Canon IXUS 150 Download Manual

1
Pred prvým použitím
Základná prírucka
Rozšírená prírucka
Základné funkcie fotoaparátu
Automatický režim
Dalšie režimy snímania
Režim P
Režim prehrávania
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
Užívatelská prírucka k fotoaparátu
SLOVENSKY
© CANON INC. 2014 CEL-SV2PA2R0
• Kliknutím na tlacidlá vpravo dole získate prístup k dalším stranám.: nasledujúca strana: predchádzajúca strana: strana pred kliknutím na prepojenie
• Ak chcete prejst na zaciatok kapitoly, kliknite na jej názov napravo.
Zo strán s názvami kapitol môžete získat prístup k jednotlivým témam kliknutím na ich názvy.
• Pred použitím fotoaparátu si precítajte túto prírucku vrátane casti „Bezpecnostné pokyny“ (= 7).
• Precítaním tejto prírucky sa oboznámite so správnym používaním fotoaparátu.
• Prírucku skladujte na bezpecnom mieste, aby ste ju mohli používat aj v budúcnosti.2
Pred prvým použitím
Základná prírucka
Rozšírená prírucka
Základné funkcie fotoaparátu
Automatický režim
Dalšie režimy snímania
Režim P
Režim prehrávania
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
Obsah balenia
Pred prvým použitím skontrolujte, ci sa v balení nachádzajú nasledujúce položky.
Ak niektorá z nich chýba, obrátte sa na predajcu fotoaparátu.
Fotoaparát Batéria
NB-11LH/NB-11L
Nabíjacka
CB-2LF/CB-2LFE
Prídržný remen Úvodná prírucka Brožúra zárucného systému Canon
• S fotoaparátom sa nedodáva pamätová karta (= 2).
Kompatibilné pamätové karty
Možno používat nasledujúce pamätové karty (predávajú sa samostatne) bez ohladu na ich kapacitu.
• Pamätové karty SD*
• Pamätové karty SDHC*
• Pamätové karty SDXC*
• Karty Eye-Fi
* Karty vyhovujúce štandardom SD. Niektoré pamätové karty však nemusia s fotoaparátom fungovat.
Informácie o kartách Eye-Fi
Nemožno zarucit, že tento produkt bude podporovat funkcie kariet Eye-Fi
(vrátane bezdrôtového prenosu). V prípade akéhokolvek problému s kartou
Eye-Fi sa obrátte na jej výrobcu.
V mnohých krajinách alebo oblastiach musí byt používanie kariet Eye-Fi schválené. Bez schválenia nie je používanie karty povolené. Ak si nie ste istí, ci bolo používanie karty v príslušnej oblasti schválené, obrátte sa na jej výrobcu.3
Pred prvým použitím
Základná prírucka
Rozšírená prírucka
Základné funkcie fotoaparátu
Automatický režim
Dalšie režimy snímania
Režim P
Režim prehrávania
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
Úvodné poznámky a právne informácie
• Zhotovením a prezretím úvodných skúšobných záberov skontrolujte, ci sa správne zaznamenali. Spolocnost Canon Inc., jej dodávatelia, pobocky a distribútori nezodpovedajú za žiadne následné škody spôsobené poruchou fotoaparátu alebo príslušenstva vrátane pamätových kariet, ktorá má za následok nezaznamenanie snímky alebo jej zaznamenanie spôsobom, ktorý nie je citatelný zariadeniami.
• Snímky zhotovené týmto fotoaparátom slúžia na osobné použitie.
Zdržte sa neoprávneného zaznamenávania, ktoré porušuje zákony o autorských právach. Pamätajte na to, že fotografovanie predstavení, výstav alebo obchodných priestorov môže byt v rozpore s autorskými alebo inými zákonnými právami, a to aj v prípade, že snímka bola zhotovená na osobné použitie.
• Informácie o záruke na fotoaparát nájdete v dokumente Zárucné informácie dodanom s fotoaparátom. V dokumente Zárucné informácie nájdete aj kontaktné údaje zákazníckej podpory spolocnosti Canon.
• Hoci sa monitor LCD vyrába postupmi, pri ktorých sa dodržiava vysoká presnost, a viac ako 99,99 % pixlov splna urcené technické parametre, v zriedkavých prípadoch môžu byt niektoré pixle chybné alebo sa môžu zobrazovat ako cervené alebo cierne bodky. Tento stav nesignalizuje poškodenie fotoaparátu ani neovplyvní zaznamenávané snímky.
