Canon Digital IXUS 970 IS Download Drivers

Užívate lská príru cka k fotoaparátu
CEL-SH7TA2R0
SLOVENSKY
Pre cítajte si cas t Bezpe cnostné pokyny (s. 205 – 213).
Úvods. 9
© CANON INC. 2008Kontrola obsahu balenia
Balenie obsahuje nasledujúce sú casti. Ak niektorá zo sú castí chýba, kontaktujte predajné miesto, kde ste výrobok zakúpili.
S dodanou pamä tovou kartou pravdepodobne nedosiahnete maximálny možný výkon fotoaparátu.
• Úvodná príru cka
• Leták „Use of Genuine Canon Accessories Recommended“ha befi
Fotoaparát Akumulátor NB-5L
(s krytom konektora)
Nabíja cka
CB-2LX/CB-2LXE
Prepojovací kábel
IFC-400PCU
AV kábel
AVC-DC400
Brožúra European
Warranty System
CD-ROM Canon
Digital
Camera Solution Disk
Používate lské príru ckycj
Prídržný reme n
WS-DC2g
Pamä tová karta
(32 MB)d
• CD-ROM Canon Digital
Camera Manuals DiskMôžeme za ca t!
1
Môžeme za ca t!
Táto príru cka je rozdelená na dve casti.
V tejto casti sa dozviete, ako pripravi t fotoaparát na použitie a okrem toho tu nájdete aj základné informácie o snímaní, zobrazovaní a tla ci snímok.
Taktiež sa oboznámite s fotoaparátom a zvládnete základné úkony.
Po zvládnutí základov sa nau cíte využíva t dalšie funkcie fotoaparátu as n ím a t náro cnejšie zábery. V tejto casti nájdete podrobnosti o využívaní jednotlivých funkcií, informácie o pripojení fotoaparátu k televízoru a zobrazovaní snímok na televíznej obrazovke ako aj o nastaveniach položky [My Camera/Môj fotoaparát].
Prvá cas t...
Druhá cas t...s. 9
Dalšie informácie s. 39
Úvod
Manuály vo formáte PDF zobrazíte pomocou aplikácie
Adobe Reader, ktorú nájdete na lokalite:http://www.adobe.com
Manuály vo formáte PDF sú k dispozícii na dodanom disku CD-ROM.Obsah
2
Obsah
Symbolom sú ozna cené zoznamy alebo tabu lky, ktoré obsahujú preh lad funkcií fotoaparátu a postupov.
Dôležité informácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Popis sú castí 40
Používanie ovláda ca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Používanie tla cidla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Používanie voli ca režimov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Indikátory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Základné operácie 48
Ponuky a nastavenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Informácie zobrazené na monitore LCD a v ponukách . . . 50
Používanie monitora LCD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Bežne používané funkcie snímania 62
Používanie optického transfokátora . . . . . . . . . . . . 62
Používanie funkcie [Digital Zoom/Digitálny transfokátor]/
[Digital Tele-Converter/Digitálny telekonvertor] . . . . . . . 62
Zhotovovanie priblížených makrosnímok
(Digitálne makrosnímky) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Dalšie informácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Prípravy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Snímanie fotografií (Režim ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Prezeranie fotografií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Vymazanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Tla c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Pridanie dátumu k obrazovým údajom. . . . . . . . . . . . 22
Snímanie videosekvencií ( Štandardný režim) . . . . . . 24
Prezeranie videosekvencií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Prevzatie snímok do po cíta ca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Mapa systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Úvod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Obsah
3
Používanie blesku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Zhotovovanie záberu zblízka alebo záberu so zaostrením na nekone cno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Používanie samospúšte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Zmena rozlíšenia pri zaznamenávaní (fotografie). . . . . . . . . 70
Zmena kompresie (fotografie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Nastavenie funkcie stabilizácie obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Úprava nastavenia funkcie [ISO Speed/
Citlivos t ISO] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Rozšírené funkcie snímania 75
Režimy snímania pre špecifické motívy . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Snímanie v manuálnom režime. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Sériové snímanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Nastavenie blesku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Snímanie videosekvencií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Zhotovovanie panoramatických snímok
(Pomoc pri spájaní) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Kontrola zaostrenia a výrazov tvárí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Výber režimu rámu AF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Výber objektu na zaostrenie (výber tváre a sledovanie) . . . . 96
Snímanie objektov, na ktoré sa tažko zaostruje
