Canon IXUS 105 Download Drivers

Uživatelská p ríru cka k fotoaparátu
CESKY
• P red použitím fotoaparátu si p re ct ete tuto p ríru cku.
• P ríru cku si poté uložte na bezpe cném míst e pro její možné budoucí použití.
Fotografie fotoaparátu IXUS 1052
Kontrola obsahu balení
Zkontrolujte, zda balení fotoaparátu obsahuje následující položky. Pokud n ekterá z položek chybí, obra tte se na prodejce, u kterého jste fotoaparát zakoupili.
Použití p ríru cek
Informace naleznete také v p ríru ckách na disku CD-ROM DIGITAL CAMERA
Manuals Disk.
• Uživatelská p ríru cka k fotoaparátu (tato p ríru cka)
Jakmile zvládnete základy práce s fotoaparátem, za cn ete používat složit ejší funkce fotoaparátu pro získání náro cn ejších snímk u.
• P ríru cka k tisku
Tuto p ríru cku si p re ct ete v p rípad e, že chcete propojit fotoaparát s tiskárnou (prodávaná samostatn e) a tisknout snímky.
• P ríru cka k softwaru
Tuto p ríru cku si p re ct ete v p rípad e, že budete chtít používat dodávaný software.
• Pametová karta není sou cástí balení.
• Pro zobrazení p ríru cek ve formátu PDF musí být nainstalovaný prohlíže c
Adobe Reader. Pro zobrazení p ríru cek ve formátu .doc si m užete nainstalovat
Microsoft Word nebo prohlíže c Word Viewer (nutný pouze pro p ríru cky ur cené pro St rední východ).
Fotoaparát
Akumulátor NB-6L
(s krytkou kontakt u)
Kabel rozhraní
IFC-400PCU
AV kabel
AVC-DC400
Remínek na záp estí
WS-DC7
Brožura záru cního systému Canon
P ríru cka Za cínáme CD-ROM DIGITAL CAMERA
Solution Disk
Nabíje cka akumulátor u
CB-2LY/CB-2LYE3
Ct ete jako první
Zkušební snímky a z reknutí se odpov ednosti
Po ri dte n ekolik po cáte cních zkušebních snímk u a prehrajte je, abyste se ujistili, že byly snímky zaznamenány správn e. Upozor nujeme, že spole cnost
Canon Inc., její dce riné firmy a pobo cky ani distributo ri nenesou žádnou odpov ednost za jakékoli škody vzniklé nesprávnou funkcí fotoaparátu nebo p ríslušenství (v cetn e pam etových karet), jež mají za následek poškození snímku, který má být zaznamenán a/nebo který má být zaznamenán ve strojov e citelném tvaru.
Varování p red porušováním autorských práv
Snímky po rízené tímto fotoaparátem jsou ur ceny k osobnímu využití.
Nepo rizujte snímky, na které se vztahují autorská práva jiného subjektu, bez p redchozího svolení držitele autorských práv. Upozor nujeme dále,
že kopírování snímk u zhotovených na vystoupeních, výstavách nebo v obchodních prostorách fotoaparátem nebo jiným za rízením m uže vur citých p rípadech vést k porušení autorského práva nebo jiných práv, at oiv p rípad e po rízení takovýchto snímk u pouze pro osobní pot rebu.
Omezení záruky
Informace o záruce na fotoaparát najdete v Brožu re záru cního systému
Canon dodávané s fotoaparátem.
V Brožu re záru cního systému Canon jsou uvedeny také kontakty na zákaznickou podporu Canon.
LCD monitor
• LCD monitor je vyroben mimo rádn e složitou a p resnou technologií. Více než 99,99 % pixel u pracuje podle stanovených technických parametr u, ale cas od casu m uže dojít k výskytu nefunk cních pixel u v podob e sv etlých nebo tmavých bod u. Tento jev nemá žádný vliv na kvalitu zaznamenávaného snímku a nejedná se o chybnou funkci za rízení.
• LCD monitor m uže být zakryt tenkou plastovou fólií na ochranu proti poškrábání p ri p reprav e. Pokud je tomu tak, p red použitím fotoaparátu fólii odstra nte.
