Canon IXUS 105 Download Drivers

Alustamine EESTIKEELNE
CEL-SP2NA2M0
Darba uzs akšana LATVISKI
Parengimo darbui instrukcija
LIETUVI U K.
IXUS 105Alustamine
EESTIKEELNE
• Lugege see juhend enne kaamera kasutamist läbi.
• Jätke see juhend tulevikus kasutamiseks alles.
• Palun kasutage seda juhendit koos teiste DIGITAL CAMERA Manuals plaadil asuvate vormingus olevate juhenditega (lk. 2).
IXUS 105 foto2
Pakendi sisu kontrollimine
Kontrollige, kas kaamera pakendis on olemas järgmised esemed. Kui midagi on puudu, siis võtke ühendust kaamera müünud edasimüüjaga.
Juhendite vaatamine
Vaadake ka DIGITAL CAMERA Manuals plaadil asuvaid juhendeid.
• [Camera User Guide/Kaamera kasutusjuhend]
Pärast põhitoimingutega tutvumist saate kasutada kaamera erifunktsioone veelgi põnevamate fotode tegemiseks.
• [Personal Printing Guide/Fotode ise printimise juhend]
Lugege seda kaamera printeriga (eraldi müügil) ühendamise ja printimise kohta juhiste saamiseks.
• [Software Guide/Tarkvara juhend]
Lugege seda juhendit siis, kui soovite kasutada kaasasolevat tarkvara.
• Mälukaarti ei ole komplektis kaasas.
• PDF-juhendite vaatamiseks peab arvutisse olema installeeritud programm
Adobe Reader. Word-juhendite vaatamiseks saab kasutada programmi
Microsoft Word/Word Viewer (ainult Lähis-Idas).
Kaamera
Aku NB-6L
(kontaktikaanega)
Liidesekaabel
IFC-400PCU
AV-kaabel
AVC-DC400
Randmerihm WS-DC7
Akulaadija
CB-2LY/CB-2LYE
Alustamine
(käesolev juhend)
DIGITAL CAMERA
Solution plaat
Canoni garantiisüsteemi brošüür3
Lugege see kõigepealt läbi
Testvõtted ja kohustustest loobumine
Kaamera korrektse toimimise tagamiseks tehke mõned testvõtted ning taasesitage pildid. Kui kaamera, selle tarviku või mälukaardi vea tõttu ebaõnnestub pildi salvestamine või arvutisse lugemine, ei vastuta
Canon Inc. ja tema esindajad ning edasimüüjad info kaotsimineku eest.
Autoriõigused
Selle kaameraga salvestatud pildid on mõeldud isiklikuks kasutamiseks.
Ärge salvestage pilte, mille kasutamine on kaitstud autoriõiguste seadustega ning ilma omaniku loata keelatud. Mõnel juhul võib sündmuse, näituse või eraomandi piltide kopeerimine olla vastuolus autoriõiguse vms seadusega, hoolimata sellest, et pilt salvestati isiklikuks otstarbeks.
Garantiipiirangud
Lisateavet kaamera garantii kohta leiate kaameraga kaasasolevast Canoni garantiisüsteemi brošüürist.
Canoni klienditoe andmed leiate Canoni garantiisüsteemi brošüürist.
Vedelkristallekraan
• Kaamera vedelkristallekraan on kõrgtehnoloogiline toode. Enam kui
99,99% pikslitest toimivad vastavalt nõuetele, kuid aeg-ajalt võib ekraanile ilmuda mõni hele või tume punkt. See ei ole rike ning see ei mõjuta salvestatud pilti.
• Vedelkristallekraan on tarnimisel kriimustuste vältimiseks kaetud õhukese kilega. Kui ekraanil on kile, siis eemaldage see enne kasutamist.
Kaamera kere temperatuur
Palun arvestage, et pikaajalisel kaamera kasutamisel võib kaamera kere muutuda soojaks. See ei ole rike.
CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands4
Ohutusjuhised
• Enne kaamera kasutamist lugege läbi alltoodud ohutusjuhised. Kontrollige alati, et kaamera toimiks korrektselt.
• Järgmistel lehekülgedel toodud ohutusjuhised on mõeldud selleks, et vältida kasutajate ja seadmete vigastusi.
• Palun tutvuge ka eraldimüüdavate lisaseadmete kasutusjuhenditega.
Kaamera
Hoiatus
Tähistab hoiatusi, mille eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi või surma.
Ettevaatust Tähistab vigastusohtu.
Ettevaatust Tähistab hoiatusi, mille eiramine võib tekitada seadme kahjustusi.
Hoiatus
• Ärge pildistage välguga inimese silmadele liiga lähedal.
