Canon Digital IXUS 95 IS Download Drivers

Parengimas darbui
• Prieš naudodamiesi fotoaparatu b utinai perskaitykite ši a instrukcij a.
• Laikykite ši a instrukcij a saugioje vietoje, kad prireikus ateityje gal etum ete ja paskaityti.
LIETUVI U K.
CEL-SM9SA2W0
EC264_COVER_LT.book Page 1 Friday, January 23, 2009 6:22 PM2
Tik Europos S ajunga (ir EEE).
Šis ženklas reiškia, kad gaminio negalima išmesti su buitin emis atliekomis, kaip yra nustatyta Direktyvoje (2002/
96/EB) ir nacionaliniuose teis es aktuose d el EE I atliek u tvarkymo. Š i gamin i reikia atiduoti i tam skirt a surinkimo punkt a, pvz., pagal patvirtint a keitimo sistem a, kai perkamas panašus gaminys, arba i elektros ir elektronin es irangos (EE I) atliek u perdirbimo punkt a. Netinkamas tokios r ušies atliek u tvarkymas d el elektros ir elektronin eje irangoje esanci u pavojing u medžiag u gali pakenkti aplinkai ir žmoni u sveikatai.
Pad edami užtikrinti tinkam a šio gaminio šalinimo tvark a, kartu prisidesite prie veiksmingo gamtos ištekli u naudojimo.
Jei reikia daugiau informacijos, kaip šalinti tokias atliekas, kad jos b ut u toliau perdirbamos, kreipkit es i savo miesto valdžios institucijas, atliek u tvarkymo organizacijas, patvirtint u EE I atliek u sistem u arba savo buitini u atliek u tvarkymo istaig u atstovus.
Išsamesn es informacijos apie EE I atliek u gr ažinimo ir perdirbimo tvark a galite rasti apsilank e www.canon-europe.com/environment.
(EEE: dar Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinas)
SPAUSDINTA ES © CANON INC. 2009
Patikrinkite, ar fotoaparato pakuoteje yra žemiau nurodyti daiktai. Jei kurio nors daikto tr uksta, kreipkit es i parduotuv e, kurioje nusipirkote fotoaparat a.
• Atminties kortel e nepridedama.
• Norint skaityti PDF instrukcijas, reikia, kad b utu idiegta programin e iranga
„Adobe Reader“. Galima idiegti „Microsoft Word Viewer 2003“ ir skaityti instrukcijas „Word“ formatu (tik Viduriniesiems rytams).
Jei ši programin e iranga j usu kompiuteryje neidiegta, programine irang a atsisi uskite iš žemiau nurodytos svetain es:http://www.adobe.com (PDF atveju)http://www.microsoft.com/downloads/ („Word“ formato atveju)
Pakuot es turinio patikrinimas
Fotoaparatas
Baterija NB-6L
(su lizd u dangteliu)
Sasajos kabelis
IFC-400PCU
AV kabelis
AVC-DC400
Parengimas darbui
(ši instrukcija)
Kompaktinis diskas „DIGITAL
CAMERA Solution Disk“
Bateriju ikroviklis
CB-2LY/CB-2LYE
Taip pat žr. instrukcijas kompaktiniame diske „DIGITAL CAMERA
Manuals disk“.
• [Camera User Guide/Fotoaparato vartotojo instrukcija]
Kai ivaldysite pagrindus, naudokite fotoaparato funkcijas sudetingesn ems nuotraukoms užfiksuoti.
• [Personal Printing Guide/Asmeninio spausdinimo instrukcija]
Perskaitykite, kai nor esite fotoaparata prijungti prie spausdintuvo ir spausdinti.
• [Software Starter Guide/ Ivadine programines irangos vartotojo instrukcija]
Perskaitykite, kai nor esite fotoaparata prijungti prie kompiuterio.
Aiškinama, kaip idiegti ir naudoti programin e irang a, irašyta kompaktiniame diske „DIGITAL CAMERA Solution Disk“.