Teplota t ela fotoaparátu
P ri delším používání fotoaparátu dbejte ur cité opatrnosti z d uvodu možného zah rátí t ela fotoaparátu na vyšší teplotu. Nejedná se o chybnou funkci.4
Požadovaná cinnost
Fotografování s automatickým nastavením. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Fotografování v nestandardních podmínkách. . . . . . . . . . . . . 54 – 56
Zaost rení na tvá re osob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 62, 78
Fotografování na místech, kde nelze použít blesk
(vypnutí blesku) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Po rízení snímk u, na nichž je p rítomen rovn ež fotograf
(samospouš t). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61, 62, 74, 75
Vložení data a casu do snímk u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Fotografování objekt u zblízka (fotografování v režimu makro) . . . . 67
Po rízení sépiov e zbarvených nebo cernobílých snímk u . . . . . . . . . 72
Zm ena velikosti po rizovaných snímk u (záznamové pixely). . . . . . . 68
Po rízení sérií snímk u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Zm ena citlivosti ISO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Sv etlejší zobrazení tmavých objekt u (i-Contrast) . . . . . . . . . . . . . . 83
Po rízení kvalitních snímk u osob
Fotografování r uzných jiných scén
4
Fotografování
Fw P V I
Portréty
(str. 54)
No cní snímky
(str. 54)
D eti a zví rata
(str. 55)
Snímky na plážích
(str. 55)
Snímky na sn ehu
(str. 56)
S ’t
Interiéry
(str. 55)
Oh nostroje
(str. 56)
Pod vodou
(str. 56)
Nízká hladina osv etlení
(str. 55)5
Požadovaná cinnost
Prohlížení po rízených snímk u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Automatické p rehrávání snímk u (prezentace) . . . . . . . . . . . . . . . . 96
P rehrávání snímk u na televizoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
P rehrávání snímk u na po cíta ci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Rychlé vyhledání snímk u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94, 95
Smazání snímk u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29, 101
Ochrana snímk u p red náhodným smazáním . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Záznam film u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Prohlížení film u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Snadný tisk snímk u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Uložení snímk u do po cíta ce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Vypnutí informa cních zvuk u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Použití fotoaparátu v zahrani cí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Pochopení zobrazených informací. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
1
Prohlížení
E
Záznam a prohlížení film u
2
Tisk
Ukládání
3
Další6
Obsah
Kontrola obsahu balení.............................. 2
Ct ete jako první ......................................... 3
Požadovaná cinnost .................................. 4
Konvence použité v této p ríru cce .............. 8
Bezpe cnostní upozorn ení.......................... 9
Nabíjení akumulátoru .............................. 14
Kompatibilní pametové karty
(prodávané samostatn e)..................... 16
Vložení akumulátoru a pam etové karty... 16
Nastavení data a casu............................. 19
Nastavení jazyka pro zobrazované údaje ............................. 21
Formátování pam etových karet .............. 22
Stisknutí tla cítka spoušt e......................... 23
Fotografování (inteligentní automatický režim) ............................. 24
Prohlížení snímk u.................................... 28
Mazání snímk u ........................................ 29
Záznam film u........................................... 30
Prohlížení film u........................................ 32
P renos snímk u pro prohlížení v po cíta ci ............................................ 33
P ríslušenství............................................ 37
Samostatn e prodávané p ríslušenství ...... 38
Pr uvodce komponentami......................... 42
Indikátor................................................... 43
Zobrazení na obrazovce.......................... 44
Nabídka FUNC. – Základní operace ....... 46
Nabídka MENU – Základní operace........ 47
Zm ena nastavení zvuku .......................... 48
Zm ena jasu obrazovky ............................ 49
Obnovení výchozích nastavení fotoaparátu .........................................50
Nízkoúrov nové formátování pam etové karty...................................51
Funkce Úspora energie
(automatické vypnutí) .........................52
Fotografování v r uzných podmínkách .....54
Vypnutí blesku .........................................57
Priblížení objekt u pomocí zoomu
(digitální zoom) ................................... 58
Vložení data a casu .................................60
Použití samospoušt e ............................... 61
Použití samospoušt e s detekcí tvá re.......62
Fotografování v režimu programové automatiky ..........................................64
Nastavení jasu (kompenzace expozice) ............................................65
Zapnutí blesku .........................................66
Fotografování vzdálených objekt u (Nekone cno) ..........................66
Fotografování snímk u zblízka (Makro) ....67
Zm ena po ctu záznamových pixel u
(velikost snímku).................................68
Zm ena kompresního pom eru
(kvalita snímku) ..................................68
Zm ena citlivosti ISO................................. 70
Nastavení vyvážení bílé ..........................71
Zm ena barevného tónu snímku
(Mé barvy) ..........................................72
Kapitoly 1 až 3 vysv etlují základní operace a casto používané funkce tohoto fotoaparátu. Kapitola 4 a další kapitoly vysv etlují pokro cilé funkce a postupn e uživatele seznamují s dalšími možnostmi p rístroje.