(Pamät zaostrenia, Pamä t AF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Uloženie nastavenia expozície (Pamä t AE) . . . . . . . . . . . . . 99
Pamä t nastavenia expozície blesku (Pamä t FE) . . . . . . . . 100
Úprava korekcie expozície . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Prepínanie medzi režimami merania. . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Nastavenie casu uzávierky (Režim dlhej uzávierky) . . . . . . 103
Úprava odtie nov ([White Balance/Vyváženie bielej farby]). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Snímanie v režime Vlastné farby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Zmena farieb a snímania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Nastavenie prekrytia zobrazenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Automatické zara dovanie snímok (Automatická kategória) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Priradenie nastavení k tla cidlu . . . . . . . . . . . . . . . . 116Obsah
4
Prehrávanie/Vymazávanie 118
Prezeranie zvä cšených snímok. . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Zobrazovanie snímok v skupinách po deviatich
(Prehrávanie zoznamu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Kontrola zaostrenia a výrazov ludských tvárí
(zobrazenie kontroly zaostrenia) . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Presun na snímky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Usporadúvanie snímok do kategórií ([My Category/
Moja kategória]) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Orezanie casti snímky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Zobrazenie videosekvencií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Úprava videosekvencií. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Oto cenie snímok na displeji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Prehrávanie s prechodovými efektmi. . . . . . . . . . . . . . . . 135
Automatické prehrávanie (prezentácie) . . . . . . . . . . . . . . 136
Funkcia korekcie cervených o cí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Pridávanie efektov pomocou funkcie Vlastné farby . . . . . 147
Zmena ve lkosti snímok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Pripájanie zvukových poznámok k snímkam . . . . . . . . . . 151
Záznam iba zvuku (Záznam zvuku). . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Ochrana snímok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Odstránenie snímok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Priradenie funkcií tla cidlu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Nastavenie tla ce a prenosu 165
Úprava nastavení tla ce pomocou formátu DPOF . . . . . . 165
Úprava nastavení prenosu pomocou formátu DPOF. . . . 172
Nastavenia fotoaparátu 174
Funkcia úspory energie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Nastavenie svetového casu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Formátovanie pamä tových kariet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Vynulovanie císla súboru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Vytvorenie miesta na ukladanie snímok (Prie cinok) . . . . 181
Nastavenie funkcie Automatické oto cenie . . . . . . . . . . . . 183
Obnovenie nastavení na predvolené hodnoty . . . . . . . . . 184Obsah
5
Pripojenie k televíznemu prijíma cu 186
Snímanie alebo prehrávanie pomocou televízora . . . . . . . . . . 186
Prispôsobenie nastavení fotoaparátu (nastavenia položky
[My Camera/Môj fotoaparát]) 188
Zmena nastavení funkcie [My Camera/Môj fotoaparát] . . . . . . 188
Priradenie nastavení položky [My Camera/Môj fotoaparát] . . . 189
Riešenie problémov 191
Zoznam hlásení 201
Dodatok 205
Bezpe cnostné pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Ako predchádza t poruchám. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Používanie sie tového adaptéra (predáva sa samostatne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Používanie vonkajšieho blesku (predáva sa samostatne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Ošetrovanie a údržba fotoaparátu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Technické parametre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Register 228
Funkcie dostupné vo všetkých režimoch snímania 232Obsah
6
Pravidlá pre symboly použité v tejto príru cke
Táto príru cka: Tento symbol ozna cuje situácie, ktoré môžu ovplyvni t fungovanie fotoaparátu.: Tento symbol ozna cuje dalšie informácie, ktoré dop lnajú základné prevádzkové postupy.
Vysvetlenia v tejto príru cke vychádzajú z predvolených nastavení fotoaparátu v case jeho kúpy.
Technické parametre podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Vzh ladom na tento fakt sa niektoré ilustrácie a znázornenia obrazoviek použité v tejto príru cke môžu od ich skuto cného zobrazenia na fotoaparáte líši t.
Fotoaparát je kompatibilný s pamä tovými kartami typu SD, SDHC
(SD High Capacity), MultiMediaCards, MMCplus a HC MMCplus.
Tieto pamä tové karty sú v tejto príru cke súhrnne ozna cované ako pamä tové karty.
