Canon Digital IXUS 970 IS Download Drivers

Instrukcja obs lugi
CEL-SH7TA2G0
POLSKI
Przeczytaj najpierw rozdzia l Srodki ostro zno sci (str. 205 – 213).
Pierwsze krokistr. 9
© CANON INC. 2008Sprawdzanie zawarto sci zestawu
W sk lad zestawu wchodz a poni zsze elementy. Je sli czego s brakuje, nale zy skontaktowa c si e ze sprzedawc a, u którego produkt zosta l kupiony.
Dolaczona karta pami eci mo ze nie pozwala c na pe lne wykorzystanie mo zliwo sci aparatu.
• Pierwsze kroki
• Ulotka „Zaleca si e korzystanie z oryginalnych akcesoriów firmy Canon”ha befi
Aparat Akumulator NB-5L
(z os lon a gniazda)
Ladowarka
CB-2LX/CB-2LXE
Kabel interfejsu
IFC-400PCU
Kabel audio-wideo
AVC-DC400
Broszura Canon
European Warranty
System (EWS)
Dysk „Canon
Digital Camera
Solution Disk”
Instrukcje obs lugicj
Pasek
WS-DC2g
Karta pami eci -
(32 MB)d
• Dysk „Canon Digital
Camera Manuals Disk” Zaczynamy!
1
Zaczynamy!
Niniejsza instrukcja zosta la podzielona na nast epuj ace dwie cz esci.
Ta cz esc zawiera opis przygotowania aparatu do u zytkowania i podstawowe informacje na temat fotografowania oraz wy swietlania i drukowania zdjec. Umo zliwia ona zapoznanie si e z aparatem i opanowanie podstaw obs lugi.
Po opanowaniu podstaw mo zna rozpocz ac korzystanie z wielu funkcji umo zliwiaj acych wykonywanie bardziej zaawansowanych zdj ec. W tej cz esci opisano wszystkie funkcje, m.in. sposób pod laczenia aparatu do telewizora w celu wy swietlania zdjec oraz dokonywania nastaw aparatu.
Najpierw...
Nast epnie...str. 9
Dok ladniejsze informacje str. 39
Pierwsze kroki
Do przegl adania podr eczników w formacie PDF wymagany jest program Adobe Reader.http://www.adobe.com
Podr eczniki w formacie PDF zosta ly zamieszczone na dysku CD-ROM dostarczonym z aparatem.Spis tre sci
2
Spis tre sci
Symbolem oznaczono listy i schematy zawieraj ace podsumowanie funkcji aparatu lub procedur jego obs lugi.
Wa zne informacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Przewodnik po elementach aparatu 40
Korzystanie z pokr et la steruj acego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Korzystanie z przycisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Korzystanie z pokr et lo wyboru trybów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Wska zniki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Podstawy obs lugi 48
Menu i ustawienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Informacje wy swietlane na monitorze LCD i w menu . . . . . . . . . . . . . 50
Korzystanie z monitora LCD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Najcz esciej u zywane funkcje fotografowania 62
Korzystanie z powi ekszenia optycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Korzystanie z powi ekszenia cyfrowego/Cyfrowy telekonwerter. . . . . . 62
Wykonywanie powi ekszonych zdjec z ma lej odleg lo sci
(opcja Cyfrowe makro) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Dok ladniejsze informacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Przygotowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Wykonywanie zdj ec ( T r y b ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Wy swietlanie zdj ec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Usuwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Drukowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Umieszczanie daty na zdj eciu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Nagrywanie filmów ( Tryb standardowy) . . . . . . . . . . . 24
Wy swietlanie filmów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Pobieranie zdjec do komputera. . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Schemat systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Pierwsze kroki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Spis tre sci
3
Korzystanie z lampy b lyskowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Wykonywanie zdj ec z ma lej/du zej odleg lo sci. . . . . . . . . . . 67
Korzystanie z samowyzwalacza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Zmiana rozdzielczo sci (Zdj ecia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Zmiana kompresji (Zdj ecia). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Ustawianie funkcji stabilizacji obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Regulowanie opcji Czu losc ISO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Zaawansowane funkcje fotografowania 75
Tryby fotografowania do okre slonych scen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Fotografowanie w trybie r ecznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Serie zdjec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Ustawianie lampy b lyskowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Nagrywanie filmów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Wykonywanie zdj ec panoramicznych (Panorama) . . . . . . . . . . . . 88