„Canon“ garantijos sistemos broši ura
Riešo juostele
WS-DC7
DIGITAL
CAMERA
Manuals Disk
EC264_COVER_LT.book Page 2 Friday, January 23, 2009 6:22 PM3
Bandomieji kadrai
Padarykite kelis bandomuosius kadrus ir atkurkite juos, kad isitikintum ete, ar vaizdai buvo irašyti teisingai. Prašome atkreipti d emes i, „Canon Inc.“, jos dukterin es imon es ir filialai bei jos platintojai neatsako už nuostolius, atsira-dusius d el fotoaparato ar priedo, iskaitant atminties korteles, gedimo, d el ko vaizdas nebuvo irašytas ar nebuvo irašytas irenginiui nuskaitomu b udu.
Persp ejimas d el autori u teisi u pažeidimo
Šiuo fotoaparatu užfiksuoti vaizdai skirti tik asmeniniam naudojimui.
Ne irašin ekite vaizd u, galin ci u pažeisti autori u teises, be autori u teisiu turetojo leidimo. Informuojame, kad tam tikrais atvejais spektakli u, parod u ar komercin es nuosavyb es vaizdu kopijavimas fotoaparatu ar kitu irenginiu gali prieštarauti autori u teisiu ar kitoms teisin ems teis ems net ir tuo atveju, jei kadras buvo užfiksuotas asmeniniam naudojimui.
Garantijos apribojimai
Informacij a apie fotoaparato garantij a rasite „Canon“ garantijos sistemosbroši uroje, pridedamoje prie fotoaparato.
„Canon“ pagalbos vartotojams centr u adresus rasite „Canon“ garantijossistemos broši uroje.
LCD ekranas
Skyst uj u kristalu (LCD) ekranas pagamintas naudojant ypa c preciziškas gamybos technologijas. Daugiau nei 99,99% vaizdo element u veikia pagal specifikacijas, bet kartais neveikiantys vaizdo elementai gali tapti ryškiais ar tamsiais taškais. Tai ne gedimas ir nedaro itakos irašytam vaizdui.
Fotoaparato temperat ura
Prašome atsargiai elgtis, kai fotoaparatu ilgai fotografuojate, kadangi fotoaparatas gali išilti. Tai ne gedimas.
Atminties kortel es
Šioje instrukcijoje ivairi u tip u atminties kortel es, kurias galima naudoti su
šiuo fotoaparatu, bendrai vadinamos atminties kortel emis.
Informacija apie prekinius ženklus
SDHC logotipas yra prekinis ženklas.
CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan (Japonija)
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
(Nyderlandai)
Pirmiausia perskaitykite ši a informacij a
EC264_LT.book Page 3 Friday, January 23, 2009 7:04 PM4
• Prieš naudodamiesi fotoaparatu b utinai perskaitykite žemiau nurodytas saugos priemones. Visada užtikrinkite teising a naudojim a fotoaparatu.
• Tolimesniuose puslapiuose pateiktos atsargumo priemon es skirtos apsaugoti jus ir kitus asmenis nuo sužalojim u ir irenginio sugadinimo.
• Taip pat b utinai perskaitykite instrukcijas, pridedamas prie j us u naudojam u atskirai parduodam u priedu.
Fotoaparatas
Persp ejimas Žymi rimto susižeidimo ar mirtino pavojaus galimyb e.
Atsargiai Žymi sužeidimo tikimybe.
Atsargiai Žymi irenginio sugadinimo tikimyb e.
Persp ejimas
• Nežiurekite pro fotoaparato vaizdo ieškikl i i ryškios šviesos šaltinius
(pavyzdžiui saul e ir pan.).
Galite sugadinti reg ejima.
• Nepadarykite taip, kad blykst e sužybs etu šalia žmoni u akiu.
Intensyvi blykst es šviesa gali sugadinti regejima. Ypac atkreipiame demesi, fotogra-fuodami su blykste k udikius, bukite mažiausiai 1 metro atstumu nuo ju.
