Canon Digital IXUS 970 IS Download Drivers

Uživatelská p ríru cka k fotoaparátu
CEL-SH7TA2H0
CESKY
Nezapome nte se seznámit s Bezpe cnostními upozorn eními (str. 205 – 213).
Za cínámestr. 9
© CANON INC. 2008Kontrola obsahu balení
Balení obsahuje následující položky. Pokud n eco chybí, obra tte se na prodejce, od kterého jste výrobek zakoupili.
S p riloženou pametovou kartou nemusíte být schopni dosáhnout plného výkonu tohoto fotoaparátu.
•P ríru cka Za cínáme
• Leták „Doporu cujeme používání originálního p ríslušenství Canon“ha befi
Fotoaparát Modul baterie NB-5L
(s krytem konektor u)
Nabíje cka baterií
CB-2LX/CB-2LXE
Kabel rozhraní
IFC-400PCU
AV kabel
AVC-DC400
Brožura European
Warranty System
(EWS)
CD-ROM Canon
Digital Camera
Solution Disk
Uživatelské p ríru ckycj
P rídržný remen
WS-DC2g
Pam etová karta
(32 MB)d
• CD-ROM Canon Digital
Camera Manuals DiskZa cn eme!
1
Za cn eme!
Tato p ríru cka je rozd elena do následujících dvou cástí.
V této cásti jsou vysv etleny p ríprava fotoaparátu na použití a základy fotografování, prohlížení a tisku snímk u. Nejprve se seznamte s fotoaparátem a osvojte si základy používání.
Jakmile zvládnete základy používání fotoaparátu, nau cte se používat radu dalších funkcí fotoaparátu k po rizování náro cn ejších fotografií.
V této cásti jsou uvedeny podrobnosti ke každé funkci, v cetn e p ripojení fotoaparátu k televizoru a následného prohlížení fotografií a používání nastavení M uj fotoaparát.
Nejprve…
Poté…str. 9
Další informace str. 39
Za cínáme
K zobrazení p ríru cek ve formátu PDF musíte mít nainstalován program Adobe Reader.http://www.adobe.com
Dodaný disk CD-ROM obsahuje p ríru cky ve formátu PDF.Obsah
2
Obsah
Položky ozna cené symbolem jsou seznamy nebo tabulky, kde naleznete souhrn funkcí fotoaparátu a jeho ovládání.
P re ct ete si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Pr uvodce komponentami 40
Použití dotykového ovlada ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Použití tla cítka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Používání voli c režim u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Indikátory. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Základní operace 48
Nabídky a nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Informace zobrazované na monitoru LCD a v nabídkách. . . 50
Používání LCD monitoru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
B ežn e používané funkce fotografování 62
Používání optického zoomu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Používání digitálního zoomu Digitální telekonvertor . . . . . . . 62
Zv etšené fotografování detail u (Digitální makro) . . . . . . . . . 66
Další informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
P rípravy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Zhotovování nepohyblivých snímk u (Režim ). . . . . 16
Prohlížení nepohyblivých snímk u. . . . . . . . . . . . . . . . 18
Smazání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Tisk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Vkládání data do obrazových dat . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Záznam film u ( Režim Standardní) . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Prohlížení film u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Na ctení snímk u do po cíta ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Mapa systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Za cínáme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Obsah
3
Používání blesku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Zhotovování detail u/Nekone cno. . . . . . . . . . . . . . . . 67
Používání samospoušt e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Zm ena záznamových pixel u (Fotografie). . . . . . . . . . . . . . 70
Zm ena komprese (Fotografie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Nastavení funkce stabilizátoru obrazu. . . . . . . . . . . . . . . . 72
Úprava citlivosti ISO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Pokro cilé funkce fotografování 75
Režimy fotografování pro specifické scény . . . . . . . . . . . . 75
Po rizování snímk u v ru cním režimu. . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Souvislé fotografování. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Nastavení blesku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Záznam filmu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Zhotovování panoramatických snímk u (Stitch Assist) . . . . 88
Kontrola zaost rení a tvá rí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Výb er režimu ráme cku AF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Výb er objekt u pro zaost rení (Výb er a sledování tvá re) . . . 96
Fotografování obtížn e zaost ritelných objekt u
(Blokování zaost rení, Blokování AF) . . . . . . . . . . . . . . . 97
Blokování nastavení expozice (Blokování AE) . . . . . . . . . 99
Blokování nastavení zábleskové expozice (Blokování FE) . . 100
