Canon IXUS 105 Download Drivers

Instrukcja obs lugi
POLSKI
• Przed u zyciem aparatu nale zy zapozna c si e z niniejsz a instrukcj a.
• Instrukcj e nale zy przechowywa c w bezpiecznym miejscu w celu u zycia jej w przysz lo sci.
Zdj ecie modelu IXUS 1052
Sprawdzanie zawarto sci zestawu
Nale zy sprawdzi c, czy poza aparatem w sk lad zestawu wchodz a poni zsze elementy. W przypadku braku cz esci elementów nale zy skontaktowa c si e ze sprzedawc a aparatu.
Korzystanie z podr eczników
Nale zy równie z zapozna c si e z podr ecznikami, które znajduj a si e na dysku „DIGITAL
CAMERA Manuals Disk”.
• Instrukcja obs lugi (ten dokument)
Po opanowaniu podstaw mo zna rozpocz ac korzystanie z wielu funkcji pozwalaj acych na wykonywanie bardziej zaawansowanych zdj ec.
• Przewodnik drukowania zdjec osobistych
Nale zy przeczyta c ten dokument przed pod laczeniem aparatu do drukarki (sprzedawanej oddzielnie) w celu wydrukowania zdj ec.
• Podr ecznik oprogramowania
Nale zy zapozna c si e z nim przed skorzystaniem z dostarczonego oprogramowania.
• Karta pami eci nie wchodzi w sk lad zestawu.
• Do wy swietlania podr eczników w formacie PDF wymagany jest program Adobe
Reader. Do wy swietlania podr eczników w formacie DOC mo zna zainstalowa c program Microsoft Word/Word Viewer (wymagany tylko w przypadku podr eczników przeznaczonych dla krajów Bliskiego Wschodu).
Aparat
Akumulator NB-6L
(z os lon a gniazda)
Kabel interfejsu
IFC-400PCU
Kabel audio-wideo
AVC-DC400
Pasek WS-DC7
Broszura z opisem systemu gwarancyjnego firmy Canon
Pierwsze kroki Dysk „DIGITAL CAMERA
Solution Disk”
Ladowarka
CB-2LY/CB-2LYE3
Uwagi wst epne
Zdj ecia próbne i zrzeczenie si e odpowiedzialno sci
Warto wykona c kilka zdj ec próbnych i wy swietli c je, aby si e upewni c, ze zdj ecia zosta ly poprawnie zarejestrowane. Firma Canon Inc. ani jej podmioty zale zne i stowarzyszone nie ponosz a odpowiedzialno sci za zadne szkody nast epcze, wynikaj ace z nieprawid lowego dzia lania aparatu fotograficznego lub akcesoriów
(w tym kart pami eci), zwi azane z niezapisaniem zdj ecia lub zapisaniem go w postaci niezdatnej do odczytu maszynowego.
Ostrze zenie dotycz ace naruszania praw autorskich
Obrazy zarejestrowane przy u zyciu tego aparatu s a przeznaczone do u zytku osobistego. Nie nale zy rejestrowa c obrazów naruszaj acych prawa autorskie bez uprzedniej zgody w la sciciela praw autorskich. Nale zy pami eta c, ze w pewnych przypadkach wykonywanie zdjec podczas wyst epów artystycznych lub wystaw b ad z na terenie placówek handlowych za pomoc a aparatu fotograficznego lub innego urz adzenia mo ze stanowi c naruszenie praw autorskich lub innych praw
(nawet je sli zdj ecie zosta lo wykonane na w lasny u zytek).
Ograniczenia gwarancji
Informacje dotycz ace gwarancji na aparat fotograficzny zawiera dostarczona wraz z nim Broszura z opisem systemu gwarancyjnego firmy Canon.
Informacje umo zliwiaj ace skontaktowanie si e z dzia lem obs lugi klienta firmy
Canon równie z mo zna znale zc we wspomnianej broszurze.
Monitor LCD
• Monitor LCD zosta l wyprodukowany z zastosowaniem bardzo precyzyjnych technik wytwarzania. Ponad 99,99% pikseli dzia la zgodnie z t a specyfikacj a, ale w rzadkich przypadkach niedzia laj ace piksele mog a by c wy swietlane jako jasne lub ciemne kropki. Nie ma to wp lywu na rejestrowane zdj ecia i nie oznacza nieprawid lowego dzialania produktu.
