Canon IXUS 105 Download Drivers

Užívate lská príru cka k fotoaparátu
SLOVENSKY
• Túto príru cku si pre cítajte, skôr ako za cnete používa t fotoaparát.
• Príru cku skladujte na bezpe cnom mieste, aby ste ju mohli používa t aj v budúcnosti.
Fotografia modelu IXUS 1052
Kontrola obsahu balenia
Skontrolujte, ci sa v balení s fotoaparátom nachádzajú nasledujúce položky.
Ak niektorá z nich chýba, obrá tte sa na predajcu, u ktorého ste si fotoaparát zakúpili.
Používanie príru ciek
Pre cítajte si aj príru cky nachádzajúce sa na disku CD-ROM DIGITAL CAMERA
Manuals Disk.
• Užívate lská príru cka k fotoaparátu (táto príru cka)
Po zvládnutí základov môžete používa t množstvo funkcií fotoaparátu na snímanie náro cnejších fotografií.
• Osobná príru cka tla ce
Pre cítajte si ju, ak chcete fotoaparát pripoji t k tla ciarni
(predáva sa samostatne) a tla ci t.
• Príru cka k softvéru
Pre cítajte si ju, ak chcete používa t dodaný softvér.
• S fotoaparátom sa nedodáva pamä tová karta.
• Na zobrazenie príru ciek vo formáte PDF sa požaduje program Adobe Reader.
Ak chcete zobrazi t príru cky vo formáte programu Word, môžete si nainštalova t program Microsoft Word alebo Word Viewer (požaduje sa iba v prípade príru ciek pre Blízky východ).
Fotoaparát
Akumulátor NB-6L
(s krytom konektorov)
Prepojovací kábel
IFC-400PCU
AV kábel
AVC-DC400
Prídržný reme n
WS-DC7
Brožúra záru cného systému Canon
Úvodná príru cka CD-ROM DIGITAL CAMERA
Solution Disk
Nabíja cka
CB-2LY/CB-2LYE3
Základné informácie
Skúšobné zábery a prehlásenie
Zhotovením a prehratím úvodných skúšobných záberov skontrolujte, ci sa tieto zábery správne zaznamenali. Spolo cnos t Canon Inc., jej dodávatelia, pobo cky a distribútori nezodpovedajú za žiadne následné škody spôsobené poruchou fotoaparátu alebo príslušenstva vrátane pamä tových kariet, ktorá má za následok nezaznamenanie snímky alebo jej zaznamenanie spôsobom, ktorý nie je citate lný zariadeniami.
Varovanie pred porušením autorských práv
Snímky zhotovené pomocou tohto fotoaparátu sú ur cené na osobné použitie.
Bez predchádzajúceho súhlasu vlastníka autorských práv nezaznamenávajte snímky, ktoré sú v rozpore so zákonmi o autorských právach. V ur citých prípadoch snímky predstavení, výstav alebo obchodného majetku zhotovené pomocou fotoaparátu alebo iného zariadenia môžu by t v rozpore s autorskými alebo inými zákonnými právami, a to aj v prípade, že snímka bola zhotovená na osobné použitie.
Obmedzenia záruky
Informácie o záruke na fotoaparát nájdete v Brožúre záru cného systému
Canon dodanej s fotoaparátom.
V Brožúre záru cného systému Canon nájdete aj kontaktné informácie týkajúce sa zákazníckej podpory spolo cnosti Canon.
Monitor LCD
• Monitor LCD je vyrobený postupmi, pri ktorých sa dodržiava vysoká presnos t. Pod la uvedených parametrov funguje viac ako 99,99 % pixlov.
Nefunk cné pixle sa však môžu príležitostne zobrazova t v podobe svetlých alebo tmavých bodiek. Tento jav neznamená poruchu a nemá žiadny vplyv na zaznamenávanú snímku.
• Monitor LCD môže by t potiahnutý tenkou plastovou fóliou na ochranu pred
škrabancami, ku ktorým by mohlo dôjs t po cas prepravy. V takom prípade túto fóliu odstrá nte, skôr ako za cnete fotoaparát používa t.
Teplota tela fotoaparátu
Pri dlhodobom používaní fotoaparátu bu dte opatrní, pretože sa jeho telo môže zahria t. Nejde o poruchu.4
Co chcete robi t?