• Laikykite ši irengini vaikams ir k udikiams nepasiekiamoje vietoje.
Juostel e: ant vaiko kaklo apsivyniojusi juostel e gali uždusinti vaika.
Atminties kortel e, pagalbine baterija: pavojinga atsitiktinai j a prarijus. Jeigu taip atsitiktu, nedelsiant kreipkites i gydytoja.
• Nebandykite išardyti ar keisti bet kurios irangos dalies, jeigu taip nenurodyta
šioje instrukcijoje.
• Siekdami išvengti susižalojim u, nelieskite fotoaparato vidiniu daliu, jei fotoaparatas iškrito ar buvo kitaip sugadintas.
• Iškart liaukites naudoj esi fotoaparatu, jei iš jo sklinda d umai, keisti kvapai ar jis elgiasi ne iprastai.
• Irenginio nevalykite organiniais tirpikliais, pavyzdžiui, alkoholiu, benzinu ar skiedikliu.
• Stenkit es, kad i fotoaparata nepatektu skysciai ar pašaliniai objektai.
Gali trenkti elektros sm ugis ar kilti gaisras.
Jeigu skystis ar pašaliniai objektai patekt u i fotoaparato vidu, nedelsdami išjunkite fotoaparata ir išimkite baterij a.
• Naudokite tik rekomenduojamus maitinimo šaltinius.
Jei naudosite kitus maitinimo šaltinius, gali trenkti elektros sm ugis ar kilti gaisras.
Saugos priemon es
EC264_LT.book Page 4 Friday, January 23, 2009 7:04 PMSaugos priemon es
5
Baterija, baterij u ikroviklis
Kiti persp ejimai
• Naudokite tik rekomenduojamas baterijas.
• Ned ekite baterijos šalia ugnies ir ne imeskite tiesiai i ugni.
• Neleiskite, kad baterija susiliest u su vandeniu (pavyzdžiui, j uros vandeniu) ar kitais skys ciais.
• Nem eginkite ardyti, keisti ar kaitinti baterij u.
• Pasistenkite, kad baterija neiškristu ir nebutu smarkiai sutrenkta.
Jeigu taip atsitikt u, gali ivykti sprogimai ar pratek ejimai, d el ko gali kilti gaisras, galite patirti sužeidimus arba gali b uti padaryta žala aplinkai. Jeigu baterija pratek et u ir iš jos ištek ej e skys ciai patektu i akis, burn a, ant odos ar drabuži u, nedelsdami nuplaukite vandeniu ir kreipkit es i gydytojus.
Jeigu baterij u ikroviklis sušlapt u, ištraukite j i iš elektros tinklo lizdo ir kreipkit es i fotoaparato pardavej a arba artimiausi a „Canon“ pagalbos vartotojams centr a.
• Baterijai ikrauti naudokite tik specializuot a bateriju ikrovikl i.
• Maitinimo laido ne ipjaukite, nesugadinkite, nekeiskite ir ned ekite ant jo sunki u daikt u.
• Periodiškai atjunkite maitinimo laid a ir nušluostykite ant kištuko, maitinimo laido išor es ir aplinkines zonos susikaupusias dulkes ir nešvarumus.
• Nelieskite maitinimo laido dr egnomis rankomis.
Gali trenkti elektros sm ugis ar kilti gaisras.
• Ned ekite pridedamo (-u) kompaktinio (-i u) disko (-u) i kompaktiniu disku leistuva, nepalaikanti CD disku.
Kompaktinis (-iai) diskas (-ai) atkuriamas (-i) garso kompaktini u disk u leistuvu (muzikos leis-tuvu), gali sugadinti garsiakalbius. Jei per ausines klausysite garsi u gars u, kuriuos skleidžia muzikini u kompaktini u disk u leistuvu leidžiamas kompaktinis diskas, galite sugadinti klaus a.
Atsargiai
• Bukite atsarg us, kad nešdami fotoaparat a už juostel es jo stipriai nesutrenktumete ir nesukrestum ete.