• Monitor LCD môže byt potiahnutý tenkou plastovou fóliou na ochranu pred škrabancami, ku ktorým by mohlo dôjst pocas prepravy.
Ak je potiahnutý fóliou, pred prvým použitím fotoaparátu ju odstránte.
• Ak sa fotoaparát dlhšie používa, môže sa zahriat. Tento stav nesignalizuje poškodenie.4
Pred prvým použitím
Základná prírucka
Rozšírená prírucka
Základné funkcie fotoaparátu
Automatický režim
Dalšie režimy snímania
Režim P
Režim prehrávania
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
Názvy castí a pravidlá používané v tejto prírucke
Objektív
Reproduktor
Pácka zoomu
Snímanie: /

Prehrávanie: /

Tlacidlo spúšte
Výbojka
Tlacidlo ON/OFF
Mikrofón
Blesk
Závit pre statív
Kryt pamätovej karty/kryt batérií
Zásuvka na kábel DC prepojky
Upevnovací prvok remienka
• Režimy snímania, ikony a texty zobrazované na displeji sú oznacené zátvorkami.
• : dôležité informácie, ktoré by ste mali poznat
• : poznámky a tipy na odborné používanie fotoaparátu
• =xx: strany so súvisiacimi informáciami (v tomto príklade znaky „xx“ predstavujú císlo strany)
• Pokyny uvedené v tejto prírucke platia pre predvolené nastavenia fotoaparátu.
• Pre väcšie pohodlie sa všetky podporované pamätové karty jednoducho oznacujú ako
„pamätová karta“.
• V políckach nad názvami je uvedené, ci sa pomocou príslušnej funkcie zhotovujú fotografe, videosekvencie alebo oboje.
Fotografe : oznacuje, že sa príslušná funkcia používa pri snímaní alebo prezeraní fotografí.
Videosekvencie : oznacuje, že sa príslušná funkcia používa pri snímaní alebo prezeraní videosekvencií.
Displej (monitor LCD)
Konektor AV OUT (výstup zvuku a videa)/konektor DIGITAL
Tlacidlo <1 (prehrávanie)>
Tlacidlo //Nahor
Tlacidlo < >/Dolava
Indikátor
Tlacidlo < (pomocník)>
Tlacidlo videosekvencií
Tlacidlo FUNC./SET
Tlacidlo /Doprava
Tlacidlo /
Nadol
Tlacidlo
• Ikony používané v tejto prírucke predstavujú príslušné tlacidlá fotoaparátu, na ktorých sú zobrazené alebo na ktoré sa podobajú.
• Ikony zastupujú nasledujúce tlacidlá a ovládacie prvky fotoaparátu.

Tlacidlo Nahor na zadnej strane

Tlacidlo Doprava na zadnej strane

Tlacidlo Dolava na zadnej strane


Tlacidlo Nadol na zadnej strane
• Nasledujúce ikony oznacujú funkcie, ktoré sa líšia v závislosti od modelu fotoaparátu:IXUS 155 : funkcie a pokyny pre fotoaparáty IXUS 155 a IXUS 157
IXUS 150 : funkcie a pokyny len pre fotoaparát IXUS 150
IXUS 145 : funkcie a pokyny pre fotoaparáty IXUS 145 a IXUS 147
• Vo všetkých vysvetleniach v tejto prírucke sa používajú ilustrácie a snímky obrazoviek modelu IXUS 155.5
Pred prvým použitím
Základná prírucka
Rozšírená prírucka
Základné funkcie fotoaparátu
Automatický režim
Dalšie režimy snímania
Režim P
Režim prehrávania
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
Blesk ............................................56
Používanie ekologického režimu ..........................................57
Dalšie nastavenia ........................58
Režim prehrávania.....................61
Prezeranie....................................62
Prehladávanie a fltrovanie snímok .........................................63
Možnosti prezerania snímok ........65
Ochrana snímok...........................66
Vymazávanie snímok ...................68
Otácanie snímok ..........................69
Úprava fotografí ..........................70
Ponuka nastavení ......................73
Úprava základných funkcií fotoaparátu ...................................74
Príslušenstvo .............................80
Mapa systému..............................81
Volitelné príslušenstvo .................82
Používanie volitelného príslušenstva ................................84
Používanie softvéru .....................86
Tlac snímok..................................89
Používanie karty Eye-Fi ...............96
Dodatok ......................................98
Odstranovanie problémov ............99
Hlásenia na displeji ....................101
Informácie na displeji .................103
Tabulky funkcií a ponúk .............105
Bezpecnostné upozornenia pri manipulácii ............................ 111
Technické parametre ................. 111
Register......................................116
Obsah
Obsah balenia ................................2