• Na monitorze LCD mo ze si e znajdowa c cienka plastikowa os lona, która chroni ekran przed zarysowaniami w czasie transportu. Nale zy j a zdjac przed rozpocz eciem korzystania z aparatu.
Temperatura korpusu aparatu
Podczas d lugotrwa lego korzystania z aparatu nale zy zachowa c ostro zno sc, poniewa z korpus aparatu mo ze si e rozgrza c. Jest to normalne dzia lanie.4
Mo zliwe dzia lania
Wykonywanie zdj ec z zastosowaniem automatycznych ustawie n aparatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Fotografowanie dostosowane do specjalnych warunków . . . . . 54–56
Ustawianie ostro sci na twarzach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 62, 78
Fotografowanie w miejscach, w których nie mo zna u zywa c lampy b lyskowej (wy laczanie lampy). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Wykonywanie zdjec z uwzgl ednieniem osoby fotografuj acej
(samowyzwalacz). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61, 62, 74, 75
Wstawianie na zdj eciach daty i godziny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Wykonywanie zdj ec obiektów w zbli zeniu (tryb makro). . . . . . . . . . 67
Wykonywanie zdj ec w odcieniach sepii lub czarno-bia lych. . . . . . . 72
Zmiana oczekiwanego rozmiaru wykonywanego zdj ecia
(rozdzielczo sci) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Wykonywanie zdj ec seryjnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Zmiana czu lo sci ISO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Zwi ekszanie jasno sci ciemnych obiektów (Kor. kontrastu) . . . . . . . 83
Wykonywanie udanych zdj ec osób
Fotografowanie innych scenerii
4
Wykonywanie zdj ec
FwP V I
Portrety
(str. 54)
Noc a
(str. 54)
Dzieci i zwierz eta
(str. 55)
Na pla zy
(str. 55)
Na sniegu
(str. 56)
S ’t
Wn etrza
(str. 55)
Fajerwerki
(str. 56)
Pod wod a
(str. 56)
S labe o swietlenie
(str. 55)5
Mo zliwe dzia lania
Ogl adanie zdjec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Automatyczne odtwarzanie zdj ec (pokaz przezroczy) . . . . . . . . . . 96
Ogl adanie zdjec na ekranie telewizora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Ogl adanie zdjec na ekranie komputera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Szybkie wyszukiwanie zdj ec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94, 95
Usuwanie zdj ec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29, 101
Ochrona zdj ec przed przypadkowym usuni eciem . . . . . . . . . . . . 100
Nagrywanie filmów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Wy swietlanie filmów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Latwe drukowanie zdj ec. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Zapisywanie zdj ec na dysku komputera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Wy laczanie d zwi eku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
U zywanie aparatu za granic a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Zapoznawanie si e z elementami widocznymi na ekranie . . . . . . 128
1
Wy swietlanie
E
Nagrywanie i wy swietlanie filmów
2
Drukowanie
Zapisywanie
3
Inne6
Spis tre sci
Sprawdzanie zawarto sci zestawu............ 2
Uwagi wst epne ........................................ 3
Mo zliwe dzia lania..................................... 4
Oznaczenia stosowane w instrukcji......... 8
Srodki ostro zno sci ................................... 9
Ladowanie akumulatora......................... 14
Zgodne karty pami eci
(sprzedawane oddzielnie)................. 16
Wk ladanie akumulatora i karty pami eci.............................................. 16
Ustawianie daty i godziny ...................... 19
Ustawianie j ezyka monitora................... 21
Formatowanie kart pami eci.................... 22
Naciskanie przycisku migawki ............... 23
Fotografowanie (tryb Smart Auto).......... 24
Wy swietlanie zdj ec ................................ 28
Usuwanie zdjec...................................... 29
Nagrywanie filmów................................. 30
Wy swietlanie filmów............................... 32
Przesy lanie zdjec do komputera w celu wy swietlania........................... 33
Akcesoria............................................... 37
Akcesoria sprzedawane oddzielnie ....... 38
Przewodnik po elementach aparatu ...... 42
Wska znik ............................................... 43
Zawarto sc ekranu .................................. 44
Menu FUNC. — podstawowa obs luga ............................................. 46
MENU — podstawowa obs luga............. 47
Zmiana ustawie n d zwi eku...................... 48
Zmiana jasno sci ekranu......................... 49
Przywracanie domy slnych ustawie n aparatu ...............................50
Formatowanie pe lne karty pami eci.........51
Funkcja oszcz edzania energii
(Wy l. aparatu) ....................................52
Fotografowanie w ró znych warunkach .........................................54