Sníma t, pri com nastavenia upraví fotoaparát . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Sníma t v špeciálnych podmienkach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 – 56
Zaostri t na tváre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 62, 78
Sníma t na miestach, kde nemožno používa t blesk
(s vypnutým bleskom) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Zhotovova t autoportréty (samospúš t). . . . . . . . . . . . . . 61, 62, 74, 75
Vloži t do snímok dátum a cas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Zhotovova t snímky objektov zblízka (makrosnímky) . . . . . . . . . . . 67
Zhotovova t snímky so sépiovým odtie nom alebo ciernobiele snímky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Zmeni t ve lkos t zhotovovanej snímky (rozlíšenie pri zaznamenávaní). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Sníma t sériovo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Zmeni t citlivos t ISO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Zosvetli t tmavé objekty (inteligentný kontrast) . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Zhotovova t dobré zábery ludí
Sníma t rôzne dalšie motívy
4
Sníma t
FwP V I
Portréty
(str. 54)
V noci
(str. 54)
Deti a zvieratá
(str. 55)
Na pláži
(str. 55)
Oproti zasneženémupozadiu (str. 56)
S ’t
Interiér
(str. 55)
Oh nostroj
(str. 56)
Pod vodnou hladinou
(str. 56)
Pri slabom osvetlení
(str. 55)5
Co chcete robi t?
Prezera t snímky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Automaticky prehra t snímky (prezentácia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Prezera t snímky na televíznej obrazovke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Prezera t snímky v po cíta ci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Rýchlo vyh ladáva t snímky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94, 95
Vymaza t snímky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29, 101
Chráni t snímky pred náhodným vymazaním . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Sníma t videosekvencie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Prezera t videosekvencie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Jednoducho tla ci t snímky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Uloži t snímky v po cíta ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Vypnú t zvuky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Používat fotoaparát v zahrani cí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Porozumie t symbolom na displeji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
1
Prezera t
E
Sníma t alebo prezera t videosekvencie
2
Tla ci t
Uloži t
3
Iné6
Obsah
Kontrola obsahu balenia....................2
Základné informácie ..........................3
Co chcete robi t? ................................4
Pravidlá používané v tejto príru cke....8
Bezpe cnostné pokyny........................9
Nabíjanie akumulátora.....................14
Kompatibilné pamä tové karty
(predávajú sa samostatne)..........16
Vloženie akumulátora a pamä tovej karty........................16
Nastavenie dátumu a casu ..............19
Nastavenie jazyka displeja ..............21
Formátovanie pamä tových kariet ....22
Stla cenie tla cidla spúšte ..................23
Zhotovovanie snímok (inteligentný automatický režim) ......................24
Prezeranie snímok...........................28
Vymazávanie snímok.......................29
Snímanie videosekvencií.................30
Prezeranie videosekvencií...............32
Prenos snímok do po cíta ca na prezeranie ..............................33
Príslušenstvo ...................................37
Samostatne predávané príslušenstvo ...............................38
Popis castí .......................................42
Indikátor...........................................43
Zobrazenie na displeji......................44
Ponuka FUNC. – základné funkcie..46
MENU – základné funkcie ...............47
Zmena nastavení zvuku...................48
Zmena jasu displeja.........................49
Obnovenie predvolených nastavení fotoaparátu ................. 50
Formátovanie pamä tovej karty na nízkej úrovni........................... 51
Funkcia úspory energie
(automatické vypnutie)................ 52
Snímanie v rôznych podmienkach .. 54
Vypnutie blesku............................... 57
Priblíženie objektov (digitálny transfokátor)................................ 58
Vloženie dátumu a casu.................. 60
Používanie samospúšte.................. 61
Používanie samospúšte s detekciou tváre......................... 62
Snímanie v režime naprogramovanej automatickej expozície ............... 64
Úprava jasu (korekcia expozície) .... 65
Zapnutie blesku............................... 66
Snímanie ve lmi vzdialených objektov (nekone cno) ................. 66
Zhotovovanie záberov zblízka
(makrosnímky) ............................ 67
Zmena nastavenia rozlíšenia pri zaznamenávaní (ve lkos t snímky) ....................................... 68
Zmena kompresného pomeru
(kvalita snímok)........................... 68
Zmena citlivosti ISO ........................ 70
Nastavenie vyváženia bielej farby... 71
Zmena odtie na snímok
(vlastné farby) ............................. 72
Kapitoly c. 1 až 3 vysvet lujú základné ovládanie a casto používané funkcie fotoaparátu. Pokro cilé funkcie sú vysvetlené v kapitole c. 4 a nasledujúcich kapitolách. Pri ich cítaní sa dozviete dalšie informácie.