Úprava kompenzace expozice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
P repínání mezi režimy merení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Nastavení rychlosti záv erky (Režim Dlouhá záv.) . . . . . . 103
Nastavení tónu (Vyvážení bílé) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Fotografování v režimu Mé barvy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Zm ena barev a fotografování. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Nastavení p rekrytí zobrazování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Automatické za razení snímk u do kategorie
(Autom. kateg.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Registrace funkcí pro tla cítko . . . . . . . . . . . . . . . 116
P rehrávání/mazání 118
Prohlížení zv etšených snímk u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Zobrazování snímk u v sadách po devíti
(Indexové p rehrávání) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Kontrola zaost rení a tvá rí
(zobrazení kontroly zaost rení). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120Obsah
4
P reskakování snímk u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
T ríd ení snímk u podle kategorie (Má kategorie) . . . . . . . . 124
Vý rez cásti snímku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Prohlížení film u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
St rih film u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Otá cení snímk u zobrazovaných na displeji . . . . . . . . . . . 134
P rehrávání s p rechodovými efekty. . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Automatické p rehrávání (Prezentace) . . . . . . . . . . . . . . . 136
Funkce korekce cerv. o cí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
P ridání efekt u pomocí funkce Mé barvy. . . . . . . . . . . . . . 147
Zm ena velikosti obrázk u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
P ripojení zvukových poznámek ke snímk um. . . . . . . . . . 151
Nahrávání pouze zvuku (Zázn. zvuku) . . . . . . . . . . . . . . 152
Ochrana snímk u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Smazání snímk u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Registrace funkcí pro tla cítko . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Nastavení tisku/p renosu 165
Nastavení tisku DPOF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Nastavení p renosu DPOF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Konfigurace fotoaparátu 174
Funkce úspory energie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Nastavení sv etového casu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Formátování pam etových karet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Vynulování císla souboru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Vytvo rení cílového místa snímku (Složka). . . . . . . . . . . . 181
Nastavení funkce Autootá cení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Reset nastavení na výchozí hodnoty. . . . . . . . . . . . . . . . 184
P ripojení k televizi 186
Fotografování/prohlížení pomocí televize . . . . . . . . . . . . 186
Osobní nastavení fotoaparátu (nastavení M uj fotoaparát) 188
Zm eny v nastavení M uj fotoaparát. . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Registrace nastavení M uj fotoaparát . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Odstra nování problém u 191Obsah
5
Seznam hlášení 201
Dodatek 205
Bezpe cnostní upozorn ení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Jak zajistit bezproblémový provoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Používání napájecího adaptéru (prodávaný samostatn e) . . . . 214
Používání extern e nasazovaného blesku
(prodávaného samostatn e). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Ošet rování a údržba fotoaparátu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Specifikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Rejst rík 228
Funkce dostupné v jednotlivých režimech fotografování 232Obsah
6
Zásady používání symbol u v této p ríru cce
O této p ríru cce: Tato ikona ozna cuje situace, které mohou mít vliv na funkci fotoaparátu.: Tato ikona ozna cuje další témata, která dopl nují základní postupy obsluhy.
Vysv etlení v této p ríru cce jsou založena na výchozích nastaveních fotoaparátu v dob e jeho zakoupení.
Zm ena technických specifikací vyhrazena bez p redchozího oznámení. V d usledku toho se mohou od skute cnosti lišit také vyobrazení a snímky displeje fotoaparátu.
S tímto fotoaparátem lze použít pametové karty SD, SDHC
(SD High Capacity), MultiMediaCards, karty MMC plus a karty
HC MMC plus. Tyto pametové karty jsou v této p ríru cce spole cn e ozna covány jako pam etové karty.
Používání blesku
Dostupné režimy fotografování str. 232
1 Stiskn te tlaítko .
N ekteré funkce nemusí být v n ekterých režimech fotografování dostupné.
Pokud tato skute cnost není uvedena, lze funkci použít ve všech režimech.