Wy laczanie lampy b lyskowej..................57
Dalsze powi ekszanie obiektów
(Pow. cyfrowe)...................................58
Wstawianie daty i godziny ......................60
Korzystanie z samowyzwalacza.............61
Korzystanie z funkcji samowyzwalacza twarz a ................................................62
Fotografowanie w trybie programowej automatyki ekspozycji........................64
Regulacja jasno sci (Kompensacja ekspozycji).........................................65
W laczanie lampy b lyskowej....................66
Fotografowanie odleg lych obiektów
(Niesko nczonosc) ..............................66
Zdj ecia z ma lej odleg lo sci (makro) .........67
Zmiana ustawienia Rozdzielczo sci
(rozmiaru zdj ecia) ..............................68
Zmiana wspó lczynnika kompresji
(jako sci zdj ec)....................................68
Zmiana czu lo sci ISO...............................70
Korygowanie balansu bieli......................71
Zmiana odcienia zdj ecia (Moje kolory) ...72
Rozdzia ly 1–3 zawieraj a obja snienie podstawowej obs lugi i cz esto u zywanych funkcji aparatu. Rozdzia l 4 i kolejne rozdzia ly zawieraj a obja snienie funkcji zaawansowanych oraz umo zliwiaj a uzyskanie dodatkowych informacji.
1 Pierwsze kroki .................... 13
2W i ecej informacji ............... 41
3 Fotografowanie w szczególnych warunkach i cz esto u zywane funkcje... 53
4 Samodzielne wybieranie ustawie n .................................637
Spis tre sci
Serie zdj ec ...............................................73
Fotografowanie przy u zyciu dwusekundowego samowyzwalacza ..74
Dostosowywanie samowyzwalacza.........75
Fotografowanie z u zyciem telewizora......76
Zmiana kompozycji zdj ecia za pomoc a funkcji Blokowanie ostro sci.................76
Zmiana trybu ramki AF.............................78
Powi ekszanie punktu ostro sci..................80
Fotografowanie z u zyciem funkcji
Blokowanie AF ....................................81
Zmiana trybu pomiaru..............................81
Fotografowanie z u zyciem funkcji Blokowanie AE.........................82
Fotografowanie z u zyciem funkcji Blokowanie FE.........................82
Korygowanie jasno sci i fotografowanie
(Kor. kontrastu) ...................................83
Korekta czerw. oczu.................................84
Fotografowanie z u zyciem opcji
Blysk+d l.czas ......................................85
Fotografowanie z d lugimi czasami ekspozycji ...........................................86
Zmiana jako sci obrazu.............................88
Blokowanie AE/Przesuni ecie ekspozycji..89
Inne funkcje nagrywania ..........................90
Funkcje wy swietlania ...............................91
Szybkie wyszukiwanie zdj ec....................94
Wyszukiwanie zdj ec przy u zyciu ekranu przeskoku............................................95
Wy swietlanie pokazów przezroczy ..........96
Sprawdzanie ostro sci...............................97
Powi ekszanie zdj ec..................................98
Zmiana efektów przej scia mi edzy zdj eciami .............................................98
Wy swietlanie zdj ec na ekranie telewizora............................................99
Ochrona zdj ec........................................100
Usuwanie wszystkich zdj ec....................101
Obracanie zdj ec .....................................102
Zmiana rozmiaru zdj ec...........................103
Korygowanie jasno sci (Kor. kontrastu) ..104
Korygowanie efektu czerwonych oczu...105
Drukowanie zdj ec...................................108
Wybieranie zdjec do wydrukowania
(DPOF)..............................................110
Zmiana ustawie n aparatu.......................114
Zmiana ustawie n funkcji fotografowania ..................................117
Zmiana ustawie n funkcji wy swietlania ...120
Korzystanie z sieci elektrycznej .............122
Rozwi azywanie problemów....................123
Lista komunikatów wy swietlanych na ekranie .........................................126
Informacje wy swietlane na ekranie ........128
Funkcje dost epne w poszczególnych trybach fotografowania......................130
Menu ......................................................132
Uwagi dotycz ace obs lugi .......................135
Dane techniczne ....................................136
Skorowidz ..............................................139
5P e lne korzystanie z mo zliwo sci aparatu..............77
6 Korzystanie z ró znych funkcji nagrywania filmów...............87
7 Korzystanie z ró znych funkcji wy swietlania i edycji............93
8 Drukowanie ....................... 107
9 Dostosowywanie ustawie n aparatu................................113
10 Przydatne informacje .......1218
Oznaczenia stosowane w instrukcji
• Ikony u zywane w tekscie oznaczaj a przyciski i prze laczniki aparatu.