Sprawdzanie ostro sci i wyrazu twarzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Wybór trybu Ramka AF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Wybieranie obiektu na którym ma by c ustawiona ostro sc
(wybieranie i sledzenie twarzy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Fotografowanie obiektów, na których trudno ustawi c ostrosc
(blokowanie ostro sci, funkcja Blokowanie AF) . . . . . . . . . . . . . 97
Blokowanie ustawie n ekspozycji (Blokowanie AE) . . . . . . . . . . . . 99
Blokowanie ustawie n ekspozycji z lamp a b lyskow a
(Blokowanie FE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Regulowanie kompensacji ekspozycji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Prze laczanie trybów pomiaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Ustawianie czasu na swietlania (tryb d lugiego czasu) . . . . . . . . . 103
Korygowanie kolorystyki (Balans bieli) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Fotografowanie w trybie Moje kolory. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Zmienianie kolorów i robienie zdjec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Ustawianie wy swietlania nak ladek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Automatyczny podzia l zdjec na kategorie (Auto-kategoria) . . . . 115
Przypisywanie ustawie n do przycisku . . . . . . . . . . . . . . . 116
Wy swietlanie i usuwanie 118
Wy swietlanie powi ekszonych zdjec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Wy swietlanie zdjec w grupach po 9
(Wy swietlanie indeksu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Sprawdzanie ostro sci i wyrazu twarzy (ekran sprawdzania ostro sci) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120Spis tre sci
4
Przeskakiwanie do szukanych zdjec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Porz adkowanie zdj ec wed lug kategorii (funkcja Moja kateg.). . . 124
Kadrowanie (przycinanie) zdj ecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Wy swietlanie filmów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Edycja filmów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Obracanie zdj ec na ekranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Wy swietlanie z efektami przej scia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Automatyczne wy swietlanie (funkcja Pokaz przezr.) . . . . . . . . . 136
Funkcja korekty czerwonych oczu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Dodawanie efektów za pomoc a funkcji Moje kolory . . . . . . . . . . 147
Zmiana wielko sci zdj ec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Do laczanie notatek d zwi ekowych do zdjec . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Nagrywanie samego d zwi eku (funkcja Zapis d zwi eku). . . . . . . . 152
Ochrona zdjec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Usuwanie zdj ec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Przypisywanie funkcji do przycisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Opcje drukowania i przesy lania 165
Ustawianie opcji drukowania DPOF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Ustawianie opcji przesy lania DPOF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Konfigurowanie aparatu 174
Funkcja oszcz edzania energii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Ustawianie zegara swiatowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Formatowanie kart pami eci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Zerowanie numeru pliku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Tworzenie folderu docelowego (opcja Folder) . . . . . . . . . . . . . . 181
W laczanie funkcji Auto-obracanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Przywracanie warto sci domy slnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Podlaczanie do telewizora 186
Fotografowanie/wy swietlanie przy u zyciu telewizora . . . . . . . . . 186
Dostosowywanie aparatu (ustawienia Mój Aparat) 188
Modyfikacja ustawie n funkcji Mój Aparat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Zapisywanie ustawie n funkcji Mój Aparat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Rozwi azywanie problemów 191Spis tre sci
5
Lista komunikatów 201
Dodatek 205
Srodki ostro zno sci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Zapobieganie awariom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
U zywanie zestawu zasilaj acego (sprzedawanego osobno). . . . . . . . 214
U zywanie zewn etrznej lampy b lyskowej (sprzedawanej osobno) . . . 215
Konserwacja aparatu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Skorowidz 228
Funkcje dost epne w poszczególnych trybach fotografowania 232Spis tre sci
6
Symbole stosowane w tej instrukcji
Informacje o tej instrukcji: Ten symbol oznacza problemy, które mog a wp lywa c na dzia lanie aparatu.: Ten symbol oznacza dodatkowe tematy b ed ace uzupe lnieniem podstawowych informacji o obs ludze aparatu.
Obja snienia podane w niniejszej instrukcji s a oparte na fabrycznych ustawieniach domy slnych aparatu.