1Z a cínáme ..............................13
2 Další informace....................41
3 Fotografování ve speciálních podmínkách a b ežn e používané funkce ................53
4 Manuální nastavení fotoaparátu...........................637
Obsah
Souvislé fotografování........................ 73
Fotografování s využitím dvousekundové samospoušt e....... 74
P rizp usobení samospoušt e................ 75
Fotografování s pomocí televizoru..... 76
Zm ena kompozice snímku s využitím blokování AF................. 76
Zm ena nastavení režimu ráme cku AF ................................... 78
Zv etšení zaost rovaného místa........... 80
Po rizování snímk u s funkcí blokování AF.................................. 81
Zm ena režimu m erení expozice......... 81
Po rizování snímk u s funkcí blokování AE ................................. 82
Po rizování snímk u s funkcí blokování FE.................................. 82
Úprava jasu p ri fotografování
(i-Contrast)..................................... 83
Korekce cervených o cí....................... 84
Po rizování snímk u s funkcí Pomalá synchronizace................................ 85
Po rizování dlouhých expozic.............. 86
Zm ena kvality obrazu......................... 88
Blokování AE/posun expozice............ 89
Další funkce záznamu........................ 90
Funkce p rehrávání ............................. 91
Rychlé vyhledávání snímk u ............... 94
Vyhledávání snímk u pomocí skoku Zobrazení............................ 95
Prohlížení prezentací ......................... 96
Kontrola zaost rení...............................97
Zv etšování snímk u..............................98
Zm ena p rechod u mezi snímky............98
Prohlížení snímk u na televizoru..........99
Ochrana snímk u................................100
Smazání všech snímk u.....................101
Otá cení snímk u.................................102
Zm ena velikosti snímk u ....................103
Úprava jasu p ri fotografování
(i-Contrast) ...................................104
Korekce efektu cervených o cí...........105
Tisk snímk u.......................................108
Výb er snímk u pro tisk (DPOF)..........110
Zm ena nastavení funkcí....................114
Zm ena funkcí režimu fotografování ................................117
Zm ena funkcí režimu p rehrávání ......120
Používání napájení v domácnosti.....122
Rešení problém u...............................123
Seznam zpráv zobrazovaných na obrazovce................................126
Informace zobrazované na obrazovce.....................................128
Funkce dostupné v jednotlivých režimech fotografování.................130
Nabídky.............................................132
Pokyny pro manipulaci......................135
Specifikace........................................136
Rejst rík..............................................139
5 Maximální využití možností fotoaparátu....................... 77
6P o rizování filmových záznam u s využitím r uzných funkcí ................. 87
7 Použití funkcí p rehrávání a dalších funkcí .............93
8 Tisk ................................. 107
9 Uživatelské p rizp usobení nastavení fotoaparátu... 113
10 Praktické informace ..... 1218
Konvence použité v této p ríru cce
• Ikony používané v textu ozna cují tla cítka a p repína ce fotoaparátu.
• Jazyk pro zobrazované informace je uvád en v hranatých závorkách [ ].
• Tla cítka se šipkami a tla cítko FUNC./SET jsou ozna ceny následujícími ikonami.
• : Tato ikona upozor nuje na skute cnosti vyžadující zvýšenou pozornost.
• : Tato ikona ozna cuje tipy týkající se rešení problém u.
• : Tato ikona ozna cuje tipy pro maximální využití fotoaparátu.