• Komunikaty wy swietlane na ekranie s a uj ete w nawiasy kwadratowe [ ].
• Przyciski kierunków i przycisk FUNC./SET zosta ly oznaczone nast epuj acymi ikonami:• : informacje dotycz ace zachowania ostro zno sci.
• : wskazówki dotycz ace rozwi azywania problemów.
• : porady dotycz ace pe lnego korzystania z mo zliwo sci aparatu.
• : informacje dodatkowe.
• (str. xx): strony z informacjami; „xx” oznacza numer strony.
• W niniejszej instrukcji przyj eto, ze dla wszystkich funkcji wybrane s a ustawienia domy slne.
• Ró zne typy kart pami eci, które mog a by c u zywane z aparatem, s a w niniejszej instrukcji okre slane lacznie jako karty pami eci.
(przycisk strza lki w prawo)
(przycisk FUNC./SET)
(przycisk strza lki w gór e)
(przycisk strza lki w lewo)
(przycisk strza lki w dó l)9
Srodki ostro zno sci
• Przed rozpocz eciem korzystania z aparatu nale zy zapozna c si e z poni zszymi uwagami dotycz acymi bezpiecze nstwa. Z aparatu nale zy zawsze korzysta c zgodnie z zaleceniami.
• Srodki ostro zno sci opisane na nast epnych stronach maj a zapobiec ewentualnym obra zeniom cia la u zytkownika aparatu i innych osób oraz uszkodzeniu sprz etu.
• Nale zy równiez zapoznac si e z instrukcjami do laczonymi do uzywanych akcesoriów sprzedawanych oddzielnie.
Aparat
Ostrze zenie
Ostrze zenia wskazuj a mo zliwo sc spowodowania powa znych obra ze n lub smierci.
Przestroga Przestrogi wskazuj a mo zliwo sc spowodowania obra ze n.
Przestroga Przestrogi wskazuj a mo zliwo sc uszkodzenia sprz etu.
Ostrze zenie
• Nie nale zy wyzwala c lampy b lyskowej bezpo srednio blisko oczu ludzi.
Nara zenie na silne swiatlo lampy b lyskowej mo ze spowodowa c uszkodzenie wzroku.
W szczególno sci podczas korzystania z lampy b lyskowej nale zy zachowa c odleg lo sc co najmniej jednego metra od ma lych dzieci.
• Urz adzenia nale zy przechowywa c w miejscu niedost epnym dla dzieci.
Pasek: mo ze zacisnac si e na szyi dziecka i spowodowa c uduszenie.
Karta pami eci: Ich po lkni ecie moze by c niebezpieczne. W takim przypadku nale zy natychmiast skontaktowa c si e z lekarzem.
• Nie nale zy samodzielnie demontowa c ani modyfikowa c zadnej cz esci urz adze n, je sli nie zosta lo to wyra znie nakazane w niniejszej instrukcji.
• Aby unikn ac obra ze n, nie nale zy dotyka c wnetrza aparatu, je sli zosta l on upuszczony lub uleg l innemu uszkodzeniu.
• Je sli z aparatu wydobywa si e dym lub nietypowy zapach albo je sli urz adzenie dzia la nieprawid lowo, nale zy natychmiast zaprzesta c u zywania aparatu.
• Nie nale zy stosowac do czyszczenia urz adze n zadnych rozpuszczalników organicznych, takich jak alkohol, benzyna lub rozcie nczalniki.
• Nie wolno dopuszcza c do przedostania si e cieczy lub cia l obcych do wn etrza aparatu.
Mogloby to spowodowa c po zar lub pora zenie pr adem.
Je sli do wn etrza aparatu przedostanie si e ciecz lub inne cia la obce, nale zy natychmiast wylaczy c aparat i wyj ac bateri e/akumulator.
• Nale zy korzysta c wy lacznie z zalecanych zróde l zasilania.