Dane techniczne mog a ulec zmianie bez wcze sniejszego powiadomienia. W zwi azku z tym ilustracje i zrzuty ekranów u zyte w niniejszej instrukcji mog a ró zni c si e od faktycznego wygl adu aparatu.
W aparacie mo zna stosowa c karty pami eci SD, SDHC (SD High
Capacity), MultiMediaCard, MMCplus i HC MMCplus. Te karty pami eci w niniejszej instrukcji s a okre slane ogólnie jako karty pami eci.
Korzystanie z lampy b yskowej
Dost pne tryby fotografowania str. 232
1 Naci nij przycisk .
Niektóre funkcje mog a by c niedost epne w przypadku pewnych trybów fotografowania.
Je sli nie podano inaczej, funkcja mo ze by c u zywana we wszystkich trybach.
Po lo zenie pokr et lo wyboru trybów:Auto ( )/R ecznie ( )/
Sceny specjalne ( )/
Film( )
Przycisk wy swietlania ( )Wa zne informacje
7
Wa zne informacje
Zdj ecia próbne
Zdecydowanie zaleca si e, aby przed wykonaniem wa znych zdj ec zrobi c kilka zdj ec próbnych. Pozwala to stwierdzi c, czy aparat dzia la prawid lowo i jest obs lugiwany we w la sciwy sposób.
Firma Canon Inc. ani jej podmioty zale zne i stowarzyszone nie ponosz a odpowiedzialno sci za zadne szkody nast epcze, wynikaj ace z nieprawid lowego dzia lania aparatu fotograficznego lub akcesoriów
(w tym kart pami eci), zwi azane z niezapisaniem zdj ecia lub zapisaniem go w postaci niezdatnej do odczytu maszynowego.
Ostrze zenie dotycz ace naruszania praw autorskich
Cyfrowe aparaty fotograficzne firmy Canon s a przeznaczone do u zytku osobistego. Nie nale zy z nich korzysta c w sposób naruszaj acy przepisy i uregulowania mi edzynarodowe lub krajowe w zakresie praw autorskich. Nale zy pami eta c, ze w pewnych przypadkach wykonywanie zdj ec podczas wyst epów artystycznych lub wystaw b ad z na terenie placówek handlowych za pomoc a aparatu fotograficznego lub innego urz adzenia mo ze stanowi c naruszenie praw autorskich lub innych praw
(nawet je sli zdj ecie zosta lo wykonane na w lasny u zytek).
Ograniczenia gwarancji
Informacje dotycz ace gwarancji na aparat fotograficzny zawiera dostarczona wraz z nim broszura Canon European Warranty
System (EWS).
Informacje umo zliwiaj ace skontaktowanie si e z dzia lem obs lugi klienta firmy Canon znajduj a si e w broszurze Canon European
Warranty System (EWS).Wa zne informacje
8
Standard wy swietlania obrazu wideo
Przed podlaczeniem aparatu do telewizora nale zy ustawi c format sygna lu wideo zgodny ze standardem obowi azuj acym w danym regionie (str. 186).
Ustawienia j ezyka
Informacje na temat zmiany ustawie n j ezyka znajduj a si e w cz esci
Ustawianie j ezyka monitora (str. 15).
Temperatura obudowy aparatu
W przypadku korzystania z aparatu przez d lu zszy czas jego obudowa mo ze si e nagrzewa c. W zwi azku z tym w przypadku d lugotrwa lego u zywania aparatu nale zy zachowa c ostro zno sc.
Informacje o monitorze LCD
Monitor LCD zosta l wyprodukowany z zastosowaniem bardzo precyzyjnych technik wytwarzania. Dzi eki temu ponad 99,99% punktów obrazu (pikseli) dzia la zgodnie ze specyfikacj a, a tym samym problem sporadycznego wygaszania pojedynczych punktów b ad z wy swietlania czerwonych lub czarnych punktów dotyczy mniej ni z 0,01% pikseli. Nie ma to wp lywu na rejestrowane zdj ecia i nie oznacza nieprawid lowego dzia lania produktu.9
Przygotowania
Wykonywanie zdj ec
Wy swietlanie zdj ec
Usuwanie
Drukowanie
Umieszczanie daty na zdj eciu
Nagrywanie filmów
Wy swietlanie filmów
Pobieranie zdj ec do komputera
Schemat systemu
Pierwsze krokiPrzygotowania
10
Pierwsze kroki
Przygotowania
1. W ló z akumulator do ladowarki.
2. Pod lacz ladowark e (model CB-2LX) bezpo srednio do gniazdka sieciowego lub skorzystaj z przewodu zasilaj acego (CB-2LXE).