• : Tato ikona ozna cuje dopl nující informace.
• (str. xx): Takto jsou ozna ceny stránky s referen cními informacemi. „xx“ znamená císlo stránky.
• Tato p ríru cka p redpokládá nastavení všech funkcí na výchozí hodnoty.
• R uzné typy pam etových karet použitelných ve fotoaparátu jsou v této p ríru cce spole cn e nazývány „pam etové karty“.
(Tla cítko Vpravo)
(Tla cítko FUNC./SET)
(Tla cítko Nahoru)
(Tla cítko Vlevo)
(Tla cítko Dol u)9
Bezpe cnostní upozorn ení
• P red použitím fotoaparátu si nezapome nte pe cliv e p re císt níže uvedená bezpe cnostní upozorn ení. Vždy dbejte na to, abyste fotoaparát obsluhovali správným zp usobem.
• Bezpe cnostní upozorn ení uvedená na následujících stránkách mají zabránit zran ení uživatele ci dalších osob a poškození za rízení.
• U každého samostatn e prodávaného p ríslušenství si pred jeho použitím p re ct ete dodávané pokyny.
Fotoaparát
Varování Ozna cuje možnost vážného zran ení ci smrtelného úrazu.
Upozorn ení Ozna cuje možnost zran ení.
Upozorn ení Ozna cuje možnost poškození za rízení.
Varování
• Nespoušt ejte blesk v bezprost rední blízkosti o cí osob.
Intenzivní sv etlo záblesku by mohlo zp usobit poškození zraku. Zejména p ri fotografování malých d etí s bleskem udržujte odstup minimáln e jeden metr od fotografovaného dít ete.
• Za rízení skladujte mimo dosah d etí a batolat.
Záv esný popruh: Umíst ení fotoaparátu na záv esný popruh okolo krku dít ete m uže vést k udušení.
Pametová karta: Mohou být nebezpe cné v prípad e jejich polknutí. Dojde-li k takovéto situaci, ihned vyhledejte léka rskou pomoc.
• Nepokoušejte se rozebírat nebo upravovat jakoukoli cást za rízení, pokud není takováto cinnost výslovn e uvedena v této p ríru cce.
• Abyste se neporanili, nedotýkejte se vnit rních cástí fotoaparátu v p rípad e,
že došlo k jeho pádu na zem nebo jinému poškození.
• Fotoaparát p resta nte ihned používat v p rípad e, že z n eho vychází kou r nebo neobvyklý zápach, a v dalších p rípadech, kdy se p rístroj chová nestandardním zp usobem.
• K cišt ení za rízení nepoužívejte organická rozpoušt edla, jako je alkohol, benzín nebo redidla.
• Zamezte vniknutí kapalin a cizích p redm et u do fotoaparátu.
Tato situace by mohla vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
Pokud dojde ke kontaktu vnit rních cástí fotoaparátu s kapalinou ci cizím p redm etem, ihned fotoaparát vypn ete a vyjm ete akumulátor.
• Používejte pouze doporu cené napájecí zdroje.
P ri použití jiných napájecích zdroj u by mohlo dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.10
Bezpe cnostní upozorn ení
Akumulátor a nabíje cka akumulátor u
Další varování
• Používejte pouze doporu cené akumulátory.
• Neumis tujte akumulátor do blízkosti otev reného ohn e ani jej do n ej nevhazujte.
• Zabra nte kontaktu akumulátoru s vodou (nap ríklad mo rskou vodou) nebo jinými kapalinami.
• Akumulátor nerozebírejte, neupravujte, ani jej nevystavujte vysokým teplotám.
• Chra nte akumulátor p red pádem a nevystavujte jej silným náraz um.
Taková situace by mohla vést k explozi nebo úniku elektrolytu a následnému vzniku požáru, zran ení osob nebo poškození okolí. V p rípad e, že dojde k úniku elektrolytu z akumulátoru a k pot rísn ení o cí,
úst, pokožky nebo od evu, okamžit e postižená místa opláchn ete vodu a vyhledejte léka rskou pomoc.
Pokud nabíje cka akumulátor u navlhne, odpojte ji od elektrické sít e a pora dte se s distributorem fotoaparátu nebo se obra tte na nejbližší centrum zákaznické podpory Canon.