U zycie innych zróde l zasilania mo ze spowodowa c po zar lub pora zenie pr adem.10
Srodki ostro zno sci
Akumulator i ladowarka
Inne ostrze zenia
• Nale zy korzysta c wy lacznie z zalecanych baterii/akumulatorów.
• Nie nale zy umieszcza c akumulatora w pobli zu otwartego ognia.
• Akumulator nale zy chroni c przed kontaktem z wod a (np. morsk a) i innymi cieczami.
• Nie nale zy demontowa c, modyfikowa c ani podgrzewa c akumulatora.
• Akumulator nale zy chroni c przed upadkami i silnymi wstrz asami.
Nieprzestrzeganie srodków ostro zno sci grozi wybuchem lub wyciekiem, a w rezultacie mo ze spowodowa c po zar, obra zenia cia la oraz uszkodzenie znajduj acych si e w pobli zu przedmiotów.
W przypadku zetkni ecia si e elektrolitu wyciekaj acego z akumulatora z oczami, ustami, skór a albo odzieza nale zy natychmiast przep luka c je wod a i skonsultowa c si e z lekarzem.
Je sli ladowarka ulegnie zamoczeniu, nale zy od laczy c j a od gniazda sieci elektrycznej i skontaktowa c si e z dystrybutorem aparatu lub najbli zszym punktem obs lugi klienta firmy Canon.
• Do ladowania akumulatora nale zy stosowa c wy lacznie wskazan a ladowark e.
• Kabel zasilania nale zy regularnie od lacza c. Ponadto nale zy wyciera c kurz i zabrudzenia, które mog a gromadzi c si e na wtyczce oraz na zewn etrznej cz esci gniazda sieci elektrycznej i obok niego.
• Nie nale zy dotyka c kabla zasilania mokrymi r ekoma.
• Nie nale zy korzysta c z urz adze n w sposób powoduj acy przeciazenie gniazdka sieci elektrycznej lub przewodów. Nie nale zy korzysta c z urz adze n w przypadku uszkodzenia kabla zasilania lub jego wtyczki; wtyczka powinna by c w la sciwie pod laczona do gniazdka sieci elektrycznej.
• Nie nale zy dopu sci c do zetkni ecia si e zanieczyszcze n lub metalowych przedmiotów
(takich jak szpilki czy klucze) ze stykami lub wtyczk a ladowarki.
Mog loby to spowodowa c po zar lub pora zenie pr adem.
• Dostarczonego dysku CD-ROM nie nale zy odtwarza c za pomoc a odtwarzaczy CD, które nie obs luguj a dysków CD-ROM z danymi.
Odtworzenie dysku w urz adzeniu przeznaczonym do odtwarzania p lyt CD z muzyk a mo ze spowodowa c uszkodzenie g lo sników. W przypadku korzystania ze s luchawek g lo sne odtwarzanie d zwi eków z dysku CD-ROM przy u zyciu odtwarzacza p lyt CD z muzyk a mo ze te z doprowadzi c do uszkodzenia s luchu.
Przestroga
• Nosz ac aparat na pasku, nale zy chroni c go przed upuszczeniem, silnymi uderzeniami oraz wstrz asami.
• Nale zy uwa za c, aby nie uderza c ani nie naciska c mocno obiektywu.
Mo ze to spowodowa c uszkodzenie aparatu lub obra zenia cia la.
• Nale zy unika c u zywania, umieszczania lub przechowywania aparatu w nast epuj acych miejscach.
- Miejsca nara zone na intensywne swiat lo s loneczne.
- Miejsca, w których temperatura przekracza +40°C.
- Obszary zakurzone lub o du zej wilgotno sci.
W powy zszych przypadkach mo ze doj sc do wycieku elektrolitu z akumulatora albo jego przegrzania lub wybuchu, a w efekcie do pora zenia pr adem, po zaru, poparze n lub innych uszkodze n cia la. Wysoka temperatura mo ze równie z spowodowa c zniekszta lcenie obudowy.11
Srodki ostro zno sci
• Nale zy uwa za c, aby podczas korzystania z lampy b lyskowej nie zas lania c jej palcami ani odzieza.
Mog loby to spowodowa c poparzenie lub uszkodzenie aparatu.
Przestroga
• Nie nale zy kierowa c aparatu bezpo srednio w stron e silnych zróde l swiat la (np. s lo nca).