Nazwy modeli i typy ladowarek mog a by c ró zne w ró znych krajach.
3. Wyjmij akumulator po zako nczeniu ladowania.
Ladowanie trwa oko lo 2 godzin 5 minut.
Ladowanie akumulatora
Akumulatora nie nale zy ladowa c d lu zej ni z 24 godziny, gdy z grozi to jego uszkodzeniem lub zmniejszeniem jego zywotno sci.
Dopasuj odpowiednie symbole .
Wska znik ladowania
Ladowanie: swieci na czerwono
Wska znik ladowania
Ladowanie zako nczone: swieci na zielonoPrzygotowania
11
Pierwsze kroki
1. Przesu n pokryw e (a) i otwórz j a (b).
2. W ló z akumulator.
Zatrza snie si e on na swoim miejscu z charakterystycznym klikni eciem.
3. W ló z kart e pami eci, a z wskoczy na miejsce z charakterystycznym klikni eciem.
Wk ladanie akumulatora i karty pami eci
Przed w lo zeniem karty pami eci do aparatu upewnij si e, ze jest ona prawid lowo u lo zona. Odwrotne w lo zenie karty mo ze spowodowa c problemy z jej rozpoznaniem lub awari e aparatu.ab
Przód
•S p r a w d z, czy przelacznik ochrony przed zapisem jest odblokowany
(tylko w kartach pami eci SD i SDHC).
•S p r a w d z, czy karta jest u lo zona prawid lowo.
Prze lacznik ochrony przed zapisem
(tylko karty pami eci SD i SDHC)Przygotowania
12
Pierwsze kroki
4. Zamknij pokryw e (c, d).
Wyjmowanie akumulatora
Naci snij na blokad e akumulatora w kierunku wskazanym przez strza lk e (a) i wyjmij akumulator (b).
Wyjmowanie karty pami eci
Naci snij kart e pami eci palcem lub ogranicznikiem paska a z do us lyszenia charakterystycznego klikni ecia, a nast epnie j a zwolnij.cdbaPrzygotowania
13
Pierwsze kroki
Mocowanie paska
Nale zy u zywa c paska, aby unikn ac upuszczenia aparatu podczas u zytkowania.
Otwieranie os lony gniazda
Ogranicznik
Istnieje mo zliwo sc zmiany pozycji ogranicznika na pasku. Ponadto mo ze on s lu zyc do otwierania os lony gniazda oraz wk ladania lub wyjmowania kart pami eci.
Podwa z paznokciem lub ogranicznikiem paska doln a kraw ed z os lony gniazda i otwórz j a w prawo.Przygotowania
14
Pierwsze kroki
Menu ustawie n Data/czas zostanie wy swietlone po pierwszym w laczeniu aparatu.
1. Naci snij przycisk ON/OFF.
2. Wybierz miesi ac, dzie n, rok i godzin e oraz kolejnosc ich wy swietlania.
1. Za pomoc a przycisków lub wybierz opcj e.
2. Za pomoc a przycisków i ustaw warto sc.
3. Naci snij przycisk .
Zmiana poprzednio wybranych ustawie n daty i czasu
Post epuj zgodnie z nast epuj ac a procedur a, aby wy swietli c okno ustawie n Data/czas, a nast epnie wykonaj czynno sci opisane w punktach 2 i 3 powy zej.
1. Naci snij przycisk .
2. Za pomoc a przycisków lub wybierz menu
(Nastawy Ogólne).
3. Za pomoc a przycisków lub wybierz opcj e [Data/czas].
4. Naci snij przycisk .
Ustawianie daty i godziny
Przycisk
ON/OFF
Przycisk
Przycisk
Przyciski Przygotowania
15
Pierwsze kroki
Mo zna zmienia c j ezyk menu i komunikatów wy swietlanych na monitorze LCD.