• K nabíjení akumulátoru používejte jen k tomu ur cenou nabíje cku.
• Pravideln e odpojujte napájecí kabel a otírejte prach a ne cistoty ulp elé na sí tové vidlici, vn ejších cástech zásuvky elektrické sít e a okolním prost redí.
• Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama.
• Nepoužívejte za rízení zp usobem vedoucím k p rekro cení jmenovité kapacity zásuvky elektrické sít e a napájecích kabel u. Nepoužívejte za rízení v p rípad e poškození napájecího kabelu a/nebo jeho propojovací vidlice, ani v p rípad e nesprávného (nedostate cného) zasunutí vidlice kabelu do zásuvky elektrické sít e.
• Dejte pozor, aby se konektory ani vidlice nabíje cky nedostaly do kontaktu s kovovými p redm ety (jako jsou špendlíky nebo klí ce) nebo ne cistotami.
Tato situace by mohla vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
• Dodávaný(é) disk(y) CD-ROM nep rehrávejte v p rehráva cích zvukových disk u CD, které nepodporují p rehrávání datových disk u CD-ROM.
P rehrávání disku( u) CD-ROM v p rehráva ci zvukových disk u CD m uže vést rovn ež k reproduktor u.
Posloucháním hlasitých zvuk u vydávaných p rehráva cem pri p rehrávání disku CD-ROM na p rehráva ci zvukových disk u CD s p ripojenými sluchátky m uže rovn ež dojít ke ztrát e sluchu.
Upozorn ení
• P ri manipulaci s fotoaparátem zav ešeným na popruhu ( remínku) dbejte na to, abyste p rístrojem do ni ceho neude rili nebo jej nevystavili silným náraz um nebo ot res um.
• Dejte pozor, abyste nevystavili objektiv p usobení silného nárazu nebo tlaku.
Mohli byste poškodit fotoaparát nebo se poranit.
• Fotoaparát nepoužívejte, neumis tujte ani neskladujte na následujících místech.
- Místa vystavená silnému slune cnímu zá rení.
- Místa vystavená teplotám nad 40 °C.
- Místa s vysokou vlhkostí ci prašností.
Na výše uvedených místech m uže dojít k úniku elektrolytu, p reh rátí nebo výbuchu akumulátoru a následnému požáru, popálení, úrazu elektrickým proudem nebo jinému úrazu. Vysoké teploty mohou zp usobit deformace pouzdra.11
Bezpe cnostní upozorn ení
• P ri použití blesku dejte pozor, abyste nezakrývali reflektor blesku prsty nebo oble cením.
Mohlo by dojít k popálení nebo poškození blesku.
Upozorn ení
• Nemi rte fotoaparátem do silných zdroj u sv etla (slunce apod.).
Mohlo by dojít k poruše nebo poškození obrazového sníma ce.
• P ri použití fotoaparátu na pláži nebo ve v etrném prost redí dbejte na to, aby se do p rístroje nedostal písek nebo prach.
Mohlo by dojít k poškození fotoaparátu.
• P ri opakovaném použití blesku se m uže z reflektoru blesku uvolnit malé množství kou re.
P rí cinou je vznícení cáste cek prachu a dalších cizích objekt u p richycených na krycím skle reflektoru blesku v d usledku vysoké energie záblesk u. Abyste zamezili nadm ernému nár ustu teploty reflektoru blesku, otírejte prach a další cizí objekty na krycím skle reflektoru blesku bavln eným had ríkem.
• Po dokon cení nabíjení akumulátoru a/nebo v p rípad e nepoužívání nabíje cky odpojte nabíje cku akumulátor u od elektrické sít e.
• V pr ub ehu nabíjení neumis tujte na horní stranu nabíje cky akumulátor u žádné p redm ety
(nap ríklad textil).
Dlouhodobé nep rerušené zapojení nabíje cky akumulátor u do elektrické sít e m uže zp usobit p reh rátí a deformaci jednotky a následný požár.
• Pokud fotoaparát nepoužíváte, vyjm ete a uložte akumulátor.