Mog loby to spowodowa c uszkodzenie lub usterk e matrycy.
• Podczas korzystania z aparatu na pla zy lub przy silnym wietrze nale zy uwa za c, aby py l lub piasek nie przedosta ly si e do wn etrza aparatu.
Mog loby to spowodowa c usterk e aparatu.
• Przy cz estym korzystaniu z lampy b lyskowej mo ze si e z niej wydobywa c niewielki dym.
Przyczyn a jest du za intensywnosc b lysków, która powoduje spalanie kurzu i cia l obcych znajduj acych si e z przodu lampy. Nale zy usuwa c z lampy b lyskowej brud, kurz lub inne cia la obce za pomoc a bawe lnianej szmatki, aby zapobiega c jej nadmiernemu nagrzewaniu i uszkodzeniu z tego powodu.
• Od lacz ladowark e od gniazda sieci elektrycznej po zako nczeniu ladowania lub gdy z niej nie korzystasz.
• Podczas ladowania nie nale zy umieszcza c na ladowarce zadnych przedmiotów
(np. tkanin).
Pozostawienie podlaczonego urz adzenia na d lu zszy czas mo ze spowodowac jego przegrzanie iz n i e k s z ta lcenie, a w rezultacie mo ze by c przyczyn a po zaru.
• Gdy nie korzysta si e z aparatu, nale zy wyj ac z niego baterie/akumulatory i schowa c w bezpiecznym miejscu.
Pozostawienie akumulatora w aparacie mo ze spowodowac wyciek elektrolitu.
• Przed wyrzuceniem akumulatora nale zy zas loni c styki ta sm a lub innym izolatorem.
Kontakt z innymi elementami metalowymi w pojemniku na odpady mo ze spowodowa c po zar lub wybuch.
• Nie nale zy pozostawia c akumulatora w pobli zu zwierz at.
Gryzienie przez nie akumulatora mo ze spowodowa c wyciek elektrolitu albo przegrzanie lub wybuch, a w efekcie po zar lub inne obra zenia cia la.
• Nie nale zy siada c z aparatem umieszczonym w kieszeni spodni.
Mog loby to spowodowa c uszkodzenie lub usterk e monitora LCD.
• W przypadku wk ladania aparatu do torby nalezy si e upewni c, ze monitor LCD nie jest nara zony na kontakt z twardymi przedmiotami.
• Nie nale zy mocowa c akcesoriów do paska.
Mog loby to spowodowa c uszkodzenie lub usterk e monitora LCD.1213
1
Pierwsze kroki
Niniejszy rozdzia l zawiera omówienie przygotowa n do fotografowania, instrukcje robienia zdj ec w trybie A oraz opis sposobów wy swietlania i usuwania fotografii. Dalsza cz esc rozdzia lu zawiera instrukcje nagrywania i wy swietlania filmów oraz przesy lania obrazów na dysk komputera.
Mocowanie paska i trzymanie aparatu
• Przymocuj do aparatu dostarczony w zestawie pasek i owijaj go wokó l nadgarstka podczas fotografowania, aby zapobiega c upuszczeniu aparatu.
• Trzymaj r ece blisko cia la, chwytaj ac aparat mocno z obu stron. Upewnij si e, ze palce nie zas laniaj a lampy b lyskowej.
Pasek14
Ladowanie akumulatora
Akumulator nale zy ladowa c przy u zyciu do laczonej ladowarki. Nale zy pami eta c o jego na ladowaniu, poniewa z jest dostarczany niena ladowany.
Zdejmij pokryw e.
W ló z akumulator.
? Dopasuj oznaczenia na akumulatorze i ladowarce, a nast epnie w ló z akumulator, wsuwaj ac go do wewn atrz i do do lu .
Na laduj akumulator.
? Model CB-2LY: Wysu n wtyczk e ipo d lacz ladowark e do gniazdka sieci elektrycznej .
? Model CB-2LYE: W ló z kabel zasilania do ladowarki, a nast epnie pod lacz wtyczk e na drugim ko ncu kabla do gniazdka sieci elektrycznej.
Lampka ladowania b edzie swieci c na czerwono i rozpocznie si e ladowanie.
? Po uko nczeniu ladowania lampka b edzie swieci c na zielono. Ladowanie trwa oko lo
1 godziny i 55 minut.
Wyjmij akumulator.