Ere valgus võib vigastada silmanägemist. Olge eriti ettevaatlik imikute pildistamisel ning olge välgu kasutamisel vähemalt 1 meetri kaugusel.
• Hoidke seadet lastele ja imikutele kättesaamatus kohas.
Rihm: rihma sattumine lapse kaela ümber võib põhjustada lämbumist.
Mälukaart: allaneelamisel võib olla ohtlik. Kui nii peaks juhtuma, võtke kohe ühendust arstiga.
• Ärge üritage võtta koost lahti või modifitseerida mitte ühtegi seadet, kui seda pole selles juhendis otseselt nõutud.
• Vigastuste vältimiseks ärge puudutage seadme sisemust, kui kaamera on kukkunud maha või saanud muud moodi viga.
• Lõpetage kaamera kasutamine kohe, kui sealt tuleb suitsu, ebatavalist lõhna või kaamera toimib muidu ebatavalisel viisil.
• Ärge kasutage kaamera puhastamiseks orgaanilisi lahusteid, näiteks alkoholi, benseeni või värvilahusteid.
• Vältige vedelike või võõrkehade sattumist kaamera sisemusse.
See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi ohu.
Kui vedelikke või võõrkehasid peaks sattuma kaamera sisemusse, siis lülitage kaamera kohe välja ning eemaldage aku.
• Kasutage ainult soovitatud toiteallikaid.
Muude toiteallikate kasutamine võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.5
Ohutusjuhised
Aku ja akulaadija
Muud hoiatused
• Kasutage ainult soovitatud akusid.
• Ärge asetage akut tule lähedusse.
• Vältige aku kokkupuudet veega (näiteks mereveega) või muude vedelikega.
• Ärge üritage akut koost lahti võtta, muuta või kuumutada.
• Vältige kaamera mahapillamist või selle põrutamist.
See võib põhjustada plahvatusi või lekkeid, mille tulemuseks võib olla tulekahju, vigastused või keskkonnakahjud. Kui aku peaks lekkima ning silmad, suu, nahk või riietus peaks lekkinud ainetega kokku puutuma, siis loputage kohe pind veega ning võtke ühendust arstiga.
Kui akulaadija saab märjaks, siis eemaldage see elektrivõrgust ning võtke ühendust lähima Canoni hoolduskeskusega.
• Kasutage aku laadimiseks ainult selle jaoks mõeldud laadijat.
• Eemaldage toitejuhtme pistik regulaarselt seinapistikupesast ning pühkige minema tolm ja mustus, mis on pistiku ümber kogunenud, puhastage samuti seinapistikupesa ja ümbritsev ala.
• Ärge käsitsege toitejuhet märgade kätega.
• Ärge kasutage seadmeid sellisel viisil, et nende võimsus ületaks seinapistikupesa või kaablite maksimaalse koormustaluvuse. Kui toitejuhe või pistik on saanud viga, siis ärge kasutage neid ning ärge asetage seinapistikupessa.
• Vältige akulaadija klemmide või toitejuhtme pistikukontaktide kokkupuutumist mustusega või metallist objektidega (näiteks nõelad või võtmed).
See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi ohu.
• Ärge esitage kaasasolevaid CD-ROM-plaate CD-mängijas, mis ei toeta andmetega CD-plaate.
CD-plaadi kasutamine audio CD-mängijaga (pleier) võib kahjustada kõlareid. CD-mängija abil kõrvaklappidega CD-plaadilt valjude helide kuulamisel võib ka kõrvakuulmine saada viga.
Ettevaatust
• Olge ettevaatlik ning ärge põrutage kaamerat, kui see ripub rihma otsas.
• Olge ettevaatlik ning ärge lükake objektiivi jõuga või vajutage tugevalt objektiivile.
See võib kaamerat või teid ennast vigastada.
• Pärast kasutamist vältige kaamera säilitamist järgmistes kohtades.
- Otsese päikesevalguse käes olevad kohad.
- Üle 40 °C temperatuuriga kohad.
- Niisked või tolmused kohad.
See võib põhjustada lekkeid, ülekuumenemist või aku plahvatusi, mille tulemuseks võivad olla elektrilöök, tulekahju, põletused või muud vigastused. Kõrge temperatuur võib vigastada ka kaamera korpust.6
Ohutusjuhised
• Kui kasutate välklampi, siis ärge katke seda oma sõrmedega või riideesemetega.
See võib põhjustada põletusi või vigastada välklampi.
Ettevaatust
• Ärge suunake kaamerat erksate valgusallikate poole (päikese jne).
See võib põhjustada pildisensori (CCD) häireid või seda vigastada.