Kompatibilné pamätové karty ........2
Úvodné poznámky a právne informácie ......................................3
Názvy castí a pravidlá používané v tejto prírucke ...............................4
Obsah ............................................5
Casto používané funkcie fotoaparátu .....................................6
Bezpecnostné pokyny ....................7
Základná prírucka .......... 10
Úvodné prípravy ..........................11
Otestovanie fotoaparátu ..............15
Rozšírená prírucka ......... 19
Základné funkcie fotoaparátu...19
Zapnutie a vypnutie .....................20
Tlacidlo spúšte .............................21
Možnosti obrazoviek snímania ....21
Používanie ponuky FUNC. ..........22
Používanie ponúk ........................23
Stav indikátora .............................24
Automatický režim.....................25
Snímanie použitím nastavení urcených fotoaparátom ................26
Casto používané užitocné funkcie..........................................31
Funkcie prispôsobenia snímok ....36
Prispôsobenie ovládania fotoaparátu ...................................38
Dalšie režimy snímania .............39
Prispôsobenie jasu a farby
(ovládanie v režime živého náhladu) .......................................40
Špeciálne motívy .........................40
Používanie špeciálnych efektov ...42
Špeciálne režimy na iné úcely .....45
Režim P .......................................47
Snímanie v režime naprogramovanej automatickej expozície (režim [P]) ....................48
Jas snímky (expozícia) ................48
Nastavenie vyváženia bielej farby....................................51
Rozsah pri snímaní a zaostrovanie .............................526
Pred prvým použitím
Základná prírucka
Rozšírená prírucka
Základné funkcie fotoaparátu
Automatický režim
Dalšie režimy snímania
Režim P
Režim prehrávania
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
Casto používané funkcie fotoaparátu
4 Snímaniez z Používanie nastavení urcených fotoaparátom (Automatický režim) .... 26
Zhotovovanie dobrých záberov ludí
I P
Portréty
(= 40)
Oproti snehu
(= 41)
Snímanie špeciálnych motívovt
Málo svetla
(= 40)
Ohnostroj
(= 41)
Používanie špeciálnych efektov
Živé farby
(= 42)
Efekt plagátu
(= 42)
Efekt rybieho oka
(= 42)
Efekt miniatúry
(= 43)
Efekt hrackárskeho fotoaparátu
(= 44)
Monochromatický režim
(= 44)z z S úpravou nastavení snímok
(ovládanie v režime živého náhladu) ................................................... 40z z Zaostrovanie na tváre .............................................................. 26, 40, 53z z Bez používania blesku (vypnutý blesk) .......................................... 33, 57z z Snímanie vlastnej osoby (samospúšt) ........................................... 32, 45z z Oznacenie dátumom ............................................................................ 34
1 Prezeraniez z Prezeranie snímok (režim prehrávania) ............................................... 62z z Automatické prehrávanie (prezentácia) ............................................... 65z z Na televíznej obrazovke ....................................................................... 84z z V pocítaci ............................................................................................. 86z z Rýchle prehladávanie snímok .............................................................. 63z z Vymazávanie snímok ........................................................................... 68
E Snímanie a prezeranie videosekvenciíz z Snímanie videosekvencií ..................................................................... 26z z Prezeranie videosekvencií (režim prehrávania) ................................... 62
c Tlacz z Tlac snímok .......................................................................................... 89
Ukladaniez z Ukladanie snímok v pocítaci ................................................................ 877
Pred prvým použitím
Základná prírucka
Rozšírená prírucka
Základné funkcie fotoaparátu
Automatický režim
Dalšie režimy snímania
Režim P
Režim prehrávania
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
Bezpecnostné pokyny
• Pred používaním výrobku si precítajte bezpecnostné pokyny uvedené nižšie.