Z ustane-li akumulátor ve fotoaparátu, m uže dojít k jeho poškození únikem elektrolytu.
• P red likvidací akumulátor u p rekryjte jejich kontakty páskou ci jiným izola cním materiálem.
Kontakt s kovovými materiály mezi odpadky m uže vést k vzniku požáru nebo výbuchu.
• Neumis tujte akumulátor do blízkosti domácích zví rat.
Rozkousáním baterií/akumulátoru zví retem m uže dojít k úniku elektrolytu, p reh rátí nebo výbuchu baterií/akumulátoru a následnému požáru nebo úrazu.
• Nesedejte si s fotoaparátem vloženým do kapsy.
Mohlo by dojít k závad e nebo poškození LCD monitoru.
• P ri vkládání fotoaparátu do brašny se ujist ete, že nedochází ke kontaktu LCD monitoru st v r d ý m i p redm ety.
• Neupev nujte žádné p ríslušenství na popruh ( remínek) fotoaparátu.
Mohlo by dojít k závad e nebo poškození LCD monitoru.1213
1
Za cínáme
Tato kapitola vysv etluje p rípravy p red fotografováním, zp usob fotografování v režimu A a dále zp usob prohlížení a mazání po rízených snímk u. V poslední cásti této kapitoly se dozvíte, jak po rizovat a prohlížet filmové záznamy a jak p renášet snímky do po cíta ce.
Upevn ení remínku/Správné držení fotoaparátu
• Dodaný remínek na záp estí p ripevn ete k fotoaparátu a navlékn ete si jej okolo záp estí, abyste b ehem používání fotoaparát neupustili.
• Fotoaparát držte pevn e ob ema rukama a paže op rete o trup. Dejte pozor, abyste prsty nezakrývali blesk.
Popruh14
Nabíjení akumulátoru
K nabíjení akumulátoru používejte dodanou nabíje cku. Akumulátor není vdo b e zakoupení fotoaparátu nabitý, proto jej p red použitím nejprve nabijte.
Sejm ete krytku.
Vložte akumulátor.
? Vyrovnejte zna cky na akumulátoru an ab íje cce a následn e vložte akumulátor tak, že jej zasunete do nabíje cky a stisknete sm erem dol u .
Nabijte akumulátor.
? Akumulátor CB-2LY: Vyklopte sí tovou vidlici a zapojte nabíje cku do zásuvky elektrické sít e .
? Akumulátor CB-2LYE: Zapojte jeden konec napájecího kabelu do nabíje cky a druhý konec do zásuvky elektrické sít e.
Kontrolka nabíjení se rozsvítí cerven e a akumulátor se za cne nabíjet.
? Po dokon cení nabíjení se kontrolka rozsvítí zelen e. Nabíjení trvá p ribližn e
1 hodinu a 55 minut.
Vyjm ete akumulátor.
? Odpojte nabíje cku akumulátor u od elektrické sít e a potom vyjm ete akumulátor tak, že jej posunete sm erem dovnit r a vyklopíte sm erem nahoru .
CB-2LY
CB-2LYE
Pro ochranu akumulátoru a prodloužení jeho životnosti jej nenabíjejte souvisle po dobu delší než 24 hodin.15
Nabíjení akumulátoru
P ribližný po cet snímk u, které lze po rídit
• Po cet snímk u, které lze po rídit, vychází ze standardu sdružení CIPA (Camera & Imaging
Products Association).
• Za ur citých podmínek fotografování m uže být po cet snímk u, které lze po rídit, nižší, než jaký je uveden výše.
Indikace stavu napájení
Na obrazovce se zobrazí ikona nebo zpráva indikující aktuální stav akumulátoru.
Po cet snímk u
240
Doba prehrávání (v hodinách) 7
Zobrazení Stav
Kapacita akumulátoru je dostate cná.
Akumulátor je cáste cn e vybitý, ale jeho kapacita je dosta cující.
(Bliká cerven e) Akumulátor je tém er vybitý. Nabijte akumulátor.
„Vym enit akumulátor“ Akumulátor je vybitý. Nabijte akumulátor.
Efektivní používání akumulátoru a nabíje cky

Akumulátor nabijte v den, kdy jej budete používat, nebo o den d ríve.