• Kui kasutate kaamerat rannas või tuulises kohas, siis olge ettevaatlik ning vältige tolmu ning liiva sisenemist kaamerasse.
See võib põhjustada vigu kaamera töös.
• Tavakasutuse käigus võib välklambist tulla vähesel määral suitsu.
Selle põhjuseks on tänu välklambi suurele rakendumisvõimsusele süttinud tolm ja võõrkehad välklambi pinnal. Palun kasutage mustuse, tolmu ja teiste võõrainete eemaldamiseks välklambilt puuvillast riidelappi. See aitab vältida liigset kuumust ja välklambi vigastusi.
• Lahutage akulaadija alati elektrivõrgust kui te lõpetate aku laadimise või kui te seda ei kasuta.
• Ärge asetage laadimise ajal esemeid (näiteks riideid) akulaadija peale.
Kui laadija jääb väga pikaks ajaks vooluvõrku, võib see kuumeneda üle ning sulada, mis omakorda võib põhjustada tulekahju ohu.
• Kui te ei kasuta kaamerat, siis eemaldage aku kaamerast.
Kui aku jätta kaamerasse, siis võib see lekkida ning vigastada kaamerat.
• Enne aku minemaviskamist katke klemmid isoleerlindiga või muu isoleeriga.
Teiste metallesemetega kokkupuutumine prügikastis võib põhjustada tulekahju või plahvatuse.
• Ärge asetage akut lemmikloomade lähedusse või haardeulatusse.
Kui loom hammustab akut, võib see põhjustada lekkeid, ülekuumenemist või plahvatusi, mille tulemuseks võivad olla tulekahju või vigastused.
• Ärge istuge, kui kaamera on teie tagataskus.
See võib põhjustada vedelkristallekraani häireid või seda vigastada.
• Kui asetate kaamera kotti, siis kontrollige, et teised kõvad esemed ei puutuks kokku vedelkristallekraaniga.
• Ärge kinnitage lisaseadmeid kaamera rihma külge.
See võib põhjustada vedelkristallekraani häireid või seda vigastada.7
Sisukord
Pakendi sisu kontrollimine .....................................................................2
Lugege see kõigepealt läbi....................................................................3
Ohutusjuhised........................................................................................4
Randmerihma kinnitamine/kaamera hoidmine ......................................7
Aku laadimine ........................................................................................8
Ühilduvad mälukaardid (eraldi müüdavad) ..........................................10
Aku ja mälukaardi paigaldamine..........................................................10
Kuupäeva ja kellaaja määramine.........................................................13
Ekraaniteadete keele määramine........................................................15
Mälukaartide vormindamine.................................................................16
Päästikunupu kasutamine....................................................................17
Pildistamine (automaatrežiim) .............................................................18
Piltide vaatamine .................................................................................22
Piltide kustutamine...............................................................................23
Video salvestamine..............................................................................24
Video vaatamine..................................................................................26
Piltide laadimine arvutisse ...................................................................27
Varustus...............................................................................................31
Eraldi müüdav varustus .......................................................................32
Randmerihma kinnitamine/kaamera hoidmine
• Kinnitage komplektis olev rihm kaamera külge ja kandke seda alati pildistamise ajal ümber randme, et vältida kaamera maha pillamist.
• Hoidke oma käsi vastu keha ning hoidke kaamerat kindlalt külgedelt.
Kontrollige, et näpud ei blokeeriks välklampi.
Rihm8
Aku laadimine
Kasutage aku laadimiseks kaasasolevat akulaadijat. Laadige aku kindlasti täis, sest see ei ole ostuhetkel täis laetud.
Eemaldage kaas.
Sisestage aku.l Seadke tähised akul ja laadijal kohakuti, seejärel nihutage aku laadijasse
ja vajutage alla .
Laadige aku täis.l CB-2LY kasutamisel: tõmmake pistik välja ja sisestage laadija pistikupessa .l CB-2LYE kasutamisel: asetage toitejuhe laadijasse, seejärel ühendage juhtme teine ots seinapistikupesaga.
Laadimise lamp süttib punaselt ning laadimine algab.l Kui laadimine lõpeb, siis süttib lamp roheliselt. Aku täislaadimine kestab umbes 1 tund ja 55 minutit.
Eemaldage aku.l Eemaldage akulaadija toitevõrgust, seejärel nihutage eemaldamiseks akut ning tõstke üles .
CB-2LY
CB-2LYE
Aku kaitsmiseks ja aku eluea pikendamiseks ärge laadige akut järjest üle
24 tunni.9
Aku laadimine
Ligikaudne võtete arv
• Võtete arv põhineb Camera & Imaging Products Association (CIPA) testistandarditel.