Pozice voli c režim u:Auto ( )/Ru cní ( )/
Speciální scéna ( )/
Film ( )
Tla cítko p rehrávání ( )P re ct ete si
7
P re ct ete si
Zkušební snímky
P red fotografováním d uležitých objekt u vám d urazn e doporu cujeme, abyste zhotovili n ekolik zkušebních snímk u a ujistili se tak, že fotoaparát pracuje správn e a že jej obsluhujete správným zp usobem.
Upozor nujeme vás, že spole cnost Canon Inc., její dce riné firmy a pobo cky ani distributo ri nenesou žádnou odpov ednost za jakékoli následné škody vzniklé nesprávnou funkcí fotoaparátu nebo p ríslušenství, v cetn e pam etových karet, jež mají za následek poškození snímku, který má být zaznamenán, nebo který má být zaznamenán ve strojov e citelném formátu.
Varování p red porušováním autorských práv
Upozor nujeme, že digitální fotoaparáty Canon jsou ur ceny výhradn e pro osobní použití a nikdy by nem ely být použity zp usobem, který porušuje nebo obchází mezinárodní nebo místní zákony a p redpisy na ochranu autorských práv. Upozor nujeme dále, že kopírování snímk u zhotovených na vystoupeních, výstavách nebo v obchodních prostorách fotoaparátem nebo jiným za rízením m uže v ur citých p rípadech vést k porušení autorského práva nebo jiných práv, a to i v p rípad e, že takový snímek byl po rízen pro osobní pot rebu.
Omezení záruky
Informace ohledn e záruky na fotoaparát naleznete v brožu re
Canon European Warranty System (EWS), kterou obdržíte s tímto fotoaparátem.
Kontakty na zákaznickou podporu Canon naleznete v brožu re
European Warranty System (EWS).P re ct ete si
8
Videoformát
P red použitím fotoaparátu s televizní obrazovkou nastavte formát videosignálu fotoaparátu na typ používaný ve vaší zemi (str. 186).
Nastavení jazyka
Zm ena nastavení jazyka je popsána v cásti Nastavení jazyka zobrazování (str. 15).
Teplota t ela fotoaparátu
Pokud používáte fotoaparát delší dobu, m uže se t elo p rístroje zah rát. M ejte tuto skute cnost na pam eti a p ri dlouhodobém používání p rístroje dbejte náležité opatrnosti.
Údaje o LCD monitoru
LCD monitor je vyroben mimo rádn e složitou a p resnou technologií.
Více než 99,99 % pixel u pracuje dle specifikací. Mén e než 0,01 % pixel u se m uže p ríležitostn e zobrazovat chybn e, nebo se m uže jevit jako cervené nebo cerné body. Tento jev nemá žádný dopad na kvalitu zaznamenávaného snímku a nejedná se o chybnou funkci za rízení.9
P rípravy
Zhotovování nepohyblivých snímk u
Prohlížení nepohyblivých snímk u
Smazání
Tisk
Vkládání data do obrazových dat
Záznam film u
Prohlížení film u
Na ctení snímk u do po cíta ce
Mapa systému
Za cínámeP rípravy
10
Za cínáme
P rípravy
1. Vložte baterii do nabíje cky baterií.
2. Zapojte nabíje cku (CB-2LX) do zásuvky, nebo zapojte napájecí š nuru do nabíje cky baterií (CB-2LXE) a její druhý konec do zásuvky.
Jméno a typ modelu nabíje cky baterií je závislé na regionu.
3. Po dokon cení nabíjení vyjm ete baterii.
Nabíjení trvá p ribližn e 2 hod. a 5 min.
Nabíjení baterie
V zájmu delší životnosti baterie a jejich ochrany nenabíjejte souvisle déle než 24 hodin.
Symboly se musí nacházet proti sob e.
Indikátor nabíjení
Nabíjení: svítí cerven e
Indikátor nabíjení
Dokon cení nabíjení: rozsvítí se zelen eP rípravy
11
Za cínáme
1. Odsu nte kryt (a) a otev rete jej b).
2. Vložte baterii.
Zapadne na místo, až uslyšíte klapnutí.