1. Naci snij przycisk .
2. Przytrzymaj wci sni ety przycisk i naci snij przycisk .
3. Za pomoc a przycisków , , i wybierz odpowiedni j ezyk.
4. Naci snij przycisk .
W aparat wbudowany jest akumulator litowy podtrzymuj acy pami ec, m.in. takich ustawie n, jak data i czas. W ló z do aparatu na ladowany akumulator. Ewentualnie, je sli u zywasz sprzedawanego osobno zestawu zasilaj acego AC Adapter
Kit ACK-DC30, akumulator zostanie na ladowany w ci agu oko lo czterech godzin. Ladowanie odbywa si e nawet wtedy, gdy aparat jest wy laczony.
Je sli z aparatu zostanie wyj ety akumulator g lówny, ustawienia daty/czasu mog a ulec skasowaniu po oko lo trzech tygodniach. W takiej sytuacji konieczne jest ponowne ustawienie daty i czasu.
Ustawianie j ezyka monitora
Przycisk
Przycisk
Przycisk
Przyciski Wykonywanie zdj ec
16
Pierwsze kroki
Wykonywanie zdj ec
1. Naci snij przycisk ON/OFF.
• Zostanie wyemitowany d zwi ek uruchamiania, a na monitorze LCD pojawi si e obraz startowy.
• Ponowne naci sni ecie przycisku ON/OFF spowoduje wy laczenie zasilania.
2. Wybierz tryb nagrywania filmu.
1. Ustaw pokr et lo wyboru trybów wpozycji (Auto).
3. Skieruj aparat na dany obiekt.
4. Aby ustawi c ostrosc, naci snij lekko przycisk migawki do po lowy.
• Po ustawieniu ostro sci aparat emituje dwa sygna ly akustyczne i zapala si e zielony wska znik (lub pomara nczowy, je sli u zywana jest lampa b lyskowa).
Unikanie poruszenia zdj ecia
Trzymaj r ece blisko cia la, przytrzymuj ac aparat pewnie z obu stron. Dobre efekty zapewnia równie z u zywanie statywu.
( Tryb)
Pokr et lo wyboru trybów
Przycisk migawki
Przycisk ON/OFF
Wska zniki
Przycisk
Nale zy u zywa c paska, aby unikn ac upuszczenia aparatu podczas u zytkowania.
PasekWykonywanie zdj ec
17
Pierwsze kroki
5. Naci snij przycisk migawki do ko nca, aby zrobi c zdj ecie.
• Zostanie jeden raz odtworzony d zwi ek migawki, a zdj ecie zostanie zapisane.
• Zarejestrowane zdj ecia s a wy swietlane przez oko lo 2 sek. na monitorze LCD (Kontrolne wy sw.). Nawet je sli zdj ecie jest wy swietlane, mo zna nadal fotografowa c, naciskaj ac przycisk migawki.
•J e sli po zrobieniu zdj ecia przytrzymasz wci sni ety przycisk migawki, zdj ecie b edzie wy swietlane w sposób ci ag ly.
• Wska znik zacznie miga c na zielono, a plik zostanie zapisany na karcie pami eci.
Wykonywanie zdjec w trybie ostro sci
Po naci sni eciu przycisku migawki do po lowy aparat automatycznie ustawia ostro sc*.
* Przycisk migawki dzia la dwustopniowo. Pierwszy stopie n jego naci sni ecia jest nazywany
„naci sni eciem do po lowy”.
Ustawienie Wyciszenie
Naci sni ecie przycisku DISP. podczas w laczania aparatu powoduje wyciszenie wszystkich d zwi eków z wyj atkiem d zwi eków ostrzegawczych.
Mo zna zmieni c ustawienie w opcji [Wyciszenie] w menu
(Nastawy Ogólne) (str. 57).
Poprawnie Niepoprawnie
Naci snij do po lowy, aby ustawi c ostrosc
Na monitorze LCD w miejscu, na które b edzie ustawiona ostrosc, zostan a wy swietlone na zielono ramki AF.
Naci snij do ko nca
Gotowosc do wykonania zdj ecia: swieci na zielono
(na pomara nczowo po rozb ly sni eciu lampy b lyskowej)
Nagrywanie: miga na zielono
Tylko naci sni ecie do ko nca
Ramka AF
Bip, bip...Wy swietlanie zdj ec
18
Pierwsze kroki
Wy swietlanie zdj ec
1. Naci snij przycisk .
2. Za pomoc a przycisków i przejd z do zdj ecia, które chcesz wy swietli c.
•Przycisk umo zliwia przej scie do poprzedniego zdj ecia, a przycisk do nast epnego zdj ecia.