Používanie blesku
Dostupné režimy snímania s. 232
1 Stla te tlaidlo .
V niektorých režimoch snímania nie sú ur cité funkcie dostupné.
Ak nie je nedostupnos t funkcie poznamenaná, funkcia sa dá použi t vo všetkých režimoch.
Poloha voli ca režimov:Automaticky ( )/
Manuálne ( )/Špeciálny motív ( )/
Videosekvencia ( )
Tla cidlo prehrávania ( )Dôležité informácie
7
Dôležité informácie
Skúšobné zábery
Dôrazne sa odporú ca, aby ste pred fotografovaním dôležitých objektov zhotovili nieko lko skúšobných záberov, ktorými overíte funk cnos t a nastavenie fotoaparátu.
Spolo cnos t Canon Inc., jej dodávatelia, pobo cky ani predajcovia nezodpovedajú za žiadne následné škody spôsobené poruchou fotoaparátu alebo jeho príslušenstva vrátane pamä tových kariet, akými sú nezaznamenanie snímky alebo chybné zaznamenanie snímky.
Varovanie pred porušením autorských práv
Digitálne fotoaparáty spolo cnosti Canon sú ur cené na osobné použitie a nikdy by sa nemali používa t spôsobom, ktorý porušuje alebo je v rozpore s medzinárodnými alebo vnútroštátnymi zákonmi a predpismi na ochranu autorských práv. V ur citých prípadoch snímky predstavení, výstav alebo obchodného majetku zhotovené pomocou fotoaparátu alebo iného zariadenia môžu by t v rozpore s autorskými alebo inými právnymi normami, a to aj v prípade, že snímka bola zhotovená na osobné použitie.
Obmedzenia záruky
Informácie o záruke na fotoaparát nájdete v brožúre European Warranty
System (EWS) od spolo cnosti Canon dodanej s fotoaparátom.
Kontaktné informácie týkajúce sa zákazníckej podpory spolo cnosti
Canon nájdete v brožúre European Warranty System (EWS).Dôležité informácie
8
Video formát
Pred pripojením fotoaparátu k televíznemu prijíma cu alebo monitoru nastavte fotoaparát na formát video signálu, ktorý sa používa vo vašom regióne (s. 186).
Nastavenie jazyka
Ak chcete zmeni t nastavenie jazyka, pozrite si kapitolu Nastavenie jazyka displeja (s. 15).
Teplota tela fotoaparátu
Ak zariadenie používate dlhší cas, môže sa telo fotoaparátu zohria t, preto bu dte pri dlhodobom používaní fotoaparátu opatrní.
Informácie o monitore LCD
Pri výrobe monitora LCD používame vysoko-presné postupy.
Viac ako 99,99 % pixlov splna uvedené parametre. Menej ako
0,01 % pixlov môže príležitostne zlyha t, alebo sa môže zobrazova t v podobe cervených alebo ciernych bodiek. Tento jav nemá žiadny vplyv na zaznamenávané snímky, a preto nejde o poruchu.9
Prípravy
Snímanie fotografií
Prezeranie fotografií
Vymazanie
Tla c
Pridanie dátumu k obrazovým údajom
Snímanie videosekvencií
Prezeranie videosekvencií
Prevzatie snímok do po cíta ca
Mapa systému
ÚvodPrípravy
10
Úvod
Prípravy
1. Akumulátor vložte do nabíja cky.
2. Nabíja cku (CB-2LX) zasu nte do elektrickej zásuvky alebo k nabíja cke (CB-2LXE) pripojte napájací kábel, kábel zapojte do elektrickej zásuvky.
Názvy a typy modelu nabíja cky sa líšia v závislosti od regiónu.
3. Po ukon cení nabíjania akumulátor vyberte.
Nabíjanie trvá približne 2 hodiny a 5 minút.
Nabíjanie akumulátora
Ak chcete chráni t akumulátor a pred lži t jeho životnos t, nenabíjajte ho nepretržite dlhšie ako 24 hodín.
Zarovnajte symboly .
Indikátor nabíjania
Nabíjanie: svieti na cerveno
Indikátor nabíjania
Nabíjanie dokon cené: svieti na zeleno.Prípravy
11
Úvod
1. Posu nte kryt (a) a otvorte ho (b).
2. Vložte akumulátor.
Kliknutím zapadne na miesto.