• Teatud võttetingimuste korral võib tegelik võimalike võtete arv olla väiksem.
Akuindikaator
Ekraanile ilmub ikoon või teade, mis tähistab aku laetuse taset.
Võtete arv
240
Taasesituse aeg (tundi) 7
Ekraaniteade Selgitus
Laetud.
Veidi tühjenenud, kuid piisav.
(vilgub punaselt) Peaaegu tühi. Laadige aku täis.
“Change the battery pack./
Vahetage aku.”
Aku on tühi. Laadige akut.
Aku ja laadija efektiivne kasutamine
• Laadige aku täis samal päeval, kui soovite kaamerat kasutada, või päev varem.
Laetud akud tühjenevad isegi siis, kui te neid ei kasuta.
• Akude säilitamine pika aja jooksul:Kulutage aku tühjaks ning eemaldage kaamerast. Kinnitage kontaktikaas ning asetage aku säilituskohta. Kui säilitate akut ilma seda enne tühjaks kulutamata pika aja jooksul (umbes aasta), siis võib see vähendada aku jõudlust.
• Akulaadijat saab kasutada ka reisil.
Laadijat saab kasutada kõikjal, kus elektrivõrgu pinge on 100 – 240 V
(50/60 Hz). Kui pistikud ei sobi pessa, siis kasutage eraldi müüdavat adapterit.
Ärge kasutage reisil elektripinge muundureid, sest need võivad põhjustada vigastusi.
• Aku kuju võib veidi deformeeruda.
See on akude puhul tavaline ning üldjuhul ei ole probleemiks. Kuid kui aku deformeerub nii palju, et see ei mahu enam kaamerasse, siis võtke palun
ühendust Canoni klienditoega.
• Kui aku saab pärast täislaadimist kiirelt tühjaks, siis võib olla juhtunud, et aku eluiga on lõppenud.
Sellisel juhul ostke uus aku.
Kinnitage kaas laetud akule nii, et märk oleks nähtav.10
Ühilduvad mälukaardid
(eraldi müüdavad)
• SD mälukaardid (2 GB ja vähem)*
• SDHC mälukaardid (üle 2 GB, kuni 32 GB k.a.)*
• SDXC mälukaardid (üle 32 GB)*
• MultiMediaCard mälukaardid
• MMCplus mälukaardid
• HC MMCplus mälukaardid
* See mälukaart on ühilduv SD standardiga. Sõltuvalt tootjast ja margist ei pruugi kõik kaardid korrektselt toimida
Aku ja mälukaardi paigaldamine
Sisestage kaamerasse kaasasolev aku ja mälukaart (eraldi müügil).
Kontrollige kaardi kirjutuskaitse lüliti asendit.l Kui mälukaardil on kirjutuskaitse lüliti, siis ei ole pilte võimalik salvestada, kui lüliti on lukustatud asendis. Nihutage lülitit, kuni kuulete klõpsatust.
Avage kaas.l Nihutage kaant ja avage see .
Sõltuvalt arvutis olevast operatsioonisüsteemi versioonist, ei pruugi arvuti eraldi müüdavat mälukaardilugejat kasutades SDXC mälukaarte toetada Kontrollige eelnevalt, et kasutatav operatsioonisüsteem toetaks seda funktsiooni.11
Aku ja mälukaardi paigaldamine
Sisestage aku.l Sisestage aku näidatud viisil, kuni see lukustub klõpsatusega.l Sisestage aku kindlasti õiges suunas, vastasel juhul see ei lukustu oma kohale.
Sisestage mälukaart.l Sisestage mälukaart näidatud viisil, kuni see lukustub klõpsatusega.l Sisestage mälukaart kindlasti õigetpidi.
Mälukaardi sisestamine vale ots ees võib vigastada kaamerat.
Sulgege kaas.l Sulgege kaas ja vajutage seda paigale nihutamise ajal allapoole, kuni see klõpsuga kinnitub .
Kontaktid
Kontaktid
Mida teha, kui ekraanile ilmub teade [Memory card locked/
Mälukaart on lukustatud]?
SD, SDHC ja SDXC mälukaartidel on kirjutuskaitse lüliti. Kui see lüliti on lukustatud-asendis, siis ilmub kaamera ekraanile teade [Memory card locked/
Mälukaart on lukustatud], kui üritate pilte salvestada või kustutada.12
Aku ja mälukaardi paigaldamine
Aku ja mälukaardi eemaldamine
Eemaldage aku.l Avage kaas ning vajutage akulukku noolega tähistatud suunas.
Aku hüppab välja.