•Z d j ecia zmieniaj a si e szybciej, je sli trzymasz naci sni ety przycisk, ale ich wygl ad ma gorsz a jako sc.
• Filmy mo zna równie z wybiera c, obracaj ac pokr et lem steruj acym.
Obrót pokr et la w lewo spowoduje wy swietlenie poprzedniego zdj ecia, a obrót w prawo — nast epnego.
Wybranie w trybie dla opcji [Kontyn. wy sw.] ustawienia
[Ost. wy sw.]* lub [Ost. zdj ec.] umo zliwia wskazanie zdj ecia do wy swietlenia w trybie odtwarzania. (* Ustawienie domy slne). Po wybraniu ustawienia [Ost. wy sw.] zostanie wy swietlone ostatnio przegl adane zdj ecie
(funkcja wznowienia wy swietlania).
Poni zej wymienione dzia lania spowoduj a wy swietlenie ostatniego zdj ecia bez wzgl edu na ustawienia
[Kontn. wy sw.].
Wykonywanie zdj ecia, wymiana karty pami eci lub edycja zdj ecia na karcie pami eci za pomoc a komputera.
Przycisk
Przyciski
Pokr et lo steruj aceUsuwanie
19
Pierwsze kroki
Usuwanie
1. Naci snij przycisk .
2. Za pomoc a przycisków lub wybierz zdj ecie do usuni ecia i naci snij przycisk .
Filmy mo zna równie z wybiera c, obracaj ac pokr et lem steruj acym.
3. Upewnij si e, czy jest zaznaczona opcja [Usu n] i naci snij przycisk .
Aby zrezygnowa c z usuwania, nale zyw yb r a c opcj e [Przerwij].
Usuni etych zdj ec nie mo zna odzyska c. Dlatego podczas usuwania nale zy zachowa c ostro znosc.
Przycisk
Przycisk
Przycisk
Pokr et lo steruj ace
Przyciski Drukowanie
20
Pierwsze kroki
Drukowanie
1. Pod lacz aparat do drukarki zgodnej ze standardem drukowania bezpo sredniego.
•P o d w a z paznokciem lub ogranicznikiem paska lew a kraw ed z os lony gniazd, aby j a otworzy c, a nast epnie w ló z do ko nca wtyk kabla interfejsu w zlacze.
• Opis czynno sci pod laczania znajduje si e w instrukcji obs lugi drukarki.
• Aparat obs luguje standardowy protokó l PictBridge, dzi eki czemu mo zna go u zywa c nie tylko z drukarkami marki Canon, lecz równie z z drukarkami innych firm obs luguj acymi standard PictBridge.
Wi ecej informacji mo zna znale zc w Instrukcji drukowania bezpo sredniego.
2. W lacz drukark e.
3. Naci snij na aparacie przycisk , aby w laczy c aparat.
• Przycisk zostanie pod swietlony na niebiesko.
4. Za pomoc a przycisków i wybierz zdj ecie do wydrukowania i naci snij przycisk .
• Przycisk zacznie miga c na niebiesko i rozpocznie si e drukowanie.
• Filmy mo zna równie z wybiera c, obracaj ac pokr et lem steruj acym.
•P o z a k o nczeniu drukowania wylacz aparat i drukark e oraz od lacz kabel interfejsu.
Os lona gniazda
Gniazdo A/V OUT i DIGITAL
Przycisk Przycisk
Pokr et lo steruj ace
Przyciski Drukowanie
21
Pierwsze kroki
Drukowanie za pomoc a listy drukowania
Zdj ecia mo zna doda c bezpo srednio do listy drukowania, naciskaj ac przycisk natychmiast po zrobieniu lub wy swietleniu zdj ecia.
Nast epnie mo zna wydrukowa c zdj ecia po podlaczeniu aparatu do drukarki.