3. Pamä tovú kartu zasúvajte, až kým s kliknutím nezapadne na svoje miesto.
Vkladanie akumulátora a pamä tovej karty
Pred vložením do fotoaparátu skontrolujte, ci je pamä tová karta orientovaná správnym smerom. Nesprávne vloženie môže spôsobi t, že sa fotoaparátu nepodarí pamä tovú kartu rozpozna t, alebo to môže vies t k poruche.ab
Predná cas t
• Presved cte sa, že plôška na ochranu proti zápisu nie je uzamknutá (len pamä tové karty typu SD a SDHC).
• Skontrolujte, ci je karta vložená správne.
Plôška na ochranu proti zápisu
(len pre pamä tovú kartu typu SD a SDHC)Prípravy
12
Úvod
4. Zatvorte kryt (c, d).
Vyberanie akumulátora
Zatla cte zámok akumulátora v smere
šípky (a) a vytiahnite akumulátor (b).
Vyberanie pamä tovej karty
Zatla cte pamä tovú kartu prstom alebo sponou prídržného reme na, až kým sa kliknutím neuvo lní. Vyberte kartu. cdbaPrípravy
13
Úvod
Pripevnenie prídržného reme na
Používajte prídržný reme n, aby ste zabránili pádu fotoaparátu.
Otváranie krytu konektorov
Svorka
Umiestnenie svorky na remeni môžete zmeni t. Svorku môžete použi t na otváranie krytu konektorov a pri vkladaní a vyberaní pamä tovej karty.
Nechtom alebo svorkou na prídržnom remeni zodvihnite spodný okraj krytu konektorov a otvorte ho smerom doprava.Prípravy
14
Úvod
Ponuka nastavení [Date/Time/Dátum a cas] sa objaví hne d pri prvom zapnutí fotoaparátu.
1. Stla cte tla cidlo ON/OFF.
2. Vyberte mesiac, de n, rok a cas a poradie zobrazenia.
1. Pomocou tla cidiel a vyberte niektorú z možností.
2. Pomocou tla cidiel a nastavte hodnotu.
3. Stla cte tla cidlo .
Zmena predchádzajúceho nastavenia ponuky [Date/Time/
Dátum a cas]
Pomocou nasledovného postupu zobrazte okno nastavení [Date/Time/
Dátum a cas] a potom vykonajte vyššie uvedené kroky 2 a 3.
1. Stla cte tla cidlo .
2. Pomocou tla cidiel a vyberte ponuku ([Set up/Nastavenie]).
3. Pomocou tla cidiel a vyberte možnos t [Date/Time/Dátum a cas].
4. Stla cte tla cidlo .
Nastavenie dátumu a casu
Tla cidlo ON/OFF
Tla cidlo
Tla cidlo
Tla cidlá Prípravy
15
Úvod
Jazyk, v ktorom sa na monitore LCD zobrazujú ponuky a hlásenia môžete zmeni t.
1. Stla cte tla cidlo .
2. Podržte tla cidlo stla cené a potom stla cte tla cidlo .
3. Pomocou tla cidiel , , a vyberte jazyk.
4. Stla cte tla cidlo .
Vo fotoaparáte je zabudovaný dobíjate lný lítiový akumulátory, slúži na zachovanie nastavení, ako sú napr. [Date/Time/Dátum a cas]. Do fotoaparátu vložte nabitý akumulátor. Ak používate samostatne predávanú súpravu sie tového adaptéra
ACK-DC30, akumulátor sa nabije približne za štyri hodiny.
Nabíjanie prebieha aj ke d je fotoaparát vypnutý.
Ak vyberiete z prístroja hlavný napájací zdroj, nastavenia
[Date/Time/Dátum a cas] sa môžu približne po troch týžd noch strati t. V takom prípade opätovne upravte nastavenia [Date/
Time/Dátum a cas].
Nastavenie jazyka displeja
Tla cidlo
Tla cidlo
Tla cidlo
Tla cidlá Snímanie fotografií
16
Úvod
Snímanie fotografií
1. Stla cte tla cidlo ON/OFF.
• Zaznie úvodná melódia a na monitore LCD sa zobrazí úvodný obrázok.
• Opätovným stla cením tla cidla ON/OFF fotoaparát vypnete.
2. Vyberte režim snímania.
1. Voli c režimov posunte do polohy
(Automatický).