Eemaldage mälukaart.l Vajutage mälukaardile kuni kuulete klõpsatust ning seejärel vabastage see aeglaselt.
Mälukaart hüppab välja.
Ligikaudne võtete arv (mälukaardi kohta)
• Väärtused põhinevad vaikemäärangutel.
• Võimalike võtete arv sõltub kaameramäärangutest, võtteobjektist ning kasutatavast mälukaardist.
Mälukaart 4GB 1 6G B
Võtete arv 1231 5042
Kuidas kontrollida veel mälukaardile mahtuvate võtete
(piltide) kogust?
Saate kontrollida võimalike võtete arvu, kui kaamera on võtterežiimis (lk. 18).
Võimalike võtete arv13
Kuupäeva ja kellaaja määramine
Kuupäeva/kellaaja määramise menüü ilmub kaamera ekraanile esmakordsel sisselülitamisel. Kuna kuupäev ja kellaaeg lisatakse salvestatud piltidele (vastavalt siin tehtud määrangule), siis ärge unustage seda määrangut tegemast.
Lülitage kaamera sisse.l Vajutage nupule ON/OFF.
Ekraanile ilmub kuupäeva/kellaaja menüü.
Määrake kuupäev ja kellaaeg.l Kasutage valiku tegemiseks nuppe qr.l Kasutage väärtuse määramiseks nuppeop.
Kinnitage määrang.l Vajutage nuppu m.
Pärast kuupäeva ja kellaaja määramist kuupäeva/kellaaja määramise menüü sulgub.l Uuesti nupule ON/OFF vajutamine lülitab kaamera välja.
Korduvalt ilmuv kuupäeva/kellaaja menüü
Määrake kehtiv kuupäev ja kellaaeg. Kui te ei määra kuupäeva ja kellaaega, siis ilmub kuupäeva/kellaaja menüü iga kord, kui lülitate kaamera sisse.14
Kuupäeva ja kellaaja määramine
Kuupäeva ja kellaaja muutmine
Vajadusel saate muuta kuupäeva ja kellaaega.
Kuvage menüü.l Vajutage nuppu n.
Valige vahelehelt 3 [Date/Time/
Kuupäev/Kellaaeg].l Valige nuppudega qr vaheleht 3.l Valige nuppudega op [Date/Time/
Kuupäev/Kellaaeg], seejärel vajutage nupule m.
Muutke kuupäeva ja kellaaega.l Järgige määrangu reguleerimiseks punkte
2 ja 3 lk. 13.l Nupule n vajutamine suleb menüü.
Kuupäeva/kellaaja aku
• Kaamerasse on sisseehitatud kuupäeva/kellaaja aku (mäluaku), mis võimaldab hoida salvestatud kuupäeva ja kellaaega meeles ka siis, kui aku pole kaameraga ühendatud.
• Kui sisestate laetud aku või ühendate vahelduvpinge adapteri (müüakse eraldi)
(lk. 32), siis laetakse kuupäeva/kellaaja aku automaatselt umbes 4 tunniga täis isegi siis, kui kaamera pole sisse lülitatud.
• Kui kuupäeva/kellaaja aku on saanud tühjaks, siis ilmub kaamera sisselülitamisel ekraanile kuupäeva/kellaaja sisestamise menüü. Järgige lk. 13 toodud juhiseid kuupäeva ja kellaaja määramiseks.15
Ekraaniteadete keele määramine
Teil on võimalik muuta ekraanil kuvatavate teadete keelt.
Valige taasesituse režiim.l Vajutage nuppu 1.
Kuvage määrangute menüü.l Vajutage ja hoidke nuppu m all ning vajutage nupule n.
Määrake ekraaniteadete keel.l Valige nuppudega opqr keel ning seejärel vajutage nupule m.
Kui ekraaniteadete keel on määratud, siis määrangute menüü sulgub.
Samuti saate muuta ekraaniteadete keelt kui vajutate nupule n, valite vahelehe 3 ning seejärel menüüelemendi [Language/Keel]. 16
Mälukaartide vormindamine
Enne uue mälukaardi kasutamist või teistes seadmetes vormindatud mälukaardi kasutamist kaameras peaksite vormindama mälukaardi selle kaameraga. Mälukaardi vormindamine kustutab kõik kaardile salvestatud andmed. Kuna kustutatud infot ei saa taastada, siis peaksite olema mälukaardi vormindamisel ettevaatlik ning eelnevalt kontrollima, kas kaardil pole olulist informatsiooni.
Kuvage menüü.l Vajutage nuppu n.
Valige [Format/Vorminda].l Valige nuppudega qr vaheleht 3.l Valige nuppudega op [Format/
Vorminda], seejärel vajutage nupule m.