1 Na úvod ..........................13
2 Dalšie informácie...........41
3 Snímanie v špeciálnych podmienkach a bežne používané funkcie .........53
4 Výber vlastných nastavení........................637
Obsah
Sériové snímanie ............................ 73
Snímanie pomocou dvojsekundovej samospúšte ...... 74
Prispôsobenie samospúšte............. 75
Snímanie pomocou televíznej obrazovky ................................... 76
Zmena kompozície pomocou pamäte zaostrenia ...... 76
Zmena režimu rámu AF .................. 78
Priblíženie ohniska.......................... 80
Snímanie pomocou funkcie
Pamä t AF ................................... 81
Zmena režimu merania................... 81
Snímanie pomocou funkcie
Pamä t AE................................... 82
Snímanie pomocou funkcie
Pamä t FE ................................... 82
Úprava jasu a snímanie
(inteligentný kontrast) ................. 83
Korekcia cervených o cí................... 84
Snímanie pomocou synchronizácie s dlhými casmi uzávierky............ 85
Snímanie s dlhou expozíciou.......... 86
Zmena kvality snímok ..................... 88
Pamä t AE/Posun expozície............ 89
Dalšie funkcie snímania.................. 90
Funkcie prehrávania ....................... 91
Rýchle vyh ladávanie snímok .......... 94
Vyh ladávanie snímok pomocou obrazovky presunu ..... 95
Zobrazovanie prezentácií................ 96
Kontrola zaostrenia .........................97
Približovanie snímok .......................98
Zmena prechodov medzi snímkami.....................................98
Prezeranie snímok na televíznej obrazovke ...................................99
Ochrana snímok............................100
Vymazanie všetkých snímok.........101
Otá canie snímok ...........................102
Zmena ve lkosti snímok .................103
Úprava jasu (inteligentný kontrast)....................................104
Korekcia efektu cervených o cí......105
Tla c snímok...................................108
Výber snímok na tla c (DPOF) .......110
Zmena nastavení fotoaparátu .......114
Zmena nastavení funkcií snímania ...................................117
Zmena nastavení funkcií prehrávania...............................120
Používanie domácej elektrickej zásuvky .....................................122
Riešenie problémov.......................123
Zoznam hlásení zobrazujúcich sa na displeji .............................126
Informácie zobrazené na displeji...128
Funkcie dostupné vo všetkých režimoch snímania....................130
Ponuky ..........................................132
Pokyny súvisiace s manipuláciou..135
Technické parametre.....................136
Register.........................................139
5 Používanie dalších funkcií fotoaparátu.....................77
6 Používanie rôznych funkcií na snímanie videosekvencií...............87
7 Používanie rôznych funkcií prehrávania a úprav ......93
8T l a c ...............................107
9 Prispôsobenie nastavení fotoaparátu...................113
10 Užito cné informácie ...1218
Pravidlá používané v tejto príru cke
• Ikony v texte zastupujú tla cidlá a prepína ce fotoaparátu.
• Text zobrazený na displeji je ohrani cený hranatými zátvorkami [ ].
• Smerové tla cidlá a tla cidlo FUNC./SET zastupujú nasledujúce ikony.
• : veci, na ktoré by ste si mali dáva t pozor.
• : tipy na riešenie problémov.
• : rady, ako využi t dalšie funkcie fotoaparátu.
• : doplnkové informácie.
• (str. xx): strany s informáciami. „xx“ ozna cuje císlo strany.
• Informácie uvedené v tejto príru cke platia v prípade, ak sú nastavené predvolené nastavenia všetkých funkcií.
• Rôzne typy pamätových kariet, ktoré možno vo fotoaparáte používa t, sa v tejto príru cke súhrnne ozna cujú ako pamä tové karty.
(tla cidlo doprava)
(tla cidlo FUNC./SET)
(tla cidlo nahor)
(tla cidlo do lava)
(tla cidlo nadol)9
Bezpe cnostné pokyny
• Pred používaním fotoaparátu si pre cítajte bezpe cnostné pokyny uvedené nižšie.