Nabité akumulátory jsou i v p rípad e ne cinnosti zatíženy samovybíjením.
• Dlouhodob ejší skladování akumulátoru:Vybijte akumulátor a vyjm ete jej z fotoaparátu. P ripevn ete krytku kontakt u a akumulátor uschovejte. Dlouhodob ejší skladování nabitého akumulátoru (po dobu kolem jednoho roku) m uže zkrátit jeho životnost nebo snížit jeho výkonnost.
• Nabíje cku akumulátor u lze používat i v zahrani cí.
Nabíje cku je možné používat v oblastech vybavených elektrickou sítí se st rídavým proudem o nap etí 100–240 V (50/60 Hz). Pokud sí tová vidlice neodpovídá zásuvce, použijte komer cn e dostupný adaptér. P ri cestách do zahrani cí nepoužívejte elektrické transformátory, protože by mohly zp usobit poškození.
• Akumulátor se m uže lehce vyboulit.
Jde o normální vlastnost akumulátoru a nejedná se o závadu. Dojde-li však k tak velkému vyboulení akumulátoru, že jej nelze nadále vložit do fotoaparátu, kontaktujte centrum zákaznické podpory Canon.
• Pokud se akumulátor po nabití rychle vybije, dosáhl konce své životnosti.
Zakupte nový akumulátor.
Nabitý akumulátor opat rete krytkou, kterou nasa dte tak, aby byla viditelná zna cka .16
Kompatibilní pam etové karty
(prodávané samostatn e)
• Pam etové karty SD (2 GB a mén e)*
• Pam etové karty SDHC (více než 2 GB, až do 32 GB v cetn e)*
• Pam etové karty SDXC (více než 32 GB)*
• Pam etové karty MultiMediaCards
• Pam etové karty MMCplus
• Pam etové karty HC MMCplus
* Tyto pametové karty spl nují standardy SD. V závislosti na zna cce použité karty nemusí n ekteré karty fungovat správn e.
Vložení akumulátoru a pametové karty
Do fotoaparátu vložte dodaný akumulátor a pam etovou kartu (prodávaná samostatn e).
Zkontrolujte p repína c ochrany proti zápisu na kart e.
? Pokud je karta opat rena p repína cem ochrany proti zápisu, nebude možné po rizovat snímky v p rípad e, že se p repína c nachází v zam cené poloze
(„LOCK“). V takovém p rípad e posu nte p repína c tak daleko do druhé polohy, až slyšiteln e zaklapne.
Otev rete krytku.
? Posu nte krytku sm erem a otev rete ji .
V závislosti na verzi opera cního systému v po cíta ci nemusí p ri použití komer cn e dostupné cte cky karet dojít k rozpoznání pam etových karet
SDXC. Proto nejd ríve ov erte, zda váš opera cní systém podporuje tuto funkci.17
Vložení akumulátoru a pam etové karty
Vložte akumulátor.
? Zasu nte akumulátor vyobrazeným zp usobem tak daleko do p rístroje, až zaklapne do aretované polohy.
? Ujist ete se, že akumulátor vkládáte správným sm erem. V opa cném p rípad e nedojde ke správnému zajišt ení akumulátoru v t ele fotoaparátu.
Vložte pametovou kartu.
? Zasu nte pam etovou kartu vyobrazeným zp usobem tak daleko do slotu, až zaklapne do aretované polohy.
? Dbejte na správnou orientaci vkládané karty. Vložíte-li pam etovou kartu nesprávným sm erem, m uže dojít k poškození fotoaparátu.
Zav rete krytku.
? Zav rete krytku a stiskn ete ji sm erem dol u, až zaklapne do aretované polohy .
Kontakty
Kontakty
Co d elat, zobrazí-li se na obrazovce nápis [Pam etová karta zam cena]?
Pametové karty SD, SDHC a SDXC jsou vybaveny p repína cem ochrany proti zápisu. Je-li p repína c na kart e nastaven do zam cené polohy („LOCK“), zobrazí se na obrazovce nápis [Pam etová karta zam cena] a nebude možné po rizovat ani mazat snímky.18
Vložení akumulátoru a pam etové karty
Vyjmutí akumulátoru a pametové karty
Vyjm ete akumulátor.