Vormindage mälukaart.l Valige nuppudega qr [OK], seejärel vajutage nupule m.
Ekraanile ilmub kinnitusmenüü.l Valige nuppudega op [OK], seejärel vajutage nupule m.
Mälukaart vormindatakse.
Kui vormindamine on lõpetatud, ilmub ekraanile teade [Memory card formatting complete/Mälukaardi vormindamine on lõpetatud].17
Päästikunupu kasutaminel Vajutage nuppu m.
Päästikunupu kasutamine
Teravustatud piltide tegemiseks vajutage kõigepealt kergelt päästikunupule
(pooleldi alla), et kaamera teravustaks võtteobjekti ning alles seejärel vajutage nupp võtte tegemiseks lõpuni alla.
Vajutage pooleldi alla
(teravustamiseks).l Vajutage kergelt, kuni kaamera annab kaks helisignaali ja ekraanile ilmuvad kohtadesse, kuhu kaamera teravustas, iseteravustamisraamid.
Vajutage lõpuni alla (võtte sooritamiseks).
Kaamerast kostub katikuheli ning võte sooritatakse.
Mälukaardi vormindamine või sellelt info kustutamine muudab vaid failide haldusinfot (failipaigutustabelit) kaardil ning ei taga, et kõik andmed ka tegelikult ära kustutatakse. Olge mälukaardi üleandmisel või minemaviskamisel ettevaatlik. Kui soovite mälukaarti minema visata, siis võtke isikliku info kaitsmiseks kasutusele vastavad ettevaatusabinõud, näiteks purustage kaart.
Vormindamise menüüs kuvatav mälukaardi mälumaht võib olla väiksem, kui kaardil kuvatav väärtus.
Kui vajutate päästikunupu kohe lõpuni alla, siis võib salvestatud pilt olla fookusest väljas (mitteterav) ja udune.18
Pildistamine (automaatrežiim)
Kuna kaamera on suuteline võtteobjekti ning võttetingimused kindlaks tegema, on võimalik lubada kaameral võtte jaoks parimad määrangud seada ning lihtsalt pildistada.
Kaamera on suuteline ka nägusid tuvastama, teravustama ja määrama optimaalsed värvid ning heledustaseme.
Lülitage kaamera sisse.l Vajutage nupule ON/OFF.
Ekraanile ilmub käivituspilt.
Valige režiim A.l Seadke režiimilüliti asendisse A.l Kui suunate kaamera objektile, siis kostub võtte tuvastamise ajal kaamerast vaikne heli.
Ekraani ülemises parempoolses osas kuvatakse määratud võtte ikooni.
Kaamera teravustab kaadrist leitud näod ja kuvab nende ümber raamid.
Kadreerige võte.l Suumi hoova liigutamine i-suunas suumib võtteobjekti sisse ning teeb selle kaadris suuremaks. Hoova liigutamine j-suunas suumib võtteobjektist eemale ning teeb selle kaadris väiksemaks
(ekraanile ilmub suumi indikaator).
Suumi indikaator19
Pildistamine (automaatrežiim)
Teravustage.l Vajutage teravustamiseks päästikunupp pooleldi alla.
Kui kaamera teravustab, annab see kaks helisignaali ja ekraanile ilmuvad kohtadesse, kuhu kaamera teravustab, iseteravustamisraamid.
Kui kaamera teravustab rohkem kui ühte kohta, siis ilmub mitu iseteravustamisraami.
Sooritage võte.l Vajutage päästikunupp lõpuni alla.
Kaamerast kostub katikuheli ning pilt salvestatakse. Vähese valgustuse tingimustes rakendub välklamp automaatselt.
Pilti ilmub umbes kaheks sekundiks ekraanile.l Ka pildi kuvamise ajal on võimalik salvestada järgmine pilt, kui vajutate uuesti päästikunupule.
Iseteravustamisraam20
Pildistamine (automaatrežiim)
Võtte ikoonid
Kaamera kuvab tuvastatud võtte ikooni ning teravustab automaatselt ja valib parimad võtteobjekti heledustaseme ja värvi määrangud.
* Ilmub, kui võtte taust on tume ja kaamera on kinnitatud statiivile.
Taust Hele
Kaasaarvatud sinine taevas Päikese-loojangud
Tume
Objekt
Taust-valgustus
Taust-valgustus
Statiivi kasutamisel
Inimesed —*
Inimestest erinevad objektid/maastikud
*
Lähedalasuvad objektid
——
Ikooni taustavärv Hall Helesinine Oranž Tumesinine
Teatud tingimustel ei pruugi kuvatav ikoon tegeliku võttega sobida. Eriti juhul, kui taust on oranž või sinine (näiteks sein), võivad ilmuda või
“Kaasaarvatud sinine taevas” ikoonid ning õige värviga pildistamine ei pruugi õnnestuda. Kui see juhtub, siis proovige pildistada G-režiimis
([Camera User Guide/Kaamera kasutusjuhend]).21
Pildistamine (automaatrežiim)
Mida teha, kui...