Výrobok vždy používajte správnym spôsobom.
• Bezpecnostné pokyny uvedené na týchto stranách majú za ciel predíst vášmu poraneniu a poraneniu iných osôb alebo poškodeniu majetku.
• Precítajte si aj prírucky dodané so samostatne predávaným príslušenstvom, ktoré používate.
Varovanie Oznacuje možnost vážneho poranenia alebo smrti.
• Blesk nespúštajte v blízkosti ocí.
Jeho intenzívne svetlo môže poškodit zrak. Predovšetkým od detí budte pri používaní blesku vzdialení minimálne 1 meter.
• Zariadenie skladujte mimo dosahu detí a dojciat.remienok omotaný okolo krku dietata môže spôsobit zadusenie.
Ak produkt používa napájací kábel, jeho náhodné omotanie okolo krku dietata môže spôsobit zadusenie.
• Používajte iba odporúcané zdroje napájania.
• Výrobok nerozoberajte, neupravujte ani ho nevystavujte pôsobeniu tepla.
• Dávajte pozor, aby nedošlo k pádu výrobku, a nevystavujte ho ani silným nárazom.
• Nedotýkajte sa vnútorných castí výrobku, ak sú rozbité, napríklad v dôsledku pádu.
• Ak z výrobku zacne vychádzat dym alebo zvláštny zápach, prípadne zacne fungovat iným nezvycajným spôsobom, okamžite ho prestante používat.
• Výrobok necistite pomocou organických rozpúštadiel, akými sú alkohol, benzín alebo riedidlo.
• Zabránte kontaktu s vodou a nedovolte, aby sa dovnútra dostala kvapalina alebo cudzie predmety.
Mohlo by dôjst k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Ak výrobok navlhne, prípadne sa dovnútra dostane kvapalina alebo cudzie predmety, okamžite z neho vyberte batériu/batérie alebo ho odpojte od siete.
• Cez hladácik (ak je ním model vybavený) nepozerajte na zdroje intenzívneho svetla, napríklad na slnko pocas jasného dna alebo na zdroj intenzívneho umelého svetla.
Mohli by ste si poškodit zrak.
• Ak je pocas búrky výrobok zapojený do siete, nedotýkajte sa ho.
Mohlo by dôjst k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. Výrobok okamžite prestante používat a vzdialte sa od neho.
• Používajte len odporúcanú batériu/batérie.
• Batériu/batérie nenechávajte v blízkosti priameho ohna ani ich don nevhadzujte.
Batéria/batérie by mohli vybuchnút alebo vytiect a spôsobit tak úraz elektrickým prúdom, požiar alebo poranenia. Ak vytecený elektrolyt z batérie príde do styku s ocami, ústami, pokožkou alebo oblecením, postihnuté miesto okamžite opláchnite vodou.
• Ak výrobok používa nabíjacku, dodržiavajte nasledujúce pokyny.
- Zástrcku pravidelne vytahujte a pomocou suchej handricky utierajte prach a necistoty nachádzajúce sa na zástrcke, na vonkajšej casti elektrickej zásuvky a na okolitých castiach.
- Zástrcku nezasúvajte ani nevytahujte mokrými rukami.
- Zariadenie nepoužívajte spôsobom, ktorý presahuje menovitý výkon elektrickej zásuvky alebo elektrického vedenia. Nepoužívajte ho, ak je zástrcka poškodená alebo ak nie je úplne zasunutá do elektrickej zásuvky.
- Dbajte na to, aby konektory ani zástrcka neprichádzali do styku s prachom a kovovými predmetmi (napríklad špendlíkmi alebo klúcmi).
- Ak výrobok používa napájací kábel, neprerezávajte ho, nepoškodzujte, neupravujte ani nan nekladte tažké predmety.
Mohlo by dôjst k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
• Vypnite fotoaparát na miestach, kde sa jeho používanie zakazuje.
Elektromagnetické vlny vyžarované fotoaparátom by mohli bránit prevádzke elektronických prístrojov a iných zariadení. Pri používaní výrobku na miestach, kde je používanie elektronických zariadení obmedzené, napríklad na palube lietadla alebo v zdravotníckych zariadeniach, preto budte opatrní.8
Pred prvým použitím
Základná prírucka
Rozšírená prírucka
Základné funkcie fotoaparátu
Automatický režim
Dalšie režimy snímania
Režim P
Režim prehrávania
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
Upozornenie Oznacuje možnost poranenia.