• Bukite atsarg us, kad nesutrenktumete ir stipriai nespaustum ete objektyvo.
Jeigu šio perspejimo nesilaikytum ete, galite susižeisti arba sugadinti fotoaparata.
• Nenaudokite irenginio taip, kad b utu viršijama elektros tinklo lizdo ar elektros instaliacijos priedu nominali galia. Nenaudokite, jei maitinimo laidas ar kištukas sugedes arba jei jis nevisiškai ikištas i elektros tinklo lizda.
Gali trenkti elektros sm ugis ar kilti gaisras.
• Venkite fotoaparat a naudoti, pad eti ar laikyti žemiau nurodytose vietose.
- Stipria saul es šviesa apšvie ciamose vietose.
- Kur temperatura pakyla virš 40 °C.
- Dregnose ar dulkinose vietose.
Jeigu nepaisysite šio nurodymo, gali atsirasti pratek ejimu, gali perkaisti ar ivykti sprogimas, del ko gali kilti gaisras, galima nudegti ar patirti kitus sužalojimus. D el aukštos temperat uros gali deformuotis korpusas.
EC264_LT.book Page 5 Friday, January 23, 2009 7:04 PMSaugos priemon es
6
• Neleiskite, kad purvas ar metaliniai objektai (pavyzdžiui, segtukai ar raktai) susiliest u su lizdais ar kištuku.
Del to gali trenkti elektros smugis, kilti gaisras ar b utu padaroma kitokia žala.
Atsargiai
• Nenukreipkite fotoaparato i ryškios šviesos šaltinius (pavyzdžiui saule ir pan.).
Jeigu nepaisytum ete šio nurodymo, gali sutrikti darbas arba sugesti vaizd u jutiklis (CCD).
• Kai fotoaparata naudojate papl udimyje ar kai vejuota, stenkites, kad i fotoaparata nepatekt u dulk es ar sm elis.
• Nenaudokite blykstes, jei prie jos paviršiaus yra prilipusi u nešvarumu, dulkiu ar kit u objektu, arba uždeng e ja pirštais ar drabužiais.
Gali sutrikti fotoaparato darbas.
• Ikrove baterija arba jei nesinaudojate bateriju ikrovikliu, ištraukite j i iš elektros tinklo lizdo.
• Kai baterij u ikroviklis krauna baterija, nieko ant jo ned ekite, pavyzdžiui, neuždekite audinio.
Jeigu irengin i ilgam paliktum ete ijungt a i elektros tinklo lizd a, jis gali perkaisti ir deformuotis ir d el to gali kilti gaisras.
• Kai nenaudojate fotoaparato, išimkite baterij a ir padekite j a saugoti.
Jei baterij a paliktum ete fotoaparate, ištek ej es elektrolitas gali sugadinti fotoaparat a.
• Prieš išmesdami baterijas užklijuokite gnybtus juosta ar kita izoliacine medžiaga.
Jeigu atlieku konteineriuose jie susiliest u su metaliniais objektais, gali kilti gaisras ar ivykti sprogimas.
• Laikykite baterij a augintiniams nepasiekiamoje vietoje.
Jeigu baterija krimstel etu, gali išteketi elektrolitas, gali perkaisti ar ivykti sprogimas, del ko gali kilti gaisras, galima nudegti ar patirti kitus sužalojimus.
• Nes eskite isid eje fotoaparat a i kelniu kišene.
Jeigu nepaisytum ete šio nurodymo, gali sugesti LCD ekranas arba sutrikti jo darbas.
• Kai dedate fotoaparat a i krepš i, isitikinkite, kad kieti objektai nesilie cia su LCD ekranu.
• Prie juosteles netvirtinkite joki u priedu.
Jeigu nepaisytum ete šio nurodymo, gali sutrikti darbas arba sugesti LCD ekranas.