3. Vložte pam etovou kartu tak, až se zajistí v aretované poloze.
Vložení baterie a pam etové karty
P red vložením pam etové karty do fotoaparátu zkontrolujte, zda je pam etová karta správn e orientována. Vložením pametové karty obrácen e m uže dojít k jejímu nerozpoznání fotoaparátem nebo následnému poškození.ab
P rední strana
• Zkontrolujte, zda je desti cka ochrany proti zapisování odem cená (pouze u pam etových karet SD a SDHC).
• Zkontrolujte správnou orientaci karty.
Desti cka ochrany proti zapisování
(pouze u pam etových karet SD a SDHC)P rípravy
12
Za cínáme
4. Zav rete kryt (c, d).
Vyjmutí baterie
Stiskn ete zámek baterie ve sm eru
šipky (a) a vyjm ete baterii (b).
Vyjmutí pametové karty
Prstem nebo sponou na p rídržném remenu zatla cte pam etovou kartu, až uslyšíte klapnutí, potom ji uvoln ete. cdbaP rípravy
13
Za cínáme
P ripojení p rídržného remene
Používejte p rídržný remen, aby vám fotoaparát b ehem používání neupadl.
Otev rení krytu konektoru
Spona
Umíst ení spony na remínku lze m enit. Sponu lze použít k otev rení krytu konektoru a p ri vkládání nebo vyjímání pam etové karty.
Zasu nte nehet nebo sponu na remínku pod levou hranu krytu konektoru a otev rete jej doprava.P rípravy
14
Za cínáme
Nabídka nastavení Datum/ cas se zobrazí po prvním zapnutí napájení.
1. Stiskn ete tla cítko ON/OFF.
2. Vyberte m esíc, den, rok a cas ap o radí jejich zobrazení.
1. Pomocí tla cítka nebo vyberte volbu.
2. Pomocí tla cítka nebo nastavte hodnotu.
3. Stiskn ete tla cítko .
Zm ena již nastaveného Datum/ cas
Následujícím postupem zobrazte okno Datum/ cas a poté postupujte výše uvedenými kroky 2 a 3.
1. Stiskn ete tla cítko .
2. Pomocí tla cítka nebo vyberte nabídku (Nastavit).
3. Pomocí tla cítka nebo vyberte položku [Datum/ cas].
4. Stiskn ete tla cítko .
Nastavení data a casu
Tla cítko ON/OFF
Tla cítko
Tla cítko
Tla cítka P rípravy
15
Za cínáme
Jazyk zobrazený v nabídkách a zprávách monitoru LCD lze zm enit.
1. Stiskn ete tla cítko .
2. P ridržte tla cítko a stiskn ete tla cítko .
3. Pomocí tla cítka , , nebo vyberte jazyk.
4. Stiskn ete tla cítko .
Dobíjecí lithiová baterie je vestav ena do fotoaparátu, aby se zachovaly informace o nastavení data/ casu. Vložte do fotoaparátu nabitou baterii. Nebo, pokud použijete samostatn e prodávanou sadu napájecího adaptéru ACK-DC30, baterie se nabije asi za cty ri hodiny. Nabije se pouze v p rípad e,
že je fotoaparát vypnutý.
Nastavení data/ casu se vymaže, jestliže je hlavní baterie p ribližn e t ri týdny mimo fotoaparát. V tomto p rípad e resetujte nastavení data/ casu.
Nastavení jazyka zobrazování
Tla cítko
Tla cítko
Tla cítko
Tla cítka Zhotovování nepohyblivých snímk u
16
Za cínáme
Zhotovování nepohyblivých snímk u
1. Stiskn ete tla cítko ON/OFF.
• Zazní úvodní zvuk a na LCD monitoru se zobrazí úvodní obrázek.
•O p etovným stisknutím tla cítka ON/OFF se napájení vypne.
2. Vyberte režim fotografování.
1. Nastavte voli c režim u na (Auto).
3. Zam erte fotoaparát na objekt.
4. Lehkým stisknutím spoušt e záv erky (do poloviny) zaost rete.
• Když fotoaparát zaost rí, ozve se dvakrát zvukový signál a indikátor se rozsvítí zelen e (oranžov e p ri použití blesku).
Jak se vyhnout rozt resení snímku
Fotoaparát držte pevn e ob ema rukama na obou stranách a paže op rete o trup.
Ú cinné je také použití stativu.