• Pri prenášaní výrobku za remienok dávajte pozor, aby ste ním neudierali, nevystavovali ho silným nárazom ani otrasom ani ho nezachytili o iné predmety.
• Dávajte pozor, aby ste neudierali ani silno netlacili na objektív.
Mohlo by dôjst k poraneniu alebo poškodeniu fotoaparátu.
• Dávajte pozor, aby ste displej nevystavovali silným nárazom.
Ak displej praskne, môžete sa poranit na rozbitých kúskoch.
• Pri používaní blesku dávajte pozor, aby ste ho nezakrývali prstami ani oblecením.
Mohli by ste sa popálit alebo poškodit blesk.
• Výrobok nepoužívajte, neukladajte ani neskladujte na nasledujúcich miestach:- miesta vystavené priamemu slnecnému svetlu,
- miesta vystavené teplotám nad 40 °C,
- vlhké alebo prašné miesta.
Mohlo by dôjst k vyteceniu, prehriatiu alebo výbuchu batérie/batérií a následnému
úrazu elektrickým prúdom, požiaru, popáleniu alebo inému poraneniu.
Prehriatie alebo poškodenie môže spôsobit úraz elektrickým prúdom, požiar, popáleniny alebo iné poranenia.
• Dlhodobé sledovanie prechodových efektov prezentácií môže vyvolat pocity nevolnosti.
• Ak používate volitelné objektívy, fltre na objektív alebo adaptéry fltra, dôkladne toto príslušenstvo pripevnite.
Ak sa príslušenstvo objektívu uvolní a vypadne, môže prasknút a sklenené crepiny môžu spôsobit rezné poranenia.
• Pri výrobkoch, ktoré automaticky vyklápajú a sklápajú blesk, dávajte pozor, aby ste si pri sklápaní blesku nepricvikli prsty.
Mohli by ste sa poranit.
Upozornenie Oznacuje možnost poškodenia majetku.
• Fotoaparátom nemierte na zdroje intenzívneho svetla, napríklad na slnko pocas jasného dna alebo na zdroj intenzívneho umelého svetla.
Mohli by ste poškodit obrazový snímac alebo iné vnútorné súcasti.
• Pri používaní fotoaparátu na piesocnatej pláži alebo veternom mieste dávajte pozor, aby sa do fotoaparátu nedostal prach ani piesok.
• Pri výrobkoch, ktoré automaticky vyklápajú a sklápajú blesk, netlacte na blesk ani ho násilne neotvárajte.
Mohlo by dôjst k poruche výrobku.
• Prach, necistoty alebo iný cudzí predmet na blesku odstránte pomocou vatového tampónu alebo handricky.
Teplo produkované bleskom môže spôsobit, že cudzí objekt zacne dymit alebo sa výrobok pokazí.
• Ak výrobok nepoužívate, vyberte z neho batériu/batérie a odložte ich.
Vytecenie elektrolytu z batérie môže výrobok poškodit.
• Pred likvidáciou zakryte konektory batérie/batérií pomocou pásky alebo iného izolantu.
Dotyk s inými kovovými predmetmi by mohol viest k požiaru alebo výbuchom.
• Nepoužívanú nabíjacku odpojte od výrobku. Pri používaní ju nezakrývajte látkou ani inými predmetmi.
Ak necháte jednotku dlhý cas pripojenú k elektrickej sieti, môže sa prehriat a deformovat a spôsobit tak požiar.
• Špeciálne batérie nenechávajte v blízkosti domácich zvierat.
Domáce zvieratá by mohli batériu prehryznút a spôsobit tak jej vytecenie, prehriatie alebo výbuch a následné poškodenie výrobku alebo požiar.
• Ak sa vo výrobku používa viacero batérií, naraz nepoužívajte batérie s rôznou úrovnou nabitia ani nepoužívajte staré batérie spolu s novými.
Pri vkladaní batérií dávajte pozor, aby ste nezamenili póly + a –.