Vždy dbajte na to, aby sa s fotoaparátom správne zaobchádzalo.
• Bezpe cnostné pokyny uvedené na nasledujúcich stranách majú za cie l predís t vášmu poraneniu a poraneniu iných osôb alebo poškodeniu zariadenia.
• Pre cítajte si aj príru cky dodané so samostatne predávaným príslušenstvom, ktoré používate.
Fotoaparát
Varovanie Ozna cuje možnos t vážneho poranenia alebo smrti.
Upozornenie Ozna cuje možnos t poranenia.
Upozornenie Ozna cuje možnos t poškodenia zariadenia.
Varovanie
• Blesk nespúš tajte v blízkosti o cí.
Jeho intenzívne svetlo môže poškodi t zrak. Predovšetkým od detí bu dte pri používaní blesku vzdialení minimálne jeden meter.
• Zariadenie skladujte mimo dosahu detí a doj ciat.
Reme n: umiestnenie reme na okolo krku die ta ta by mohlo spôsobi t jeho zadusenie.
Pamä tová karta: jej prehltnutie je nebezpe cné. V takom prípade okamžite vyh ladajte lekára.
• Nepokúšajte sa o rozobratie ani úpravu akejko lvek casti zariadenia, pokia l takýto postup nie je výslovne uvedený v tejto príru cke.
• Ak fotoaparát spadol alebo sa inak poškodil, nedotýkajte sa jeho vnútorných castí, aby nedošlo k poraneniu.
• Ak z fotoaparátu za cne vychádza t dym alebo divný zápach, prípadne sa za cne správa t iným nezvy cajným spôsobom, okamžite ho presta nte používa t.
• Na cistenie zariadenia nepoužívajte organické rozpúš tadlá, akými sú alkohol, benzín alebo riedidlo.
• Dávajte pozor, aby sa do fotoaparátu nedostali kvapaliny ani cudzie predmety.
Mohlo by dôjs t k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
Ak kvapalina alebo cudzie predmety prídu do styku s vnútornými cas tami fotoaparátu, fotoaparát okamžite vypnite a vyberte z neho akumulátor.
• Používajte iba odporú cané napájacie zdroje.
Používanie iných napájacích zdrojov by mohlo vies t k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.10
Bezpe cnostné pokyny
Akumulátor a nabíja cka
Dalšie varovania
• Používajte iba odporú cané akumulátory.
• Akumulátory nenechávajte v blízkosti priameho oh na ani ho do n nevhadzujte.
• Nedovo lte, aby akumulátor prišiel do styku s vodou (napríklad morskou vodou) ani inými kvapalinami.
• Nepokúšajte sa o rozobratie a úpravy akumulátora ani ho nevystavujte pôsobeniu tepla.
• Dávajte pozor, aby nedošlo k pádu akumulátora, a nevystavujte ho ani silným nárazom.
Tieto situácie by mohli vies t k výbuchom alebo vyte ceniu a následnému požiaru, poraneniu osôb alebo poškodeniu okolia. V prípade, že akumulátor vyte cie a dostane sa do styku s o cami,
ústami, pokožkou alebo oble cením, postihnuté miesto okamžite opláchnite vodou a vyh ladajte lekársku pomoc.
Ak navlhne nabíja cka, vytiahnite ju z elektrickej zásuvky a obrá tte sa na predajcu fotoaparátu alebo na najbližšie stredisko zákazníckej podpory spolo cnosti Canon.
• Akumulátory nabíjajte iba pomocou nabíja cky ur cenej na tento ú cel.
• Napájací kábel pravidelne vy tahujte a utierajte prach a ne cistoty nachádzajúce sa na zástr cke, na vonkajšej casti elektrickej zásuvky a na okolitých castiach.
• Nedotýkajte sa napájacieho kábla mokrými rukami.
• Zariadenie nepoužívajte spôsobom, ktorý presahuje menovitý výkon elektrickej zásuvky alebo elektrického vedenia. Nepoužívajte ho ani vtedy, ak sú napájací kábel alebo zástr cka poškodené alebo ak zástr cka nie je úplne zasunutá do elektrickej zásuvky.
• Dbajte na to, aby konektory nabíja cky ani zástr cka neprichádzali do styku s ne cistotami a kovovými predmetmi (napríklad špendlíkmi alebo k lú cmi).