? Od lacz ladowark e od gniazdka sieci elektrycznej, a nast epnie wyjmij akumulator, wysuwaj ac go do wewn atrz i do góry .
CB-2LY
CB-2LYE
Akumulatora nie nale zy ladowa c d lu zej ni z 24 godziny, gdy z grozi to jego uszkodzeniem lub zmniejszeniem jego zywotno sci.15
Ladowanie akumulatora
Orientacyjna liczba zdj ec, które mo zna wykona c
• Liczba zdj ec, które mo zna wykona c, jest oparta na standardzie pomiaru opracowanym przez stowarzyszenie Camera & Imaging Products Association.
• W niektórych warunkach fotografowania liczba zdjec, które mo zna wykona c, mo ze by c mniejsza od podanej powy zej.
Wska znik na ladowania baterii
Na ekranie b ed a wy swietlane ikona lub komunikat wskazuj ace stan na ladowania akumulatora.
Liczba zdj ec
240
Czas wy swietlania (w godzinach) 7
Ekran Opis
Wystarczaj acy poziom na ladowania.
Akumulator czesciowo wyczerpany, ale wystarczaj acy.
(miga na czerwono) Akumulator prawie wyczerpany. Na laduj akumulator.
„Wymie n/na laduj akumulator” Akumulator wyczerpany. Na laduj akumulator.
Efektywne u zywanie akumulatora i ladowarki
• Akumulator nale zy ladowa c w dniu, w którym b edzie u zywany, lub dzie n wcze sniej.
Na ladowane akumulatory roz ladowuj a si e samoczynnie, nawet gdy nie s a u zywane.
• Przechowywanie akumulatora przez d lu zszy okres:Roz laduj akumulator i wyjmij go z aparatu. Za ló z os lon e gniazd i schowaj akumulator.
Przechowywanie na ladowanego akumulatora przez dlu zszy czas (oko lo roku) mo ze negatywnie wp lyn ac na jego zywotnosc i wydajnosc.
• Ladowarki mo zna u zywa c równie z za granic a.
Ladowarka mo ze by c u zywana w regionach, w których stosowane jest zasilanie pr adem przemiennym o napi eciu 100 – 240 V (50/60 Hz). Je sli wtyczka nie pasuje do gniazda, nale zy u zy c adaptera dost epnego w sprzeda zy. Podczas podró zy zagranicznych nie nale zy u zywa c transformatorów, poniewa z powoduj a one usterki.
• Obudowa akumulatora mo ze ulec zniekszta lceniu.
Jest to zwyk la cecha akumulatora i nie oznacza wyst apienia problemu. Je sli jednak obudowa akumulatora ulegnie zniekszta lceniu w sposób uniemo zliwiaj acy w lo zenie go do aparatu, nale zy skontaktowa c si e z punktem obs lugi klienta firmy Canon.
• Je sli akumulator szybko roz ladowuje si e po na ladowaniu, oznacza to, ze zako nczy l si e okres jego zywotno sci.
W takim przypadku nale zy zakupi c nowy akumulator.
Za ló z pokryw e na na ladowany akumulator w taki sposób, aby by lo widoczne oznaczenie .16
Zgodne karty pami eci
(sprzedawane oddzielnie)
• Karty pami eci SD (maks. 2 GB)*
• Karty pami eci SDHC (ponad 2 GB, maks. 32 GB)*
• Karty pami eci SDXC (ponad 32 GB)*
• Karty pami eci MultiMediaCard
• Karty pami eci MMCplus
• Karty pami eci HC MMCplus
* Te karty pami eci s a zgodne ze standardem SD. W zale zno sci od marki niektóre karty mog a dzia la c nieprawid lowo.
Wk ladanie akumulatora i karty pami eci
Wló z do aparatu dostarczony w zestawie akumulator i kart e pami eci
(sprzedawan a oddzielnie).
Sprawd z prze lacznik ochrony przed zapisem na karcie.
? Je sli prze lacznik ochrony przed zapisem na karcie jest zablokowany, nie b edzie mo zna robi c zdj ec. Przesu n prze lacznik, a z us lyszysz charakterystyczne klikni ecie.
Otwórz pokryw e.
? Przesun pokryw e i otwórz ja .
W zale zno sci od wersji systemu operacyjnego komputera karty pami eci SDXC mog a nie zosta c rozpoznane przy zastosowaniu dost epnych w sprzeda zy czytników kart. Nale zy wcze sniej si e upewni c, ze u zytkowany system operacyjny obs luguje karty tego typu.17
Wk ladanie akumulatora i karty pami eci
W ló z akumulator.