Mohlo by dôjst k poruche výrobku.9
Pred prvým použitím
Základná prírucka
Rozšírená prírucka
Základné funkcie fotoaparátu
Automatický režim
Dalšie režimy snímania
Režim P
Režim prehrávania
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
• Nesadajte si, ked máte fotoaparát vo vrecku na nohaviciach.
Mohlo by dôjst k poruchám alebo poškodeniu displeja.
• Pri vkladaní fotoaparátu do tašky dávajte pozor, aby s displejom neprišli do styku tvrdé predmety. Ak je výrobok vybavený sklápacím displejom, sklopte aj displej (smerom k telu výrobku).
• K výrobku nepripevnujte žiadne tvrdé predmety.
Mohlo by dôjst k poruchám alebo poškodeniu displeja.10
Pred prvým použitím
Základná prírucka
Rozšírená prírucka
Základné funkcie fotoaparátu
Automatický režim
Dalšie režimy snímania
Režim P
Režim prehrávania
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
Pred prvým použitím
Základná prírucka
Rozšírená prírucka
Základné funkcie fotoaparátu
Automatický režim
Dalšie režimy snímania
Režim P
Režim prehrávania
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
Základná prírucka
Základné informácie a pokyny, od úvodných príprav po snímanie a prehrávanie
Úvodné prípravy ............................................... 11
Pripevnenie remienka ........................................... 11
Držanie fotoaparátu ............................................... 11
Nabíjanie batérie ................................................... 11
Vloženie batérie a pamätovej karty .......................12
Nastavenie dátumu a casu ....................................13
Jazyk zobrazenia ..................................................15
Otestovanie fotoaparátu .................................. 15
Snímanie (režim Smart Auto) ................................15
Prezeranie .............................................................17
Otvorenie ponuky Pomocníka ...............................1811
Pred prvým použitím
Základná prírucka
Rozšírená prírucka
Základné funkcie fotoaparátu
Automatický režim
Dalšie režimy snímania
Režim P
Režim prehrávania
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
Pred prvým použitím
Základná prírucka
Rozšírená prírucka
Základné funkcie fotoaparátu
Automatický režim
Dalšie režimy snímania
Režim P
Režim prehrávania
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
Úvodné prípravy
Na snímanie sa pripravte podla nasledujúceho postupu.
Pripevnenie remienkaz z Jeden koniec remienka prevlecte cez otvor na remienok ( ) a druhý koniec pretiahnite cez slucku na prevlecenom konci ( ).
Držanie fotoaparátuz z Omotajte si remienok okolo zápästia.z z Pri snímaní majte ramená blízko tela a pevne držte fotoaparát, aby sa nehýbal.
Blesk nezakrývajte prstami.
Nabíjanie batérie
Pred prvým použitím nabite batériu pomocou dodanej nabíjacky. Batériu nezabudnite nabit, pretože fotoaparát sa nepredáva s nabitou batériou.
1 Vložte batériu.z z Po zarovnaní znaciek ? na batérii a nabíjacke zatlacte batériu dovnútra ( ) a nadol ( ).
2 Nabite batériu.z z CB-2LF: Vyklopte zástrcku ( ) a zasunte nabíjacku do elektrickej zásuvky ( ).z z CB-2LFE: Jeden koniec napájacieho kábla zasunte do nabíjacky a druhý do elektrickej zásuvky.z z Indikátor nabíjania sa rozsvieti na oranžovo a zacne nabíjanie.z z Po dokoncení nabíjania sa indikátor rozsvieti na zeleno.
3 Vyberte batériu.z z Po odpojení nabíjacky vyberte batériu zatlacením dovnútra ( ) a nahor ( ).
CB-2LF
CB-2LFE12
Pred prvým použitím
Základná prírucka
Rozšírená prírucka
Základné funkcie fotoaparátu
Automatický režim
Dalšie režimy snímania
Režim P
Režim prehrávania
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
Pred prvým použitím
Základná prírucka
Rozšírená prírucka
Základné funkcie fotoaparátu
Automatický režim
Dalšie režimy snímania
Režim P
Režim prehrávania
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
• Ak chcete chránit batériu a zachovat jej optimálny stav, nenabíjajte ju nepretržite dlhšie ako 24 hodín.
• Nabíjacky, ktoré majú napájací kábel: Nabíjacku ani kábel nepripevnujte k iným predmetom. Mohli by ste spôsobit poruchu alebo poškodenie výrobku.