? Otev rete krytku a stiskn ete aretaci akumulátoru ve sm eru šipky.
Akumulátor se uvolní a povysune.
Vyjm ete pam etovou kartu.
? Zatla cte pam etovou kartu sm erem do t ela p rístroje, až uslyšíte klapnutí, a potom ji pomalu uvoln ete.
Pam etová karta se uvolní a povysune.
P ribližný po cet snímk u, které lze uložit na pam etovou kartu
• Uvedené hodnoty jsou stanoveny s využitím výchozích nastavení fotoaparátu.
• Po cet snímk u, které lze po rídit, se liší v závislosti na nastavení fotoaparátu, objektu a použité pam etové kart e.
Pam etová karta 4G B 1 6G B
Po cet snímku 1231 5042
Je možné zjistit po cet snímk u, které lze po rídit?
Po cet snímk u, které lze po rídit, m užete zjistit p ri nastavení fotoaparátu do režimu fotografování (str. 24).
Po cet snímku, které lze po rídit19
Nastavení data a casu
P ri prvním zapnutí fotoaparátu se zobrazí obrazovka Datum/ cas. Protože jsou hodnoty data a casu zaznamenávané se snímky založeny na t echto nastaveních, dbejte na zadání správných hodnot.
Zapn ete fotoaparát.
? Stiskn ete tla cítko ON/OFF.
Zobrazí se obrazovka Datum/ cas.
Nastavte datum a cas.
? Stisknutím tla cítek qr vyberte položku.
? Pomocí tla cítek op nastavte hodnotu.
Dokon cete nastavení.
? Stiskn ete tla cítko m.
Po nastavení data a casu se obrazovka
Datum/ cas zav re.
? Stisknutím tla cítka ON/OFF vypnete fotoaparát.
Opakované zobrazení obrazovky Datum/ cas
Nastavte správné hodnoty data a casu. Pokud jste nenastavili datum a cas, bude se obrazovka Datum/ cas zobrazovat p ri každém zapnutí fotoaparátu.20
Nastavení data a casu
Zm ena data a casu
Aktuální nastavení data a casu lze zm enit.
Zobrazte nabídky.
? Stiskn ete tla cítko n.
Na kart e 3 vyberte položku
[Datum/ cas].
? Stisknutím tla cítek qr vyberte kartu 3.
? Stisknutím tla cítek op vyberte položku [Datum/ cas] a potom stiskn ete tla cítko m.
Zm ente datum a cas.
? Podle pokyn u uvedených v krocích 2 a 3 str. 19 upravte nastavení.
? Stisknutím tla cítka n zav rete nabídku.
Baterie pro datum/ cas
• Fotoaparát je vybaven vestav enou baterie pro datum/ cas, (záložní baterií), která umož nuje uchovat nastavení data a casu po dobu p ribližn e t rí týdn u po vyjmutí hlavního zdroje energie fotoaparátu.
• Vložením nabitého akumulátoru nebo p ripojením sady napájecího adaptéru
(prodávaný samostatn e, str. 38) lze baterie pro datum/ cas nabít p ribližn e za 4 hodiny, a to i v p rípad e vypnutého fotoaparátu.
• Dojde-li k vybití baterie pro datum/ cas, zobrazí se po zapnutí fotoaparátu obrazovka Datum/ cas. Podle pokyn u uvedených v krocích na str. 19 nastavte datum a cas.21
Nastavení jazyka pro zobrazované údaje
Fotoaparát umož nuje zvolit jazyk pro zobrazované údaje.
P rejd ete do režimu p rehrávání.
? Stiskn ete tla cítko 1.
Zobrazte obrazovku nastavení.
? Stiskn ete a p ridržte tla cítko m a potom stiskn ete tla cítko n.
Nastavte jazyk pro zobrazované
údaje.
? Stisknutím tla cítek opqr vyberte jazyk a potom stiskn ete tla cítko m.
Po dokon cení nastavování jazyka pro zobrazované údaje se obrazovka nastavení zav re.
Jazyk pro zobraz

TXT / PDF

Available 37 files for IXUS 105 View all >
HelpDrivers Since March 2000