Canon IXUS 150 Download Manual

CEL-SV2SA2L0
Darba uzs akšana LATVISKI2
Iepakojuma saturs Iepakojuma saturs
Pirms lietošanas p arbaudiet, vai iepakojum a ir iek lauti šeit nor ad itie priekšmeti.
Ja kaut ka tr ukst, sazinieties ar kameras mazumtirgot aju.
Kamera Akumulators
NB-11LH/NB-11L
Akumulatora l ad et ajs
CB-2LFE
Rokas siksni na* Darba uzs akšana
(ši pam aciba)
Canon garantijas sist emas broš ura
* Nor ad ijumus par pievienošanu sk. pam acib a [ ????? ????? ? ?? ??? ?? ??? ?? ??????/
Kameras lietošanas pam aciba]. Lejupiel ades nor ad ijumus sk. n akamaj a lappus e.
• Komplekt a nav iek lauta atmi nas karte.
Sader igas atmi nas kartes
Komplekt a nav iek lauta atmi nas karte. Ieg ad ajieties k adu no t al ak min et a veida kart em pec nepieciešam ibas. Šis atminas kartes var lietot neatkar igi no to ietilp ibas. Plaš ak par to, cik daudz kadru un cik garu videosižetu var ierakst it katr a atminas karte, sk. lejupiel adei pieejam as pam acibas
[ ????? ????? ? ?? ??? ?? ??? ?? ??????/Kameras lietošanas pam aciba] sada la “ ? ? ????????? ? ???? ? ????????/Tehniskie parametri”.
• SD atmi nas kartes* • SDXC atmi nas kartes*
• SDHC atmi nas kartes* • Eye-Fi kartes
* SD standartiem atbilstošas kartes. Tom er nav veikta p arbaude, vai ar šo kameru darbojas visas atmi nas kartes.
Par Eye-Fi kartem
Nav garantijas, ka šis produkts atbalst is Eye-Fi karšu funkcijas (tostarp bezvadu p arsut išanu). Ja ar Eye-Fi karti rodas probl ema, konsult ejieties ar kartes ražot aju.
Nemiet ar i v era, ka daudz as valstis vai re gionos Eye-Fi karšu lietošanai nepieciešams apstiprin ajums. Bez apstiprin ajuma kartes lietošana nav at lauta. Ja nezin at, vai kartes lietošana konkr etaj a vieta ir apstiprin ata, konsult ejieties ar kartes ražot aju.
Šis pam ac ibas nost adne
Šaj a pam acib a visiem paskaidrojumiem izmantoti IXUS 155 att eli.3
Pamacibas un programmat ura Pam acibas un programmat ura
Varat lejupiel ad et pam acibas un programmat uru, apmekl ejot t al ak nor ad ito URL.http://www.canon.com/icpd/
? ? Piek lustiet šim URL, kad datoram ir interneta savienojums.
? ? Piek lustiet savas valsts vai re giona vietnei.
? ? Programmat uras instal ešanas nor ad ijumus sk. lejupiel adei pieejamaj a pam acib a [ ????? ????? ?
?? ??? ?? ??? ?? ??????/Kameras lietošanas pam aciba].
Lai skat itu pam acibas, j ainstal e programma Adobe Reader.
Pam ac iba [ ??? ?? ? ? ??? ? ?? ??? ?? ????? ??????/Kameras lietošanas pam ac iba]
Ši pam aciba ir velt ita t al ak min etaj am t emam:? ? Pamatnor ad ijumi, kas apraksta darb ibas no s akotn ej as sagatavošanas l idz fotograf ešanai un demonstr ešanai
? ? Nor ad ijumi par programmat uras instal ešanu un att elu import ešanu
? ? Parejie nor ad ijumi, kas velt iti visam kameras funkcij am
Programmat uras lietošanas rokasgr amata
? ? Šaj a rokasgr amata aprakst its, k a lietot programmat uru.
S akotneja sagatavošana S akotn eja sagatavošana
Akumulatora uzl ade
1 Ievietojiet akumulatoru.
? ? Kad esat savietojis akumulatora un l ad et aja atz imi ?, ievietojiet akumulatoru, ieb idot to iekš a ( ) un uz leju ( ).4
S akotn ej a sagatavošana
2 L ad ejiet akumulatoru.
? ? Piestipriniet str avas vadu l ad et ajam un p ec tam otru galu pievienojiet elektr ibas kontaktligzdai.
? ? Uzl ades indikators s ak degt oranž a krasa, un tiek s akta uzl ade.
? ? Kad uzl ade ir pabeigta, deg za lš indikators. Iz nemiet akumulatoru.
? ? Plaš ak par uzl ades laiku un to, cik kadrus vai cik garu videosižetu var ierakst it ar piln ib a uzl ad etu akumulatoru, sk. lejupiel adei pieejam as pam acibas
[ ????? ????? ? ?? ??? ?? ??? ?? ??????/
Kameras lietošanas pam aciba] sada la
“? ? ????????? ? ???? ? ????????/Tehniskie parametri”.
Akumulatora un atmi nas kartes ievietošana