3. Fotoaparát namierte na objekt.
4. Jemným stla cením tla cidla spúšte (do polovice) zaostrite.
•K e d fotoaparát zaostrí, dvakrát zapípa a indikátor sa rozsvieti na zeleno (pri použití blesku na oranžovo).
Zastabilizujte fotoaparát
Pritla cte ramená k telu a držte pritom fotoaparát pevne z obidvoch strán, prípadne použite statív.
(Režim )
Voli c režimov
Tla cidlo spúšte
Tla cidlo ON/OFF
Indikátory
Tla cidlo
Používajte prídržný reme n, aby ste zabránili pádu fotoaparátu.
Prídržný reme nSnímanie fotografií
17
Úvod
5. Úplným stla cením tla cidla spúšte (na doraz) zhotovíte záber.
• Zaznie zvuk spúšte a snímka sa zaznamená.
• Zaznamenané snímky sa na monitore LCD zobrazujú približne
2 sekundy po zhotovení záberu (Prezeranie zazn.). Stla cením tla cidla spúšte môžete sníma t aj po cas zobrazenia už nasnímanej snímky.
• Ak po nasnímaní záberu podržíte tla cidlo spúšte stla cené, snímka zostane zobrazená.
• Indikátor za cne blika t na zeleno a súbor sa zaznamená na pamä tovú kartu.
Snímanie zaostrených záberov
Ak stla cíte tla cidlo spúšte do polovice, fotoaparát automaticky nastaví zaostrenie*.
*T l a cidlo spúšte funguje na dvoch úrovniach. Prvá úrove n je „stla cenie do polovice“.
Nastavenie stlmenia zvuku
Stla cením tla cidla DISP. po cas zapínania fotoaparátu stlmíte všetky zvuky okrem varovných zvukov. Nastavenie môžete zmeni t prostredníctvom možnosti [Mute/Stlmenie] v ponuke [Set up/
Nastavenie] (s. 57).
Správne Nesprávne
Stla cením do polovice nastavte zaostrenie
V bode zaostrenia sa na monitore LCD zobrazí zelený rám AF.
Stla cte úplne
Príprava pred snímaním bola dokon cená: svieti na zeleno
(pri použití blesku na oranžovo).
Zaznamenávanie: bliká na zeleno.
Len úplné stla cenie
Rám AF
Píp, píp...Prezeranie fotografií
18
Úvod
Prezeranie fotografií
1. Stla cte tla cidlo .
2. Pomocou tla cidiel a zobrazte snímku, ktorú si chcete prezrie t.
• Pomocou tla cidla sa presuniete na predchádzajúcu a pomocou tla cidla na nasledujúcu snímku.
• Ak podržíte tla cidlo bez prerušenia stla cené, snímkami budete prechádza t rýchlejšie, zobrazia sa však zrnito.
• Snímky môžete vybera t aj otá caním ovláda ca. Pooto cením proti smeru hodinových ru ci ciek zobrazíte predchádzajúcu snímku a pooto cením v smere hodinových ru ci ciek nasledujúcu snímku.
Nastavenie položky [Resume/Obnovi t]. na hodnotu [Last seen/Naposledy zobrazená]* alebo [Last shot/Naposledy zaznamenaná] v ponuke umož nuje špecifikova t snímku, ktorú chcete v režime prehrávania zobrazi t. (* Predvolené nastavenie). Ak vyberiete možnos t [Last seen/Naposledy zobrazená], zobrazí sa naposledy prehrávaná snímka
(Pokra covanie v prehrávaní).
Najnovšiu snímku sa zobrazí bez oh ladu na nastavenia funkcie
[Resume/Obnovi t] pri:zaznamenaní snímky, výmene pamä tovej karty alebo úprave snímky na pamä tovej karte prostredníctvom po cíta ca.
Tla cidlo
Tla cidlá
Ovláda cVymazanie
19
Úvod
Vymazanie
1. Stla cte tla cidlo .
2. Pomocou tla cidiel a vyberte snímku, ktorú chcete vymaza t a potom stla cte tla cidlo .
Snímky môžete vyberat aj otá caním ovláda ca.
3. Skontrolujte, ci je vybratá možnos t [Erase/Vymaza t] as tl a cte tla cidlo .
Ak nechcete vymaza t snímok, ponuku opustíte zvolením možnosti
[Cancel/Zruši t].
Vymazané snímky nemožno obnovi t. Bu dte pri vymazávaní snímok opatrní.