(Režim )
Voli c režim u
Spouš t záv erky
Tla cítko ON/OFF
Indikátory
Tla cítko
Používejte p rídržný remen, aby vám fotoaparát b ehem používání neupadl.
P rídržný remenZhotovování nepohyblivých snímk u
17
Za cínáme
5. Úplným stisknutím spoušt e záv erky (na doraz) fotografujte.
• Zazní jednou zvuk záv erky a snímek se zaznamená.
• Nahrané obrázky se zobrazí na monitoru LCD p ribližn e 2 sekundy po fotografování (Prohlížení záznamu) Fotografovat lze stisknutím spoušt e dokonce i p ri zobrazení obrázku.
• Pokud podržíte spouš t záv erky stisknutou, snímek z ustane zobrazen.
• Indikátor bliká zelen e a soubor se zaznamená na pam etovou kartu.
Po rízení snímku po zaost rení
Po stisknutí spoušt e záv erky do poloviny fotoaparát automaticky zaost rí*.
*T l a cítko spoušt e má dv e pracovní polohy. O stisknutí do první polohy se hovo rí jako o „namá cknutí do poloviny“.
Nastavení ztlumení zvuk u
Stisknutím tla cítka DISP. p ri zapínání napájení fotoaparátu se ztlumí všechny zvuky fotoaparátu krom e zvuk u varování. Nastavení lze zm enit na [Ztlumení] v nabídce (Nastavit) (str. 57).
Správn e
Nesprávn e
Zaostrete stisknutím do poloviny
Ráme cek AF se na monitoru LCD zobrazí zelen e v míst e zaost rení.
Úplné stisknutí
P rípravy pro nahrávání dokon ceny: rozsvítí se zelen e
(p red použitím blesku oranžov e)
Nahrávání: bliká zelen e
Naráz úplné stisknutí
Ráme cek AF
Dva zvukové signályProhlížení nepohyblivých snímk u
18
Za cínáme
Prohlížení nepohyblivých snímk u
1. Stiskn ete tla cítko .
2. Zobrazte požadovaný snímek stisknutím tla cítka nebo .
•K p redcházejícímu snímku p rejdete pomocí tla cítka a pomocí tla cítka p rejdete k následujícímu snímku.
• Obrázky se posunují rychleji, pokud stále držíte stisknutou spouš t, budou ale vypadat hrubší.
•S n í m k y m užete vybírat také pomocí dotykového ovlada ce. Oto cením dotykového ovlada ce proti sm eru hodinových ru ci cek se zobrazí p redchozí snímek, zatímco po sm eru hodinových ru ci cek následující snímek.
Nastavení volby [Obnovit] na [Posl. zobr.]* nebo [Posl. sn.] vnabídce umož nuje specifikovat snímek, který má být zobrazen v režimu p rehrávání. (* Výchozí nastavení).
Vyberete-li [Posl. zobr.], u posledního snímku se zobrazí
(Obnovit p rehrávání).
Následující akce zobrazí poslední obrázek bez ohledu na zvolené nastavení položky [Obnovit].
Po rízení snímku, vým ena pam etové karty nebo úprava snímku na pam etové kart e pomocí po cíta ce.
Tla cítko
Tla cítka
Dotykový ovlada cSmazání
19
Za cínáme
Smazání
1. Stiskn ete tla cítko .
2. Tla cítkem nebo vyberte snímek, který chcete vymazat, a stiskn ete tla cítko .
Snímky m užete vybírat také pomocí dotykového ovlada ce.
3. Ujist ete se, že je vybráno [Smazat] a stiskn ete tla cítko .
Nechcete-li smazání provést, vyberte
[Storno].
Pamatujte, že smazané snímky již nelze obnovit. Než snímek smažete, v enujte mu náležitou pozornost.
Tla cítko
Tla cítko
Tla cítko
Dotykový ovlada c
Tla cítka Tisk
20
Za cínáme
Tisk
1. P ripojte fotoaparát k tiskárn e kompatibilní s funkcí p rímého tisku.
•Z a s u nte nehet nebo sponu na remínku pod levou hranu krytu konektoru, otev rete jej a zcela zasu nte kabel rozhraní do konektoru.
• Pokyny pro p ripojení naleznete v uživatelské p ríru cce k tiskárn e.