1 Atveriet v acinu.
? ? Pab idiet v aci nu ( ) un atveriet to ( ).
2 Ievietojiet akumulatoru.
? ? Nospiediet akumulatora ? ksatoru bulti nas virzien a un turiet, un p ec tam ievietojiet akumulatoru, k a par ad its, lai tas ar klikški no? ks etos vieta.
? ? Lai iz nemtu akumulatoru, nospiediet akumulatora ? ksatoru bulti nas virzien a.
Kontakti Akumulatora
? ksators5
Sakotn ej a sagatavošana
3 P arbaudiet kartes rakst išanas aizsardz ibas izcilni un ievietojiet atmi nas karti.
? ? Nevar veikt ierakstu atmi nas kartes, kur am ir rakst išanas aizsardz ibas izcilnis, ja šis izcilnis ir blo kešanas st avokl i.
Parb idiet izcilni atblo kešanas st avokl i.
? ? Ievietojiet atmi nas karti par ad itaj a st avokl i, lai t a ar klikš ki no? ks etos vieta.
? ? Ja velaties iz nemt atmi nas karti, piespiediet to, lai sajustu klikš ki, un p ec tam leni atlaidiet karti.
4 Aizveriet v acinu.
? ? Nolaidiet v aci nu ( ) un, viegli piespiežot, ieb idiet to, lai tas ar klikš ki aizv ertos ( ).
? ? Ja vaci nu nevar aizv ert, p arbaudiet, vai
2. darb ibas laik a ievietoj at akumulatoru pareizaj a virzien a.
Datuma un laika iestat išana
1 Iesl edziet kameru.
? ? Nospiediet pogu ON/OFF.
? ? Tiek par ad its ekr ans [Date/Time/Datums/
Laiks].
2 Iestatiet datumu un laiku.
? ? Lai izv el etos iesp eju, spiediet pogas
.
? ? Lai nor ad itu datumu un laiku, spiediet pogas
.
? ? Kad esat pabeidzis, nospiediet pogu .
Etikete6
S akotn ej a sagatavošana
3 Iestatiet m ajas laika joslu.
? ? Lai izv el etos m aju laika joslu, spiediet pogas .
? ? Nospiediet pogu , kad esat pabeidzis. P ec apstiprin ajuma pazi nojuma par ad išanas iestat ijumu ekr ans vairs netiek r ad its.
? ? Lai izsl egtu kameru, nospiediet pogu
ON/OFF.
Datuma un laika mai na
Lai piel agotu datumu un laiku, kad tas jau ir iestat its, veiciet š adas darb ibas.
1 Nospiediet pogu .
2 P arvietojiet t alummai nas sviru, lai izv el etos cilni [3].
3 Spiediet pogas
lai izv el etos [Date/Time/Datums/Laiks], un p ec tam nospiediet pogu .
4 Izpildiet 2. darb ibu sada la “Datuma un laika iestat išana”, lai piel agotu iestat ijumus.
5 Nospiediet pogu .
Displeja valoda
Mainiet displeja valodu p ec nepieciešam ibas.
1 Iestatiet demonstr ešanas rež imu.
? ? Nospiediet pogu <1>.7
Kameras izm egin ašana
2 Piek lustiet iestat ijumu ekr anam.
? ? Nospiediet un turiet nospiestu pogu , un p ec tam nospiediet pogu .
? ? Spiediet pogas
, lai izv el etos valodu, un p ec tam nospiediet pogu .
Kameras izmeginašana Kameras izm eginašana
Fotograf ešana
Lai piln igi autom atiski atlas itu optim alos iestat ijumus konkr et as situacij as, vienk arši laujiet kamerai pašai noteikt objektu un fotograf ešanas apst aklus.
1 Iesl edziet kameru un iestatiet rež imu [ ].
? ? Nospiediet pogu ON/OFF.
? ? Vair akkart spiediet pogu , l idz tiek par ad its elements [ ].
2 Veiciet kadr ešanu.
? ? Lai tuvin atu att elu un palielin atu objektu, skatieties ekr an a un p arvietojiet t alummai nas sviru atz imes
(telefoto) virzien a; attiec igi p arvietojiet to atz imes (platle nkis), lai talin atu objektu.
3 Uznemiet att elu.
Fotograf ešana
? ? Viegli nospiediet aizsl ega pogu ( ).
? ? Pec fokusešanas kamera atska no divus sign alus, un tiek par ad iti AF r amji, kas nor ada attela fokus et as da las. Nospiediet aizsl ega pogu l idz galam ( ).8
Kameras izm egin ašana
Film ešana
? ? Nospiediet ? lmešanas pogu, lai s aktu
? lmet, un nospiediet to v elreiz, lai aptur etu ? lmešanu.
Apskate
1 Iestatiet demonstr ešanas rež imu.
? ? Nospiediet pogu <1>.
2 P arlukojiet savus att elus.
? ? Lai skat itu iepriekš ejo vai n akamo attelu, spiediet pogas .
? ? Ikona [ ] apzime ? lmas. Lai demonstr etu ? lmas, p arejiet uz 3. darb ibu.
3 Demonstr ejiet ? lmas.
? ? Nospiediet pogu , spiediet pogas