Tla cidlo
Tla cidlo
Tla cidlo
Ovláda c
Tla cidlá Tla c
20
Úvod
Tla c
1. Pripojte fotoaparát k tla ciarni kompatibilnej s funkciou priamej tla ce.
•Z a s u nte necht alebo sponu prídržného reme na pod lavý okraj krytu konektora, kryt odklopte a na doraz zasu nte prepojovací kábel do konektora.
• Inštrukcie oh ladom pripojenia nájdete v používate lskej príru cke kt l a ciarni.
•K e dže tento fotoaparát používa štandardný protokol (PictBridge), okrem tla ciarní od spolo cnosti Canon ho môžete používa t aj s inými tla ciar nami podporujúcich protokol PictBridge.
Podrobné informácie nájdete v Užívate lskej príru cke pre priamu tla c.
2. Zapnite tla ciare n.
3. Stla cením tla cidla zapnite fotoaparát.
•T l a cidlo sa rozsvieti modrým svetlom.
4. Pomocou tla cidiel a vyberte snímku, ktorú chcete vytla ci t a stla cte tla cidlo .
•T l a cidlo za cne blika t na modro a spustí sa tla c.
• Snímky môžete vybera t aj otá caním ovláda ca.
• Po ukon cení tla ce fotoaparát a tla ciare n vypnite a odpojte prepojovací kábel.
Kryt konektora
Konektor A/V OUT (výstup audio/video) a DIGITAL
Tla cidlo Tla cidlo
Ovláda c
Tla cidlá Tla c
21
Úvod
Tla c zo zoznamu tla ce
Do zoznamu tla ce môžete priamo pridáva t snímky jediným stla cením tla cidla ihne d po zaznamenaní alebo prehraní snímky.
Snímky zo zoznamu tla ce potom môžete jednoducho vytla ci t po pripojení fotoaparátu k tla ciarni.
Pridanie do zoznamu tla ce
1. Stla cte tla cidlo (iba fotografie).
2. Pridajte do zoznamu tla ce.
1. Pomocou tla cidiel a zvo lte po cet kópií, ktoré sa majú vytla ci t.
2. Pomocou tla cidiel a vyberte možnos t [Add/Prida t].
3. Stla cte tla cidlo .
• Ak chcete snímku zo zoznamu tla ce odstráni t, opätovne stla cte tla cidlo a pomocou tla cidiel a vyberte možnos t
[Remove/Odstráni t] a stla cte tla cidlo FUNC./SET.
Tla c snímok zo zoznamu tla ce
Tento návod je ur cený na používanie tla ciarne série Canon SELPHY
ES alebo série SELPHY CP.
1. Pripojte fotoaparát k tla ciarni.
2. Vytla cte snímku.
1. Pomocou tla cidiel a vyberte možnos t [Print now/
Tla ci t teraz].
• Pomocou tla cidiel a môžete potvrdi t snímky pridané do zoznamu tla ce.
2. Stla cte tla cidlo .
• Spustí sa tla c.
• Ak sa tla c zastaví a následne opä t obnoví, tla cenie sa za cne od nasledujúcej snímky v poradí.
Po cet kópií, ktoré sa majú vytla ci tPridanie dátumu k obrazovým údajom
22
Úvod
Pridanie dátumu k obrazovým údajom
V tejto casti sa popisuje, ako prida t informáciu o dátume na snímky pri zaznamenávaní ([Date Stamp/Ozna cenie dátumom]).
• Po pridaní [Date Stamp/Ozna cenie dátumom] už ozna cenie z obrazových údajov nebudete môc t vymaza t. Vopred skontrolujte, ci je [Date/Time/Dátum a cas] fotoaparátu správne nastavený (s. 14).
•V e lkos t snímky je nastavená na hodnotu 2M (1600 × 1200) a kompresia na možnos t Fine/Vysoká (vhodné pre tla c výtla ckov ve lkosti L (ve lké) a výtla ckov ve lkosti poh ladníc).
1. Stla cte tla cidlo ON/OFF.
2. Nastavte voli c režimov na možnos t (Automaticky).
• Toto nastavenie môžete vykona t aj v režimoch (okrem ,
a ) a (okrem ).