• Protože tento fotoaparát používá pro komunikaci standardní protokol (PictBridge), m užete tisknout i na jiných tiskárnách vyhovujících standardu PictBridge.
Viz Uživatelská p ríru cka k p rímému tisku.
2. Zapn ete tiskárnu.
3. Stisknutím tla cítka zapn ete napájení.
•T l a cítko se rozsvítí mod re.
4. Tla cítkem nebo vyberte snímek, který chcete vytisknout, a stiskn ete tla cítko .
•T l a cítko se rozbliká mod re a zahájí se tisk.
•S n í m k y m užete vybírat také pomocí dotykového ovlada ce.
• Po dokon cení tisku vypn ete fotoaparát a tiskárnu a odpojte kabel rozhraní.
Kryt konektoru
Zdí rka A/V OUT a DIGITAL
Tla cítko Tla cítko
Dotykový ovlada c
Tla cítka Tisk
21
Za cínáme
Tisk ze seznamu tisk u
Snímek lze p ridat do seznamu tisk u p rímo pouhým stisknutím tla cítka
po jeho po rízení nebo p rehrání.
Po p ripojení fotoaparátu k tiskárn e m užete poté snímky snadno tisknout se seznamu tisk u.
P ridání do seznamu tisk u
1. Stiskn ete tla cítko (pouze fotografie).
2. P ridejte snímek do seznamu tisk u.
1. Pomocí tla cítka nebo vyberte po cet kopií výtisku.
2. Pomocí tla cítka nebo vyberte položku [P ridat].
3. Stiskn ete tla cítko .
• Chcete-li odebrat snímek ze seznamu tisk u, stiskn ete op et tla cítko , pomocí tla cítka nebo vyberte položku
[Odebrat] a stiskn ete tla cítko FUNC./SET.
Tisk snímk u v seznamu tisk u
Následující postup vychází z použití tiskáren rady Canon SELPHY
ES a SELPHY CP.
1. P ripojte fotoaparát k tiskárn e.
2. Vytiskn ete snímek.
1. Pomocí tla cítka nebo vyberte možnost [Tisk nyní].
•T l a cítky a m užete potvrzovat snímky p ridané do seznamu tisk u.
2. Stiskn ete tla cítko .
• Zahájí se tisk.
• Pokud je tisk zastaven a znovu spušt en, bude pokra covat od dalšího snímku ve front e.
Po cet kopií k tiskuVkládání data do obrazových dat
22
Za cínáme
Vkládání data do obrazových dat
V této cásti je popsáno vkládání informace o datu do snímk u p ri jejich po rizování (Razítko data).
• Jednou vložené razítko data již nelze z obrazových dat odstranit.
Zajist ete p redem správné nastavení data/ casu ve fotoaparátu (str. 14).
• Velikost snímku je pevn e stanovena na 2 M (1600 × 1200) a komprese na Jemný (vhodné pro velikost tisku L nebo velikost pohlednice.)
1. Stiskn ete tla cítko ON/OFF.
2. Nastavte voli c režim u na (Auto).
• Toto nastavení lze provést v režimu (krom e , a ) a v režimu (krom e ).
Voli c režim u
Tla cítko
Tla cítko
Tla cítko ON/OFF
Tla cítka Vkládání data do obrazových dat
23
Za cínáme
3. Vyberte položku
(Razítko data).
1. Stiskn ete tla cítko .
2. Pomocí tla cítka nebo vyberte .
3. Pomocí tla cítka nebo vyberte .
• Oblast, která se nebude tisknout, se zobrazí šed e.
•S t i s k n ete tla cítko DISP. a p repnutí volby [Datum a cas] prove dte tla cítky a .
Do snímk u, které neobsahují razítko data m užete datum vložit následujícím zp usobem.
• Nastavení pomocí funkce fotoaparátu DPOF (Digital Print
Order Format).
V položce [Nastavení tisku] v nabídce (Tisk) nastavte volbu [Datum] na [Zap].
•P ripojte fotoaparát k tiskárn e a vložte datum.
Viz Uživatelská p ríru cka k p rímému tisku.
• Vložte pametovou kartu do tiskárny vložte datum.
Viz uživatelská p ríru cka k vaší tiskárn e.
• Použijte dodaný software.