Mohlo by dôjs t k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
• Dodané disky CD-ROM neprehrávajte v prehráva coch diskov CD, ktoré nepodporujú dátové disky CD-ROM.
Prehrávaním týchto diskov CD-ROM v prehráva coch zvukových diskov CD (v hudobných prehráva coch) by ste mohli poškodi t reproduktory. Ak pri prehrávaní diskov CD-ROM v prehráva ci hudobných diskov CD budete na po cúvanie hlasných zvukov používa t slúchadlá, môžete si poškodi t sluch.
Upozornenie
• Dávajte pozor, aby ste fotoaparátom zaveseným na ruke neudierali ani ho nevystavovali silným nárazom alebo otrasom.
• Dávajte pozor, aby ste neudierali ani silno netla cili na objektív.
Mohlo by dôjs t k poškodeniu fotoaparátu alebo poraneniu osôb.
• Fotoaparát nepoužívajte, neukladajte ani neskladujte na nasledujúcich miestach.
- Miesta vystavené intenzívnemu slne cnému svetlu.
- Miesta vystavené teplotám nad 40 °C.
- Vlhké alebo prašné oblasti.
Mohlo by dôjs t k vyte ceniu, prehriatiu alebo výbuchu akumulátora a následnému úrazu elektrickým prúdom, požiaru, popáleniu alebo inému poraneniu. Vysoké teploty môžu tiež spôsobi t deformáciu obalu.11
Bezpe cnostné pokyny
• Pri používaní blesku dávajte pozor, aby ste ho nezakrývali prstami ani oble cením.
Mohli by ste sa popáli t alebo poškodi t blesk.
Upozornenie
• Fotoaparátom nemierte na zdroje jasného svetla (slnko a pod.).
Mohlo by dôjs t k poruchám alebo poškodeniu obrazového sníma ca.
• Pri používaní fotoaparátu na pláži alebo veternom mieste dávajte pozor, aby sa do fotoaparátu nedostal prach ani piesok.
Mohlo by dôjs t k poruche fotoaparátu.
• Pri pravidelnom používaní môže z blesku vychádza t malé množstvo dymu.
Prí cinou je spa lovanie prachu a cudzích materiálov prilepených k prednej casti jednotky v dôsledku vysokej intenzity blesku. Pomocou vatového tampónu odstrá nte z blesku ne cistoty, prach alebo iné cudzie objekty, aby sa neakumulovalo teplo a nepoškodila jednotka.
• Ak nabíja cku nepoužívate (alebo po dokon cení nabíjania), vytiahnite ju z elektrickej zásuvky.
• Po cas nabíjania nekla dte na nabíja cku žiadne predmety, napríklad látku.
Ak necháte jednotku dlhý cas pripojenú k elektrickej sieti, môže sa prehria t a deformova t a spôsobi t tak požiar.
• Ak fotoaparát nepoužívate, vyberte z neho akumulátor a odložte ho.
Ak akumulátor ostane vo fotoaparáte, môže vytiec t a spôsobi t poškodenie.
• Pred likvidáciou akumulátora zakryte konektory pomocou pásky alebo iného izolantu.
Dotyk s inými kovovými predmetmi v odpadových kontajneroch by mohol vies t k požiaru alebo výbuchom.
• Akumulátor nenechávajte v blízkosti domácich zvierat.
Domáce zvieratá by mohli akumulátor prehryznú t a spôsobi t tak jeho vyte cenie, prehriatie alebo výbuch a následný požiar alebo poranenie.
• Nesadajte si, ke d máte fotoaparát vo vrecku.
Mohlo by dôjs t k poruchám alebo poškodeniu monitora LCD.
• Pri vkladaní fotoaparátu do tašky dávajte pozor, aby s monitorom LCD neprišli do styku tvrdé predmety.
• Nepripev nujte príslušenstvo k reme nu.
Mohlo by dôjs t k poruchám alebo poškodeniu monitora LCD.1213
1
Na úvod
Táto kapitola vysvet luje prípravy pred snímaním, spôsoby snímania v režime A a spôsoby prezerania a vymazávania zhotovených snímok. Druhá cas t kapitoly vysvet luje spôsoby snímania a prezerania videosekvencií a prenosu snímok do po cíta ca.
Pripevnenie reme na a držanie fotoaparátu
• Pred snímaním pripevnite dodaný reme n k fotoaparátu a omotajte si ho okolo zápästia, aby vám fotoaparát nespadol.