Voli c režimov
Tla cidlo
Tla cidlo
Tla cidlo ON/OFF
Tla cidlá Pridanie dátumu k obrazovým údajom
23
Úvod
3. Vyberte položku ([Date
Stamp/Ozna cenie dátumom]).
1. Stla cte tla cidlo .
2. Pomocou tla cidiel a vyberte položku .
3. Pomocou tla cidiel a vyberte položku .
•O b l a s t, ktorá sa nevytla cí, sa zobrazí sivou farbou.
•S t l a cte tla cidlo DISP. a pomocou tla cidiel a prejdite na funkciu
[Date & Time/Dátum a cas].
Ak chcete vytla ci t dátum na snímkach bez vytla cených ozna cení dátumov, môžete tak urobi t takto:• Nastavenie prostredníctvom funkcie fotoaparátu Digital Print Order
Format (DPOF).
V casti [Print Settings/Nastavenia tla ce] nastavte možnos t [Date/
Dátum] na hodnotu [On/Zap.] v ponuke (Tla c).
• Pripojte fotoaparát k tla ciarni a vložte dátum.
Pozrite si Užívate lskú príru cku pre priamu tla c.
• Vložte do tla ciarne pamä tovú kartu a vložte dátum.
Pozrite si používate lskú príru cku k tla ciarni.
• Použite dodaný softvér.
Pozrite si Úvodnú príru cku k softvéru.Snímanie videosekvencií
24
Úvod
Snímanie videosekvencií
1. Stla cte tla cidlo ON/OFF.
2. Vyberte režim snímania.
1. Nastavte voli c režimov na možnos t
[Movie/Videosekvencia].
2. Pooto cením ovláda ca vyberte možnos t ([Standard/
Štandardný]).
3. Fotoaparát namierte na objekt.
Po cas nahrávania sa nedotýkajte mikrofónu.
Nestlá cajte iné tla cidlá okrem tla cidla spúšte. Zvukové signály tla cidiel by sa zaznamenali na videosekvencii.
( Štandardný režim)
Indikátory
Ovláda c Voli c režimov
Tla cidlo ON/OFF
Tla cidlo spúšte
MikrofónSnímanie videosekvencií
25
Úvod
4. Stla cením tla cidla spúšte do polovice zaostrite.
•K e d fotoaparát zaostrí, dvakrát zapípa a indikátor sa rozsvieti na zeleno.
• Automaticky sa nastaví expozícia, zaostrenie a vyváženie bielej farby.
5. Úplným stla cením tla cidla spúšte zhotovte záber.
• Spustí sa zaznamenávanie.
•P o cas zaznamenávania sa na monitore LCD zobrazí uplynulý cas nahrávania a indikátor
[ Rec./Zaznamenávanie].
6. Opätovným úplným stla cením tla cidla spúšte zaznamenávanie zastavíte.
• Indikátor za cne blika t na zeleno a údaje sa zaznamenajú na pamä tovú kartu.
• Po uplynutí maximálneho casu nahrávania alebo po zaplnení internej pamäte alebo pamä tovej karty sa zaznamenávanie automaticky zastaví.
Prípravy pred snímaním dokon cené: svieti na zeleno.
Uplynulý cas
Zaznamenávanie: bliká
Zaznamenávanie: bliká na zeleno.
Zaznamenávanie: bliká na zeleno.Prezeranie videosekvencií
26
Úvod
Prezeranie videosekvencií
1. Stla cte tla cidlo .
2. Pomocou tla cidiel a zobrazte videosekvenciu as tl a cte tla cidlo .
• Ak sú snímky ozna cené ikonou , ide o videosekvencie.
• Snímky môžete vybera t aj otá caním ovláda ca.
3. Pomocou tla cidiel a vyberte položku
([Play/Prehrávanie]) a stla cte tla cidlo .
• Videosekvencia sa za cne prehráva t.
•S t l a cením tla cidla FUNC./SET po cas prehrávania môžete videosekvenciu pozastavi t a znovu spusti t.
•H l a s i t o s t prehrávania môžete upravi t pomocou tla cidiel a .
Tla cidlo
Tla cidlo
Ovláda c
Tla cidlá Prevzatie snímok do po cíta ca
27
Úvod
Prevzatie snímok do po cíta ca
Odporú came použi t dodaný softvér.
Potrebné položky
• Fotoaparát a po cíta c
• CD-ROM Canon Digital Camera Solution Disk dodaný s fotoaparátom
• Prepojovací kábel dodaný s fotoaparátom
Softvér inštalujte iba do po cíta ca, ktorý splna nasledujúce minimálne požiadavky.