Dodawanie zdjecia do listy drukowania
1. Naci snij przycisk (tylko w przypadku zdj ec).
2. Dodaj zdj ecie do listy drukowania.
1. Za pomoc a przycisków i ustaw odpowiedni a liczb e odbitek.
2. Za pomoc a przycisków i wybierz opcj e [Dodaj].
3. Naci snij przycisk .
• Aby usun ac dane zdj ecie z listy drukowania, naci snij ponownie przycisk , wybierz opcj e [Usu n] za pomoc a przycisków
lub , a nast epnie naci snij przycisk FUNC./SET.
Drukowanie zdj ec z listy drukowania
Ta instrukcja dotyczy drukarek z serii Canon SELPHY ES lub
SELPHY CP.
1. Pod lacz aparat do drukarki.
2. Wydrukuj zdj ecie.
1. Za pomoc a przycisków lub
wybierz opcj e [Drukuj teraz].
• Za pomoc a przycisków lub potwierd z dodanie zdj ec do listy drukowania.
2. Naci snij przycisk .
• Rozpocznie si e drukowanie.
•J e sli drukowanie zostanie zatrzymane i wznowione, drukowanie rozpocznie si e od nast epnego zdj ecia w kolejce.
Liczba kopii do wydrukowaniaUmieszczanie daty na zdj eciu
22
Pierwsze kroki
Umieszczanie daty na zdj eciu
W tej cz esci opisano sposób umieszczania informacji o dacie na zdj eciach podczas ich rejestrowania (Nadruk daty).
• Umieszczonego nadruku daty nie mo zna usun ac ze zdj ecia.
Przed skorzystaniem z tej funkcji nale zy prawid lowo ustawi c w aparacie dat e i godzin e (str. 14).
•W i e l k o sc zdj ecia jest ustawiona na sta le na 2M (1600 × 1200), a kompresja jest ustawiona na warto sc (Kompr. sredn.)
(odpowiednia do wydruków w formacie L lub pocztówki).
1. Naci snij przycisk ON/OFF.
2. Ustaw pokr et lo wyboru trybów w pozycji (Auto).
• Ustawienie to mo zna równie z wybra c trybach (oprócz ,
i ) oraz (oprócz ).
Pokr et lo wyboru trybów
Przycisk
Przycisk
Przycisk ON/OFF
Przyciski Umieszczanie daty na zdj eciu
23
Pierwsze kroki
3. Wybierz opcj e (Nadruk daty).
1. Naci snij przycisk .
2. Za pomoc a przycisków lub wybierz opcj e .
3. Za pomoc a przycisków lub wybierz opcj e .
• Obszar, który nie zostanie wydrukowany, jest wy swietlany w kolorze szarym.
•N a c i snij przycisk DISP., aby przej sc do menu [Data i czas] za pomoc a przycisku lub .
W przypadku zdj ec bez umieszczonego nadruku daty mo zna umie sci c na nich dat e za pomoc a nast epuj acych metod.
•U zyj funkcji DPOF (Digital Print Order Format) aparatu.
Wybierz dla opcji [Data] ustawienie [W l.] w pozycji
[Opcje drukowania] menu (Drukowanie).
•P o d lacz aparat do drukarki i umiesc dat e na zdj eciu.
Wi ecej informacji znajduje si e w Instrukcji drukowania bezpo sredniego.
•W ló z karte pami eci do drukarki i umie sc dat e.
Zapoznaj si e z instrukcj a obs lugi u zywanej drukarki.
•U zyj oprogramowania dolaczonego do aparatu.
Wi ecej informacji znajduje si e w Instrukcji oprogramowania.Nagrywanie filmów
24
Pierwsze kroki
Nagrywanie filmów
1. Naci snij przycisk ON/OFF.
2. Wybierz tryb filmowania.
1. Ustaw pokr et lo wyboru trybów wpozycji (Film).
2. Ustaw pokr et lo steruj ace wpozycji (Standard).
3. Skieruj aparat na dany obiekt.
Podczas nagrywania nie nale zy dotyka c mikrofonu.
Nie nale zy naciska c zadnych przycisków oprócz przycisku migawki, poniewa z d zwi eki przycisków mog a zosta c zarejestrowane na filmie.