? Wló z akumulator zgodnie z ilustracj a, a z us lyszysz charakterystyczne klikni ecie.
? Je sli akumulator nie b edzie w lo zony w odpowiednim kierunku, nie zostanie prawid lowo zablokowany.
W ló z kart e pami eci.
? Wló z kart e pami eci zgodnie z ilustracj a, a z us lyszysz charakterystyczne klikni ecie.
? Upewnij si e, ze karta pami eci zosta la w lo zona prawid lowo. W lo zenie karty pami eci w nieodpowiednim kierunku mo ze spowodowa c uszkodzenie aparatu.
Zamknij pokryw e.
? Zamknij pokryw e , naciskaj ac j a i przesuwaj ac, a z zatrza snie si e na swoimmiejscu .
Gniazda
Gniazda
Co nale zy zrobi c, je sli na ekranie pojawia si e komunikat
[Karta pam. zablokowana]?
Karty pami eci SD, SDHC i SDXC s a wyposa zone w prze lacznik ochrony przed zapisem. Je sli ten prze lacznik jest zablokowany, na ekranie pojawia si e komunikat [Karta pam. zablokowana] i nie mo zna rejestrowa c ani usuwa c zdj ec.18
Wk ladanie akumulatora i karty pami eci
Wyjmowanie akumulatora i karty pami eci
Wyjmij akumulator.
? Otwórz pokryw e i naci snij prze lacznik blokowania akumulatora w kierunku wskazanym strza lk a.
Akumulator wysunie si e.
Wyjmij kart e pami eci.
? Dociskaj kart e pami eci, a z us lyszysz charakterystyczne klikni ecie, a nast epnie j a zwolnij.
Karta pami eci si e wysunie.
Orientacyjna liczba zdj ec na karcie pami eci
• Warto sci dotycz a ustawie n domy slnych.
• Liczba zdj ec, które mo zna wykona c, mo ze si e zmieniac w zale zno sci od ustawie n aparatu, fotografowanych obiektów i u zytkowanej karty pami eci.
Karta pami eci 4G B 1 6G B
Liczba zdj ec 1231 5042
Czy mo zna sprawdzi c liczb e zdj ec, które mo zna wykona c?
Liczb e zdj ec, które mo zna wykona c, mo zna sprawdzi c, gdy aparat dzia la w trybie fotografowania (str. 24).
Liczba zdj ec, które mo zna wykona c19
Ustawianie daty i godziny
Menu ustawie n Data/czas zostanie wy swietlone po pierwszym w laczeniu aparatu. Nale zy wprowadzi c te ustawienia, poniewa z wp lywaj a one na zarejestrowan a dat e i godzin e wykonania zdj ecia.
W lacz aparat.
? Naci snij przycisk ON/OFF.
Zostanie wy swietlony ekran ustawie n
Data/czas.
Ustaw dat e i godzin e.
? Wybierz jedn a z opcji za pomoc a przycisków qr.
? Ustaw warto sc za pomoc a przyciskówop.
Zatwierd z ustawienie.
? Naci snij przycisk m.
Po ustawieniu daty i godziny ekran
Data/czas zostanie zamkni ety.
? Naci sni ecie przycisku ON/OFF spowoduje wy laczenie aparatu.
Ponowne wy swietlanie ekranu Data/czas
Ustaw prawid low a dat e i godzin e. Je sli data i godzina nie zostan a ustawione, ekran Data/czas b edzie wy swietlany po ka zdym wlaczeniu aparatu.20
Ustawianie daty i godziny
Zmiana daty i godziny
Istnieje mo zliwosc zmiany biezacych ustawie n daty i godziny.
Wy swietl menu.
? Naci snij przycisk n.
Na karcie 3 wybierz opcj e
[Data/czas].
? Za pomoc a przycisków qr wybierz kart e3.
? Za pomoc a przycisków op wybierz opcj e [Data/czas], a nast epnie naci snij przycisk m.
Zmie n dat e i godzin e.
? Wykonaj czynno sci opisane w punktach 2 i 3 na str. 19, aby dostosowa c ustawienie.
? Naci sni ecie przycisku n spo

TXT / PDF

Available 37 files for IXUS 105 View all >
HelpDrivers Since March 2000