Viz P ríru cka k softwaru.Záznam film u
24
Za cínáme
Záznam film u
1. Stiskn ete tla cítko ON/OFF.
2. Vyberte režim fotografování.
1. Nastavte voli c režim u na (Film).
2. Pomocí dotykového ovlada ce vyberte (Standardní).
3. Zam erte fotoaparát na objekt.
P ri nahrávání se nedotýkejte mikrofonu.
Krom e tla cítka spoušt e nestla cujte žádné jiné tla cítko.
Zvuk zp usobený stisknutím tla cítka se nahraje do filmu.
( Režim Standardní)
Indikátory
Dotykový ovlada c
Voli c režim u
Tla cítko ON/OFF
Spouš t záv erky
MikrofonZáznam film u
25
Za cínáme
4. Stisknutím spoušt e záv erky do poloviny zaost rete.
• Když fotoaparát zaost rí, ozve se dvakrát zvukový signál a indikátor se rozsvítí zelen e.
• Expozice, zaost rení a vyvážení bílé se nastaví automaticky.
5. Úplným stisknutím spoušt e záv erky fotografujte.
•Z a cne nahrávání.
•B ehem nahrávání se na monitoru
LCD zobrazí informace o uplynulém casu nahrávání a ikona [ ZÁZN.].
6. Op etovným úplným stisknutím spoušt e se nahrávání zastaví.
• Indikátor bliká zelen e a data se zaznamenají na pam etovou kartu.
• Nahrávání se automaticky zastaví p ri uplynutí maximální doby nahrávání nebo p ri zapln ení vnit rní pam eti cipam etové karty.
P rípravy pro nahrávání dokon ceny: rozsvítí se zelen e
Uplynulý cas
Nahrávání: bliká zelen eProhlížení film u
26
Za cínáme
Prohlížení film u
1. Stiskn ete tla cítko .
2. Pomocí tla cítka nebo zobrazte film a stiskn ete tla cítko .
• Snímky s ikonou jsou filmy.
•S n í m k y m užete vybírat také pomocí dotykového ovlada ce.
3. Tla cítkem nebo vyberte položku (P rehrát) as ti sk n ete tla cítko .
• Film se za cne p rehrávat.
• Stisknutím tla cítka FUNC./SET b ehem p rehrávání lze film pozastavit a znovu spustit.
• Hlasitost p rehrávání lze upravit tla cítkem nebo .
Tla cítko
Tla cítko
Dotykový ovlada c
Tla cítka Na ctení snímk u do po cíta ce
27
Za cínáme
Na ctení snímk u do po cíta ce
Doporu cujeme použít dodaný software.
Co pot rebujete
• Fotoaparát a po cíta c
• CD-ROM Canon Digital Camera Solution Disk dodávaný s fotoaparátem
• Kabel rozhraní dodávaný s fotoaparátem
Software nainstalujte na po cíta c, který spl nuje minimáln e následující požadavky.
Windows
Macintosh
Systémové požadavky
Opera cní systém
Windows Vista
Windows XP Service Pack 2
Windows 2000 Service Pack 4
Model po cíta ce Výše uvedené opera cní systémy by m ely být p redinstalovány na po cíta cích vybavených porty USB.
Procesor Windows Vista : Pentium 1,3 GHz nebo vyšší
Windows XP/Windows 2000 : Pentium 500 MHz nebo vyšší
RAM Windows Vista : 512 MB nebo více
Windows XP/Windows 2000 : 256 MB nebo více
Rozhraní USB
Volné místo na pevném disku
• Utility Canon
- ZoomBrowser EX : 200 MB nebo více
- PhotoStitch : 40 MB nebo více
• Canon Camera TWAIN Driver : 25 MB nebo více
Monitor 1024 × 768 pixel u/barevná hloubka High Color (16 bit u) nebo lepší
Opera cní systém
Mac OS X (v10.3 – v10.4)
Model po cíta ce Výše uvedené opera cní systémy by m ely být p redinstalovány na po cíta cích vybavených porty USB.
Procesor Procesor PowerPC G3/G4/G5 nebo Intel
RAM 256 MB nebo více
Rozhraní USB
Volné místo na pevném disku
• Utility Canon
- ImageBrowser : 300 MB nebo více
- PhotoStitch : 50 MB nebo více
Monitor 1024 × 768 pixel u/32 000 barev nebo lepšíNa ctení snímk u do po cíta ce
28
Za cínáme
1. Instalace softwaru
Windows
1. Vložte disk CD-ROM Canon Digital Camera Solution Disk do jednotky CD-ROM.
2. Klepn ete na položku [Easy
Installation/Jednoduchá instalace].