• Podrobné informácie o case nabíjania, pocte záberov a case záznamu s plne nabitou batériou nájdete v casti „Pocet záberov/cas záznamu, cas prehrávania“ (= 11 2).
• Nabité batérie sa postupne vybíjajú, aj ked sa nepoužívajú. Batériu nabite v den používania (alebo tesne predtým).
• Nabíjacku možno používat v oblastiach so striedavým prúdom a napätím
100 – 240 V (50/60 Hz). Ak majú elektrické zásuvky iný tvar, použite komercne dostupný adaptér na zástrcku. Nikdy nepoužívajte elektrický transformátor urcený na cestovanie, pretože môže poškodit batériu.
Vloženie batérie a pamätovej karty
Vložte dodanú batériu a pamätovú kartu (predáva sa samostatne).
Pred použitím novej pamätovej karty (alebo pamätovej karty naformátovanej v inom zariadení) by ste mali pamätovú kartu naformátovat v tomto fotoaparáte (= 7 6 ).
1 Otvorte kryt.z z Posunte ( ) a otvorte ( ) kryt.
2 Vložte batériu.z z V smere šípky posunte zarážku batérie a vložte batériu podla obrázka.
Potom na nu zatlácajte, kým nezacvakne v uzamknutej polohe.
Konektory Zarážka batérie13
Pred prvým použitím
Základná prírucka
Rozšírená prírucka
Základné funkcie fotoaparátu
Automatický režim
Dalšie režimy snímania
Režim P
Režim prehrávania
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
Pred prvým použitím
Základná prírucka
Rozšírená prírucka
Základné funkcie fotoaparátu
Automatický režim
Dalšie režimy snímania
Režim P
Režim prehrávania
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
3 Skontrolujte plôšku na ochranu proti zápisu na pamätovej karte a vložte kartu.z z Na pamätové karty vybavené plôškou na ochranu proti zápisu nemožno zaznamenávat
údaje, kým je plôška v uzamknutej polohe.
Plôšku posunte do odomknutej polohy.z z Vkladajte pamätovú kartu podla obrázka, kým nezacvakne v uzamknutej polohe.z z Skontrolujte, ci pamätovú kartu vkladáte správnym spôsobom. Pamätové karty vložené nesprávnym spôsobom môžu poškodit fotoaparát.
4 Zatvorte kryt.z z Sklopte kryt ( ) a pri zasúvaní ho podržte stlacený, kým sa nezatvorí a nezacvakne ( ).z z Ak sa kryt nezatvorí, uistite sa, že ste v kroku c. 2 vložili batériu správnym spôsobom.
• Informácie o tom, kolko záberov alebo akú dlžku záznamu možno uložit na pamätovú kartu, nájdete v casti „Pocet záberov na pamätovú kartu“ (= 11 3).
Vybratie batérie a pamätovej karty
Vyberte batériu.z z Otvorte kryt a v smere šípky stlacte zarážku batérie.z z Batéria sa vysunie.
Štítok
Vyberte pamätovú kartu.z z Zatlácajte pamätovú kartu, kým nezacvakne, a potom ju pomaly uvolnite.z z Pamätová karta sa vysunie.
Nastavenie dátumu a casu
Ak sa po zapnutí fotoaparátu zobrazí obrazovka [Date/Time/Dátum a cas], nasledujúcim spôsobom nastavte aktuálny dátum a cas. Informácie, ktoré týmto spôsobom zadáte, sa pri snímaní zaznamenávajú vo vlastnostiach snímky a používajú sa pri správe snímok podla dátumu snímania alebo pri tlaci snímok s dátumom.
Ak chcete, môžete na zábery tiež pridat oznacenie dátumom (= 34).
1 Zapnite fotoaparát.z z Stlacte tlacidlo ON/OFF.z z Zobrazí sa obrazovka
[Date/Time/Dátum a cas].