( Tryb standardowy)
Wska zniki
Pokr et lo steruj ace
Pokr et lo wyboru trybów
Przycisk ON/OFF
Przycisk migawki
MikrofonNagrywanie filmów
25
Pierwsze kroki
4. Aby ustawi c ostrosc, naci snij przycisk migawki do po lowy.
• Gdy aparat ustawi ostrosc, wyemituje dwa sygna ly d zwi ekowe i zapali si e zielony wska znik.
• Ekspozycja, ostrosc i balans bieli s a ustawiane automatycznie.
5. Wci snij przycisk migawki do ko nca, aby rozpocz ac nagrywanie.
• Rozpocznie si e nagrywanie.
• Podczas nagrywania na monitorze
LCD wy swietlany b edzie czas od pocz atku nagrania i wska znik
[ REC].
6. Ponownie naci snij przycisk migawki do ko nca, aby zatrzyma c nagrywanie.
•W s k a znik b edzie miga c na zielono, a dane b ed a zapisywane na karcie pami eci.
• Nagrywanie zako nczy si e automatycznie po up lywie maksymalnego czasu nagrania albo zape lnieniu wbudowanej pami eci lub karty pami eci.
Gotowo sc do wykonania zdj ecia: swieci na zielono
Czas od pocz atku
Nagrywanie: miga na zielonoWy swietlanie filmów
26
Pierwsze kroki
Wy swietlanie filmów
1. Naci snij przycisk .
2. Za pomoc a przycisków lub wy swietl film i naci snijprzycisk .
• Filmy s a oznaczone ikon a .
• Filmy mo zna równie z wybiera c, obracaj ac pokr et lem steruj acym.
3. Za pomoc a przycisków lub wybierz opcj e
(Odtwarzanie) i naci snij przycisk .
• Rozpocznie si e odtwarzanie filmu.
•N a c i s k a j ac przycisk FUNC./SET podczas odtwarzania, mo zna wstrzymywa c i wznawia c wy swietlanie filmu.
• Do regulacji g lo sno sci podczas odtwarzania s luza przyciski lub .
Przycisk
Przycisk
Pokr et lo steruj ace
Przyciski Pobieranie zdj ec do komputera
27
Pierwsze kroki
Pobieranie zdj ec do komputera
Zalecamy u zycie dolaczonego oprogramowania.
Przygotuj
• Aparat i komputer
• Dysk „Canon Digital Camera Solution Disk” dostarczany za p a r a t em
• Kabel interfejsu dostarczany z aparatem
Oprogramowanie nale zy instalowa c na komputerze spe lniaj acym nast epuj ace wymagania minimalne.
System Windows
Komputer Macintosh
Wymagania systemowe
System operacyjny
Windows Vista
Windows XP z dodatkiem Service Pack 2
Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4
Model komputera
Jeden z wymienionych systemów operacyjnych powinien by c zainstalowany fabrycznie na komputerach z wbudowanymi portami USB.
Procesor Windows Vista : Pentium 1,3 GHz lub szybszy
Windows XP / Windows 2000 : Pentium 500 MHz lub szybszy
Pami ec RAM Windows Vista : 512 MB lub wi ecej
Windows XP/Windows 2000 : 256 MB lub wi ecej
Interfejs USB
Wolne miejsce na dysku twardym
• Narz edzia Canon Utilities
- ZoomBrowser EX : 200 MB lub wi ecej
- PhotoStitch : 40 MB lub wi ecej
• Sterownik TWAIN do aparatu Canon : 25 MB lub wi ecej
Monitor 1024 × 768 pikseli/High Color (16-bitowy) lub lepszy
System operacyjny
Mac OS X (wersja od 10,3 do 10,4)
Model komputera
Jeden z wymienionych systemów operacyjnych powinien by c zainstalowany fabrycznie na komputerach z wbudowanymi portami USB.
Procesor PowerPC G3/G4/G5 lub Intel
Pami ec RAM 256 MB lub wi ecej
Interfejs USB
Wolne miejsce na dysku twardym
• Narz edzia Canon Utilities
- ImageBrowser : 300 MB lub wi ecej
- PhotoStitch : 50 MB lub wi ecej
Monitor 1024 × 768 pikseli/32 000 kolorów lub lepszyPobieranie zdjec do komputera
28
Pierwsze kroki
1. Instalacja

TXT / PDF

Available 40 files for Digital IXUS 970 IS View all >
HelpDrivers Since March 2000