Instalaci provád ejte podle následujících pokyn u na obrazovce.
3. Po dokon cení instalace klepn ete na tla cítko [Restart/Restartovat] nebo [Finish/Dokon cit].
Po dokon cení instalace se zobrazí tla cítko [Restart/Restartovat] nebo
[Finish/Dokon cit]. Klepn ete na zobrazené tla cítko.
4. Jakmile se zobrazí obvyklá pracovní plocha, vyjm ete disk
CD-ROM z jednotky CD-ROM.
Macintosh
Poklepejte na ikonu v okn e CD-ROM.
Po zobrazení panelu instala cního programu klepn ete na p ríkaz [Install/
Instalovat]. Postupujte podle pokyn u na obrazovce.
P ríprava ke stahování snímk u
U systému Windows 2000 se p red p ripojením fotoaparátu kpo cíta ci ujist ete, že je nainstalován software.Na ctení snímk u do po cíta ce
29
Za cínáme
2. P ripojení fotoaparátu k po cíta ci
1. Dodaný kabel rozhraní zapojte do portu USB po cíta ce ad oz dí rky A/V OUT a DIGITAL na fotoaparátu.
Zasu nte nehet nebo sponu na p rídržném remenu pod levou hranu krytu konektoru a otev rete jej doprava.
3. P ríprava na stahování snímk u do pocíta ce
1. Stiskn ete tla cítko pro zapnutí fotoaparátu.
Pokud se zobrazí okno [Digital Signature Not Found/Nebyl nalezen digitální podpis], klepn ete na tla cítko [Yes/Ano].
Instalace ovlada ce USB do po cíta ce se automaticky dokon cí, jakmile p ripojíte fotoaparát a navážete komunikaci.
Port USB
Kabel rozhraní
Zdí rka A/V OUT a DIGITAL
Tla cítko Na ctení snímk u do po cíta ce
30
Za cínáme
4. Otev rete okno CameraWindow.
Windows
Vyberte položku [Canon CameraWindow] a klepn ete na tla cítko [OK].
Zobrazí se okno CameraWindow.
Macintosh
Po vytvo rení p ripojení mezi fotoaparátem a po cíta cem se zobrazí okno CameraWindow. Pokud se nezobrazí, klikn ete na ikonu
[CameraWindow] v doku (lišta, která se zobrazuje na spodní cásti pracovní plochy).
P ríprava na stahování snímk u je dokon cena. Pokra cujte cástí
Stahování snímk u pomocí fotoaparátu (str. 31) (neplatí pro systém Windows 2000).
Pokud se výše uvedené okno nezobrazí, klepn ete na nabídku
[Start], vyberte položku [Programy] nebo [Všechny programy] a dále položky [Canon Utilities], [CameraWindow],
[CameraWindow] a [CameraWindow].
Podrobnosti k na ctení snímk u pomocí pocíta ce naleznete v naleznete v P ríru cce k softwaru.
V systému Windows 2000 lze stahovat snímky pomocí po cíta ce.Na ctení snímk u do po cíta ce
31
Za cínáme
Touto metodou stáhnete snímky prost rednictvím ovladacu na fotoaparátu (neplatí pro systém Windows 2000).
1. Ujist ete se, že se na LCD monitoru fotoaparátu zobrazuje nabídka P rímý p renos.
•T l a cítko se rozsvítí mod re.
• Pokud se nabídka P rímý p renos nezobrazuje, stiskn ete tla cítko MENU.
2. Stiskn ete tla cítko .
• Do po cíta ce se p renesou snímky, které nebyly dosud p reneseny.
Stahování snímk u pomocí fotoaparátu
(P rímý p renos)
P red prvním stahováním snímk u pomocí metody p rímého p renosu nainstalujte pot rebný software (str. 28).
Tla cítko
Tla cítko
Tla cítko
Tla cítka

TXT / PDF

Available 40 files for Digital IXUS 970 IS View all >
HelpDrivers Since March 2000