2 Nastavte dátum a cas.z z Pomocou tlacidiel vyberte požadovanú možnost.z z Pomocou tlacidiel
zadajte dátum a cas.z z Po dokoncení stlacte tlacidlo .14
Pred prvým použitím
Základná prírucka
Rozšírená prírucka
Základné funkcie fotoaparátu
Automatický režim
Dalšie režimy snímania
Režim P
Režim prehrávania
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
Pred prvým použitím
Základná prírucka
Rozšírená prírucka
Základné funkcie fotoaparátu
Automatický režim
Dalšie režimy snímania
Režim P
Režim prehrávania
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
3 Nastavte domáce casové pásmo.z z Pomocou tlacidiel vyberte domáce casové pásmo.
4 Dokoncite nastavenie.z z Stlacením tlacidla dokoncite nastavenie. Obrazovka nastavenia sa prestane zobrazovat.z z Ak chcete fotoaparát vypnút, stlacte tlacidlo ON/OFF.
• Ak nenastavíte dátum, cas a domáce casové pásmo, obrazovka
[Date/Time/Dátum a cas] sa bude zobrazovat po každom zapnutí fotoaparátu. Zadajte správne informácie.
• Ak chcete nastavit letný cas (cas sa posunie o jednu hodinu dopredu), v kroku c. 2 vyberte ikonu [ ] a pomocou tlacidiel
vyberte možnost [ ].
Zmena dátumu a casu
Dátum a cas upravte podla nasledujúcich pokynov.
1 Prejdite do ponuky fotoaparátu.z z Stlacte tlacidlo .
2 Vyberte položku
[Date/Time/Dátum a cas].z z Posunutím pácky zoomu vyberte kartu [3].z z Pomocou tlacidiel
vyberte položku [Date/Time/Dátum a cas] a stlacte tlacidlo .
3 Zmente dátum a cas.z z Nastavenia upravte podla kroku c. 2 v casti „Nastavenie dátumu a casu“
(= 13).z z Stlacením tlacidla zatvorte ponuku.
• Vdaka vstavanému akumulátoru dátumu a casu tohto fotoaparátu (záložnej batérii) možno nastavenie dátumu a casu zachovat približne 3 týždne po vybratí batérie.
• Po vložení nabitej batérie alebo pripojení fotoaparátu k súprave sietového adaptéra (predáva sa samostatne, = 8 2 ) možno akumulátor dátumu a casu nabit približne za 4 hodiny, aj ked je fotoaparát vypnutý.
• Ak sa akumulátor dátumu a casu vybije, po zapnutí fotoaparátu sa zobrazí obrazovka [Date/Time/Dátum a cas]. Podla postupu v casti „Nastavenie dátumu a casu“ (= 13) nastavte správny dátum a cas.15
Pred prvým použitím
Základná prírucka
Rozšírená prírucka
Základné funkcie fotoaparátu
Automatický režim
Dalšie režimy snímania
Režim P
Režim prehrávania
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
Pred prvým použitím
Základná prírucka
Rozšírená prírucka
Základné funkcie fotoaparátu
Automatický režim
Dalšie režimy snímania
Režim P
Režim prehrávania
Ponuka nastavení
Príslušenstvo
Dodatok
Register
Fotografe Videosekvencie
Otestovanie fotoaparátu
Podla nasledujúcich pokynov zapnite fotoaparát, zhotovte fotografe alebo videosekvencie a potom si ich pozrite.
Snímanie (režim Smart Auto)
Ak chcete, aby sa pre konkrétne motívy automaticky vybrali optimálne nastavenia, urcenie objektu a podmienok pri snímaní nechajte na fotoaparát.
1 Zapnite fotoaparát.z z Stlacte tlacidlo ON/OFF.z z Zobrazí sa úvodná obrazovka.
2 Prejdite do režimu [ ].z z Opakovane stlácajte tlacidlo , kým sa nezobrazí položka [ ].z z Namierte fotoaparát na objekt.
Z fotoaparátu bude pocas urcovania motívu vychádzat zvuk slabého cvakania.
IXUS 155 IXUS 150z z V pravej hornej casti displeja sa zobrazia ikony predstavujúce príslušný motív a režim stabilizácie obrazu.
IXUS 145z z V pravej hornej casti displeja sa zobrazí ikona motívu.z z Rámy zobrazené okolo rozpoznaných objektov signalizujú, že sa na tieto objekty zaostruje.
Jazyk zobrazenia
Podla potreby môžete zmenit jazyk zobrazenia.
1 Prejdite do rež

TXT / PDF

Available 27 files for IXUS 150 View all >
HelpDrivers Since March 2000