• Pritla cte ramená k telu a držte pritom fotoaparát pevne z obidvoch strán.
Dávajte pozor, aby ste prstami nezakrývali blesk.
Reme n14
Nabíjanie akumulátora
Akumulátor nabíjajte pomocou dodanej nabíja cky. Akumulátor nabite, pretože v case kúpy nie je nabitý.
Odoberte kryt.
Vložte akumulátor.
? Zarovnajte zna cky na akumulátore an ab íja cke. Potom akumulátor zasu nte do polohy a nadol .
Nabite akumulátor.
? CB-2LY: vyklopte zástr cku a zasu nte nabíja cku do elektrickej zásuvky .
? CB-2LYE: jeden koniec napájacieho kábla zasu nte do nabíja cky a druhý do elektrickej zásuvky.
Indikátor nabíjania sa rozsvieti na cerveno a za cne nabíjanie.
? Po dokon cení nabíjania sa indikátor nabíjania rozsvieti na zeleno. Nabíjanie trvá približne 1 hodinu a 55 minút.
Vyberte akumulátor.
? Vytiahnite nabíja cku z elektrickej zásuvky a potom akumulátor vysu nte do polohy a nahor .
CB-2LY
CB-2LYE
Ak chcete chráni t akumulátor a pred lži t jeho životnos t, nenabíjajte ho nepretržite dlhšie ako 24 hodín.15
Nabíjanie akumulátora
Približný po cet záberov, ktoré možno zhotovi t
• Po cet záberov, ktoré možno zhotovi t, vychádza z noriem merania prijatých asociáciou CIPA
(Camera & Imaging Products Association).
• V niektorých podmienkach snímania možno zhotovi t menej záberov, než je uvedené vyššie.
Indikátor nabitia akumulátora
Na displeji sa zobrazuje ikona alebo hlásenie signalizujúce stav nabitia akumulátora.
Po cet záberov
240
Cas prehrávania (v hodinách) 7
Zobrazenie Súhrn
Dostato cná úrove n nabitia.
Mierne vybitý, no s dostato cným nábojom.
(bliká na cerveno) Takmer vybité. Nabite akumulátor.
„Change the battery pack./Vyme nte akumulátor.“
Vybité. Nabite akumulátor.
Ú cinné používanie akumulátora a nabíja cky
• Akumulátor nabíjajte v de n použitia alebo predchádzajúci de n.
Nabité akumulátory sa prirodzene vybíjajú, aj ke d sa nepoužívajú.
• Spôsob dlhodobého skladovania akumulátora:Vybite akumulátor a vyberte ho z fotoaparátu. Nasa dte kryt konektorov a odložte akumulátor. Dlhodobé skladovanie nevybitého akumulátora (približne jeden rok) môže skráti t jeho životnos t alebo ovplyvni t výkon.
• Nabíja cku možno používa t aj v zahrani cí.
Nabíja cku možno používa t v oblastiach so striedavým prúdom a napätím
100 – 240 V (50/60 Hz). Ak sa zástr cka nezhoduje s elektrickou zásuvkou, použite komer cne dostupný adaptér. Nepoužívajte elektrické transformátory na zahrani cné cesty, pretože spôsobia poškodenie.
• Akumulátor sa môže vydu t.
Ide o normálnu vlastnos t akumulátora, ktorá neznamená poruchu. Ak sa však akumulátor vyduje do takej miery, že sa už nezmestí do fotoaparátu, obrá tte sa na stredisko zákazníckej podpory spolo cnosti Canon.
• Ak sa akumulátor rýchlo vybije hne d po nabití, dosiahol koniec svojej
životnosti.
Zakúpte nový akumulátor.
Na nabitý akumulátor nasa dte kryt tak, aby bolo vidno zna cku .16
Kompatibilné pamä tové karty
(predávajú sa samostatne)
• Pamä tové karty SD (maximálne 2 GB)*
• Pamä tové karty SDHC (viac ako 2 GB, maximálne 32 GB)*
• Pamä tové karty SDXC (viac ako 32 GB)*
• Pamä tové karty MultiMediaCards
• Pamä tové karty MMCplus
• Pamä tové karty HC MMCplus
* Táto pamä tová karta vyhovuje štandardom SD. Niektoré karty nemusia správne fungova t v závislosti od zna cky použitej karty.