• Mida teha, kui kaamera suunamisel objektile ilmuvad ekraanile valged ja hallid raamid?
Kui kaamera tuvastab kaadrist näo, siis ilmub valge raam peamise võtteobjekti näo ümber ning hallid raamid ilmuvad teiste nägude ümber. Raamid liiguvad objektidega ka teatud ulatuses kaasa (vaadake [Camera User Guide/Kaamera kasutusjuhend]).
• Mida teha, kui signaaltuli vilgub oranžilt ja ekraanil vilgub ikoon ?
Asetage kaamera statiivile, et selle liikumine ei hägustaks pilti.
• Mida teha, kui kaamerast ei kostu helisignaale?
Kui vajutate nupule l kaamera sisselülitamise ajal, siis vaigistatakse kõik kaamera helid peale hoiatushelide. Helisignaalide sisselülitamiseks vajutage nupule n , valige vaheleht 3 ning seejärel valige [Mute/Vaigista]. Kasutage määrangu [Off/Väljas] valimiseks nuppe qr.
• Mida teha, kui pilt salvestatakse liiga tumedalt isegi välklambi kasutamisel?
Võtteobjekt on kaamera välklambist liiga kaugel. Liigutage suumi hooba j-suunas ja hoidke seda all, kuni objektiiv peatub. Kaamera kasutab maksimaalset lainurka ja te saate pildistada välklambi tööraadiuses, mis on ligikaudu 30 cm – 4,0 m.
Liigutage suumi hooba i-suunas ja hoidke seda all, kuni objektiiv peatub.
Kaamera kasutab maksimaalset telekaadrit ja te saate pildistada välklambi tööraadiuses, mis on ligikaudu 50 cm – 2,0 m.
• Mida teha, kui päästikunupu pooleldi allavajutamisel kostub ühekordne helisignaal?
Võtteobjekt võib asuda liiga lähedal. Liigutage suumi hooba j-suunas ja hoidke seda all, kuni objektiiv peatub. Kaamera kasutab maksimaalset lainurka ja te saate teravustada objekte, mis on objektiivist 3 cm kaugusel või kaugemal.
Liigutage suumi hooba i-suunas ja hoidke seda all, kuni objektiiv peatub.
Kaamera kasutab maksimaalset telekaadrit ja te saate teravustada objekte, mis on objektiivist 50 cm kaugusel või kaugemal.
• Mida teha, kui päästikunupu pooleldi allavajutamisel süttib lamp?
Pimedas pildistamisel võib punasilmsuse vähendamiseks ning teravustamise hõlbustamiseks süttida lamp.
• Mida teha, kui proovite pildistada, kuid ikoon h vilgub?
Välklampi laetakse. Saate pildistada pärast laadimise lõpetamist.22
Piltide vaatamine
Saate vaadata salvestatud pilte kaamera ekraanilt.
Valige taasesituse režiim.l Vajutage nuppu 1.
Ekraanile ilmub viimasena salvestatud pilt.
Valige pilt.l Nupule q vajutamine võimaldab liikuda piltide vahel salvestamise järjekorrale vastupidises järjekorras, uuematest piltidest vanemateni.l Nupule r vajutamine võimaldab liikuda piltide vahel salvestamise järjekorras, vanematest piltidest uuemateni.l Kui hoiate nuppe qr allavajutatuna, liiguvad pildid kiiremini edasi, aga nad on vähem detailsed.l Objektiiv tõmbub pärast ligikaudu 1 minuti möödumist tagasi.l Nupu 1 vajutamine sel ajal, kui objektiiv on liikunud kaamera sisse, lülitab kaamera välja.
Lülitamine võtterežiimile
Kui vajutate taasesituse režiimis päästikunupu pooleldi alla, lülitub kaamera võtterežiimile.23
Piltide kustutamine
Saate valida ja kustutada pilte ükshaaval. Ärge unustage, et kustutatud pilte ei saa enam taastada. Harjuge failide kustutamisse ettevaatusega suhtuma.
Valige taasesituse režiim.l Vajutage nuppu 1.
Ekraanile ilmub viimasena salvestatud pilt.
Valige kustutatav pilt.l Kasutage kustutatava pildi valimiseks nuppe qr.