Systém Windows
Systém Macintosh
Systémové požiadavky
Opera cný systém
Windows Vista
Windows XP Service Pack 2
Windows 2000 Service Pack 4
Model po cíta ca Vyššie uvedené opera cné systémy by mali by t vopred nainštalované v po cíta coch so vstavaným portom USB.
Jednotka CPU Windows Vista : Pentium 1,3 GHz alebo rýchlejší
Windows XP/Windows 2000 : Pentium 500 MHz alebo rýchlejší
Pamä t RAM Windows Vista : 512 MB alebo viac
Windows XP/Windows 2000 : 256 MB alebo viac
Rozhranie Rozhranie USB
Vo lné miesto na disku
• Pomôcky Canon
- ZoomBrowser EX : 200 MB a viac
- PhotoStitch : 40 MB alebo viac
• Ovláda c fotoaparátov
Canon TWAIN : 25 MB alebo viac
Zobrazenie 1 024 × 768 pixlov/High Color (16 bitov) alebo lepšie
Opera cný systém
Mac OS X (v10,3 – v10,4)
Model po cíta ca Vyššie uvedené opera cné systémy by mali by t vopred nainštalované v po cíta coch so vstavaným portom USB.
Jednotka CPU Procesor PowerPC G3/G4/G5 alebo procesor Intel
Pamä t RAM 256 MB alebo viac
Rozhranie Rozhranie USB
Vo lné miesto na disku
• Pomôcky Canon
- ImageBrowser : 300 MB alebo viac
- PhotoStitch : 50 MB alebo viac
Zobrazenie 1 024 × 768 pixlov/32 000 farieb alebo lepšíPrevzatie snímok do po cíta ca
28
Úvod
1. Inštalácia softvéru.
Systém Windows
1. Vložte CD-ROM Canon Digital Camera Solution Disk do jednotky CD-ROM.
2. Kliknite na položku [Easy
Installation/Jednoduchá inštalácia].
V inštalácii postupujte pod la hlásení zobrazovaných na obrazovke.
3. Po ukon cení inštalácie kliknite na položku [Restart/Reštartova t] alebo [Finish/Dokon ci t].
Po ukon cení inštalácie sa zobrazí tla cidlo [Restart/Reštartova t] alebo
[Finish/Dokon ci t]. Kliknite na tla cidlo, ktoré sa zobrazí.
4. Po zobrazení pracovnej plochy po cíta ca vyberte disk z jednotky CD-ROM.
Systém Macintosh
Dvakrát kliknite na ikonu v okne jednotky CD-ROM. Po zobrazení panela inštalátora kliknite na tla cidlo
[Install/Inštalova t]. Postupujte pod la pokynov na obrazovke.
Príprava na prevzatie snímok
Pri použití v systéme Windows 2000, nainštalujte softvér ešte pred pripojením fotoaparátu k po cíta cu.Prevzatie snímok do po cíta ca
29
Úvod
2. Pripojenie fotoaparátu k po cíta cu.
1. Dodaný prepojovací kábel pripojte k portu USB po cíta ca a konektoru A/V OUT a DIGITAL na fotoaparáte.
Zasu nte necht alebo sponu prídržného reme na pod lavý okraj krytu konektora, kryt odklopte a na doraz zasu nte prepojovací kábel do konektora.
3. Príprava na prevzatie snímok do po cíta ca.
1. Stla cením tla cidla fotoaparát zapnite.
Ak sa zobrazí okno [Digital Signature Not Found/Digitálny podpis nenájdený], kliknite na tla cidlo [Yes/Áno]. Po pripojení fotoaparátu a vytvorení pripojenia sa do po cíta ca automaticky nainštaluje ovláda c USB.
Port USB
Prepojovací kábel
Konektor A/V OUT (výstup audio/video) a DIGITAL
Tla cidlo Prevzatie snímok do po cíta ca
30
Úvod
4. Otvorte okno CameraWindow.
Systém Windows
Vyberte položku [Canon
CameraWindow] a kliknite na tla cidlo [OK].
Zobrazí sa okno CameraWindow.
Systém Macintosh

TXT / PDF

Available 40 files for Digital IXUS 970 IS View all >
HelpDrivers Since March 2000