Vloženie akumulátora a pamä tovej karty
Vložte dodaný akumulátor a pamä tovú kartu (predáva sa samostatne).
Skontrolujte polohu plôšky na ochranu proti zápisu na pamä tovej karte.
? Ak je pamä tová karta vybavená plôškou na ochranu proti zápisu, nemôžete zaznamenáva t snímky, kým je plôška v uzamknutej polohe. Posúvajte plôšku nahor, kým neza cujete kliknutie.
Otvorte kryt.
? Posu nte kryt a otvorte ho .
V závislosti od opera cného systému po cíta ca sa pri použití komer cne dostupného cítacieho zariadenia nemusia pamä tové karty SDXC rozpozna t. Vopred skontrolujte, ci váš opera cný systém podporuje túto funkciu.17
Vloženie akumulátora a pamä tovej karty
Vložte akumulátor.
? Pod la obrázka vkladajte akumulátor, kým nezapadne na miesto a neklikne.
? Akumulátor vkladajte správnym smerom, aby dôkladne zapadol na miesto.
Vložte pamä tovú kartu.
? Pod la obrázka vkladajte pamä tovú kartu, kým nezapadne na miesto a neklikne.
? Skontrolujte, ci je pamä tová karta správne oto cená. Vloženie pamä tovej karty nesprávnym smerom môže poškodi t fotoaparát.
Zatvorte kryt.
? Zatvorte kryt a pri zasúvaní ho zatlá cajte, kým nezapadne na miesto aneklikne .
Konektory
Konektory
Co to znamená, ak sa na displeji zobrazí hlásenie
[Memory card locked/Pamä tová karta uzamknutá]?
Pamä tové karty SD, SDHC a SDXC sú vybavené plôškou na ochranu proti zápisu. Ak je plôška v uzamknutej polohe, na displeji sa zobrazí hlásenie
[Memory card locked/Pamä tová karta uzamknutá] a nemožno zhotovova t ani vymazáva t snímky.18
Vloženie akumulátora a pamä tovej karty
Vybratie akumulátora a pamä tovej karty
Vyberte akumulátor.
? Otvorte kryt a v smere šípky stla cte zarážku akumulátora.
Akumulátor sa vysunie.
Vyberte pamä tovú kartu.
? Zatlá cajte pamä tovú kartu, kým neza cujete kliknutie, a potom ju pomaly uvo lnite.
Pamä tová karta sa vysunie.
Približný po cet záberov na pamä tovú kartu
• Hodnoty vychádzajú z predvolených nastavení.
• Po cet záberov, ktoré možno zhotovi t, závisí od nastavení fotoaparátu, objektu a použitej pamä tovej karty.
Pamä tová karta 4G B 1 6G B
Po cet záberov 1231 5042
Dá sa skontrolova t po cet záberov, ktoré možno zhotovi t?
Po cet záberov, ktoré možno zhotovi t, sa dá skontrolova t, ke d je fotoaparát v režime snímania (str. 24).
Po cet záberov, ktoré možno zhotovi t19
Nastavenie dátumu a casu
Pri prvom zapnutí fotoaparátu sa zobrazí obrazovka s nastaveniami dátumu a casu. Ke dže dátum a cas zaznamenaný na snímkach závisí od týchto nastavení, nezabudnite ich upravi t.
Zapnite fotoaparát.
? Stla cte tla cidlo ON/OFF.
Zobrazí sa obrazovka dátumu a casu.
Nastavte dátum a cas.
? Pomocou tla cidiel qr vyberte požadovanú možnos t.
? Pomocou tla cidiel op nastavte požadovanú hodnotu.
Dokon cite nastavenia.
? Stla cte tla cidlo m.
Po nastavení dátumu a casu sa obrazovka dátumu a casu zatvorí.
? Stla cením tla cidla ON/OFF vypnete fotoaparát.
Opätovné zobrazenie obrazovky dátumu a casu
Nastavte správny dátum a cas. Ak dátum a cas nenastavíte, obrazovka dátumu a casu sa bude zobrazova t po každom zapnutí fotoaparátu.20
Nastavenie dátumu a casu
Zmena dátumu a casu
Môžete zmeni t nastavenia aktuálneho dátumu a casu.
Zobrazte ponuky.
? Stla cte tla cidlo n.
Na karte 3 vyberte položku
[Date/Time/Dátum a cas].