Kustutage pilt.l Vajutage nuppu p.
Ekraanile ilmub [Erase?/Kustuta?].l Valige nuppudega qr [Erase/Kustuta], seejärel vajutage nupule m.
Kuvatav pilt kustutatakse.l Kustutamise tühistamiseks valige nuppudega qr [Cancel/Tühista], seejärel vajutage nupule m.24
Video salvestamine
Kaamera valib automaatselt kõik määrangud – video salvestamiseks peate vaid vajutama päästikunupule.
Valige režiim E.l Lülitage režiimilüliti asendisse E.
Kadreerige võte.l Suumi hoova liigutamine i-suunas suumib võtteobjekti sisse ning teeb selle kaadris suuremaks. Suumi hoova liigutamine j-suunas suumib võtteobjektist eemale ning teeb selle kaadris väiksemaks.
Teravustage.l Vajutage teravustamiseks päästikunupp pooleldi alla.
Kui kaamera teravustab, siis kostub kahekordne helisignaal ning signaaltuli süttib roheliselt.
Salvestage.l Vajutage päästikunupp lõpuni alla.
Salvestusaeg25
Video salvestamine
Video salvestamine algab ning ekraanil kuvatakse teade [ Rec/Salvestus] ning möödunud aja teade.l Pärast salvestamise alustamist võtke sõrm päästikunupult ära.l Kui muudate salvestamise ajal kadreeringut, jääb teravustamiskaugus samaks, kuid heledustaset ning värvitoone reguleeritakse automaatselt.l Ärge puudutage salvestamise ajal mikrofoni.l Ärge vajutage salvestamise ajal teisi nuppe peale päästikunupu. Nuppude poolt tehtav heli salvestatakse videosse.
Lõpetage salvestamine.l Vajutage päästikunupp uuesti lõpuni alla.
Kaamera annab ühekordse helisignaali ning video salvestamine lõpetatakse.
Video salvestatakse mälukaardile.
Salvestamine lõpeb automaatselt, kui mälukaart saab täis.
Hinnangulised salvestamise ajad
• Salvestusajad põhinevad vaikemäärangutel.
• Salvestamine peatub automaatselt, kui videolõigu suurus jõuab 4 GB-ni või kui salvestatud on ligikaudu 1 tund.
• Mõningate mälukaartide kasutamisel võib salvestamine lõppeda ka enne, kui maksimaalne faili suurus täitub. Soovitame kasutada SD kiiruse klassiga 4 või kiiremaid mälukaarte.
Möödunud aeg
Mikrofon
Objekti suurendamine salvestamise ajal
Suumi hoova liigutamine i-suunas salvestamise ajal suumib võtteobjekti sisse. Samas salvestatakse ka toimingu heli ja video võib jääda hüplik.
Mälukaart 4GB 16GB
Salvestusaeg 32 min 26 s 2 h 12 min 50 s26
Video vaatamine
Saate vaadata salvestatud videolõike kaamera ekraanilt.
Valige taasesituse režiim.l Vajutage nuppu 1.
Ekraanile ilmub viimasena salvestatud pilt.
Videolõikude juures on tähis .
Valige video.l Valige nuppudega qr soovitud video ning seejärel vajutage nupule m.
Ekraanile ilmub video juhtpaneel.
Esitage video.l Kasutage nuppe qr, et valida
(esitus), seejärel vajutage nuppu m.
Kaamera esitab videolõigu.l Video esitamist saab pausida/jätkata nupuga m.l Kasutage helitugevuse muutmiseks nuppe op.
Pärast video taasesituse lõppu ilmub ekraanile ikoon .27
Piltide laadimine arvutisse
Piltide kaamerast arvutisse laadimiseks saate kasutada komplektis olevat tarkvara. Kui te kasutate juba programmi ZoomBrowser EX/ImageBrowser, siis installige tarkvara kaasasolevalt CD-ROM-plaadilt uuesti ning salvestage hetkel installitud failid üle.
Süsteeminõuded
Windows
* Windows XP kasutamisel peab olema installitud Microsoft .NET Framework 3.0 või uuem (kuni 500 MB). Sõltuvalt arvuti spetsifikatsioonist võib installimine võtta aega.
Macintosh
Operatsioonisüsteem
Windows 7
Windows Vista (koos Service Pack 1- ja 2-ga)
Windows XP Service Pack 2, Service Pack 3
Arvuti mudel
Ülaltoodud operatsioonisüsteemiga arvuti, millel on sisseehitatud USB-liides.
Protsessor Pentium 1,3 GHz või kiirem
R

TXT / PDF

Available 37 files for IXUS 105 View all >
HelpDrivers Since March 2000