, lai izv el etos [ ], un p ec tam v elreiz nospiediet pogu .
? ? Tiek s akta demonstr ešana, un p ec ? lmas beig am tiek par ad ita ikona [ ].
? ? Lai regul etu skalumu, spiediet pogas

.
Att elu dz ešana
Lai izdz estu 2. darb ibas laik a izvel eto att elu, veiciet t al ak aprakst it as darb ibas. Nemiet v era, ka izdzestos att elus nevar atjaunot.
1 Nospiediet pogu .
2 Kad tiek pied avata iesp eja [Erase?/Dz est?], spiediet pogas , lai izv el etos [Erase/Dzest], un p ec tam nospiediet pogu .9 Tikai Eiropas Savien ibai un EEZ (Norv egijai, Islandei un Lihtenšteinai) Šie simboli nor ada, ka atbilstoši ES Direkt ivai (2012/19/ES) par elektrisko un elektronisko iek artu atkritumiem (EEIA), Direkt ivai (2006/66/EK) par baterij am un akumulatoriem, un akumulatoru atkritumiem, ar ko atce l Direkt ivu 91/157/EEK, un viet ejiem ties ibu aktiem šo izstr ad ajumu nedr ikst izmest kop a ar sadz ives atkritumiem. Ja zem iepriekš nor ad it a simbola ir uzdruk ats kimiskais simbols, saska na ar direkt ivu par baterij am un akumulatoriem tas noz ime, ka š is baterijas vai akumulatori satur smagos met alus (Hg = dz ivsudrabs, Cd = kadmijs, Pb = svins) un to koncentr acijas l imenis p arsniedz direkt iva par baterij am un akumulatoriem min eto piem erojamo slieksni. Šis izstrad ajums ir j anodod piem erota savakšanas viet a, piem eram, apstiprin at a veikal a, kur ieg ad ajaties l idz igu jaunu produktu un atst ajat veco, vai apstiprin at a viet a izlietotu elektrisko un elektronisko iek artu un bateriju un akumulatoru p arstr adei. Nepareiza š ada veida atkritumu apsaimniekošana var apdraud et vidi un cilv eka vesel ibu tadu iesp ejami b istamu vielu d el, kas parasti ir elektriskaj as un elektroniskaj as iek art as. Jusu atbalsts pareiz a š ada veida atkritumu apsaimniekošan a sekmes efekt ivu dabas resursu izmantošanu. Lai sa nemtu piln ig aku inform aciju par š ada veida izstr ad ajumu nodošanu otrreiz ejai p arstr adei, sazinieties ar viet ejo pašvald ibu, atkritumu sav akšanas atbild igo dienestu, pilnvaroto organiz aciju vai iest adi, kas veic sadz ives atkritumu apsaimniekošanu, vai apmekl ejiet timek la vietni www.canon-europe.com/weee, vai www.canon-europe.com/battery. PIESARDZIBAS PAS AKUMI NEIZMANTOJIET NEPAREIZA VEIDA AKUMULATORUS SPR ADZIENA RISKA DEL! IZLIETOTUS AKUMULATORUS UTILIZ EJIET SASKA NA AR VIET EJIEM NOTEIKUMIEM. CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands © CANON INC. 2014 IESPIESTS EIROPAS SAVIEN IBA

TXT / PDF

Available 27 files for IXUS 150 View all >
HelpDrivers Since March 2000