? Pomocou tla cidiel qr vyberte kartu 3.
? Pomocou tla cidiel op vyberte položku
[Date/Time/Dátum a cas] a potom stla cte tla cidlo m.
Zme nte dátum a cas.
? Pod la krokov c. 2 a 3 na str. 19 upravte nastavenie.
? Stla cením tla cidla n zatvorte ponuku.
Akumulátor dátumu a casu
• Sú cas tou fotoaparátu je vstavaný akumulátor dátumu a casu (záložný akumulátor). Slúži na zachovanie nastavení dátumu a casu približne tri týždne po vybratí hlavného akumulátora.
• Vložením nabitého akumulátora alebo pripojením súpravy sie tového adaptéra
(predáva sa samostatne, str. 38) možno akumulátor dátumu a casu nabi t približne za štyri hodiny, aj ke d fotoaparát nie je zapnutý.
• Ak sa akumulátor dátumu a casu vybije, po zapnutí fotoaparátu sa zobrazí ponuka dátumu a casu. Dátum a cas nastavte pod la krokov na str. 19.21
Nastavenie jazyka displeja
Môžete zmeni t jazyk, ktorý sa zobrazuje na displeji.
Prejdite do režimu prehrávania.
? Stla cte tla cidlo 1.
Zobrazte obrazovku nastavení.
? Stla cte a podržte tla cidlo m a potom stla cte tla cidlo n.
Nastavte jazyk displeja.
? Pomocou tla cidiel opqr vyberte požadovaný jazyk a potom stla cte tla cidlom.
Po nastavení jazyka displeja sa obrazovka nastavení zatvorí.
Jazyk displeja môžete tiež zmeni t stla cením tla cidla n, výberom karty 3 a následným výberom položky ponuky [Language/Jazyk]. 22
Formátovanie pamä tových kariet
Pred použitím novej pamä tovej karty alebo pamä tovej karty naformátovanej v inom zariadení by ste mali pamä tovú kartu naformátova t v tomto fotoaparáte. Formátovaním (inicializáciou) sa z pamä tovej karty vymažú všetky údaje. Vymazané údaje nemožno obnovi t, a preto bu dte pred formátovaním pamä tovej karty opatrní.
Zobrazte ponuku.
? Stla cte tla cidlo n.
Vyberte položku [Format/
Formátova t].
? Pomocou tla cidiel qr vyberte kartu 3.
? Pomocou tla cidiel op vyberte položku
[Format/Formátova t] a potom stla cte tla cidlo m.
Naformátujte pamä tovú kartu.
? Pomocou tla cidiel qr vyberte položku
[OK] a potom stla cte tla cidlo m
.
Zobrazí sa obrazovka s potvrdením.
? Pomocou tla cidiel op vyberte položku
[OK] a potom stla cte tla cidlo m.
Pamä tová karta sa naformátuje.
Po dokon cení formátovania sa na obrazovke zobrazí hlásenie [Memory card formatting complete/Formátovanie pamä tovej karty dokon cené].23
Stla cenie tla cidla spúšte
? Stla cte tla cidlo m.
Stla cenie tla cidla spúšte
Ak chcete zhotovova t zaostrené snímky, najprv lahkým stla cením tla cidla spúšte (do polovice) zaostrite a potom stla cením tla cidla úplne nadol zhotovte snímku.
Stla cte tla cidlo do polovice
(z lahka zaostrite).
? Z lahka stla cte tla cidlo, kým fotoaparát dvakrát nezapípa a kým sa na mieste zaostrenia nezobrazia rámy AF.
Stla cte tla cidlo úplne nadol (úplným stla cením zhotovte snímku).
Z fotoaparátu zaznie zvuk uzávierky a zhotoví sa záber.
Naformátovaním pamä tovej karty alebo vymazaním údajov sa len ciasto cne zmenia informácie o správe súborov na karte, co nezaru cuje, že sa jej obsah úplne vymaže. Pri prenose alebo likvidácii pamä tovej karty bu dte opatrní. Pri likvidácii pamä tovej karty vykonajte ur cité opatrenia, napríklad kartu fyzicky zni cte, aby ste predišli úniku osobných údajov.
Celková kapacita pamä tovej karty zobrazená na obrazo

TXT / PDF

Available 37 files for IXUS 105 View all >
HelpDrivers Since March 2000