EC264_LT.book Page 6 Friday, January 23, 2009 7:04 PM7
Pakuotes turinio patikrinimas.................................................................2
Pirmiausia perskaitykite ši a informacij a.................................................3
Saugos priemon es.................................................................................4
Riešo juostel es užd ejimas/Fotoaparato laikymas..................................7
Baterijos ikrovimas.................................................................................8
Baterijos ir atminties korteles idejimas.................................................10
Datos ir laiko nustatymas.....................................................................13
Ekrano kalbos nustatymas...................................................................15
Atminties korteli u sužym ejimas............................................................16
Užrakto mygtuko paspaudimas ...........................................................17
A Fotografavimas...........................................................................18
1 Vaizdu perži ura ..............................................................................21
Vaizd u trynimas ...................................................................................22
Vaizd u spausdinimas...........................................................................23
E Filmavimas .....................................................................................25
Film u perži ura......................................................................................27
Vaizd u perk elimas i kompiuter i...........................................................28
Priedai..................................................................................................32
Atskirai parduodami priedai .................................................................34
• Kad naudojamas fotoaparatas neiškrist u iš rank u, užd ekite pridedam a riešo juostele ir apvyniokite j a ant riešo.
• Fotoaparat a tvirtai laikykite už šon u, rankas prispauskite prie k uno.
Isitikinkite, kad pirštais neuždengiate blykst es.
Turinys
Riešo juosteles užd ejimas/Fotoaparato laikymas
Juostel e
EC264_LT.book Page 7 Friday, January 23, 2009 7:04 PM8
Baterija ikraukite pridedamu baterij u ikrovikliu.
Nuimkite dangtel i.
Id ekite baterij a.
Sulygiuokite žymes ant baterijos ir ikroviklio, tada id ekite baterij a pastumdami j a ir paspausdami žemyn
.
Ikraukite baterij a.
Naudojant CB-2LY: Ištraukite kištuk a ir ikiškite ikrovikl i i elektros tinklo lizd a .
Naudojant CB-2LYE: Ikiškite maitinimo laid a i ikrovikl i, kit a laido gala ikiškite i elektros tinklo lizd a.
Raudona spalva pradeda šviesti krovimo lemput e ir pradedama ikrauti.
Ikrovus, ikrovos lemput e prad es šviesti
žalia spalva. Ikrova trunka maždaug
1 valand a 55 minutes.
Išimkite baterij a.
Ištraukite baterij u ikrovikl i iš elektros tinklo lizdo, tada išimkite baterija stumdami j a
ir keldami i virš u .
Baterijos ikrovimas
Siekdami apsaugoti baterij a ir prailginti jos tarnavimo laik a, nekraukite baterijos be pertraukos ilgiau nei 24 valandas.
EC264_LT.book Page 8 Friday, January 23, 2009 7:04 PMBaterijos ikrovimas
9
Apytikslis galim u užfiksuoti kadr u skai cius
* Galim u užfiksuoti kadru skaicius gautas taikant CIPA (angl. „Camera and Imaging
Products Association“) matavimo standartus.
• Tam tikromis fotografavimo s alygomis užfiksuojama mažiau kadr u.
Baterijos ikrovos lygio indikatorius
Ekrane atsiras piktograma arba pranešimas informuojantis apie baterijos ikrovos b usena.
• Baterij a ikraukite naudojimo diena ar jos išvakar ese.
Ikrautos baterijos išsikrauna savaime net jei jos nenaudojamos.
• Kaip pad eti baterij a ilgai laikymui.
Išeikvokite baterij a ir išimkite j a iš fotoaparato. Užd ekite lizd u dangtel i ir pad ekite baterij a laikymui. Jeigu pad esite ilgam laikymui (maždaug metams) neišeikvot a baterij a, gali sutrump eti jos eksploatavimo trukm e arba gali sumaž eti jos našumas.
• Baterij u ikrovikl i galima naudoti ir užsienyje.
Ikrovikl i galima naudoti regionuose, kuriuose tiekiama 100 – 240V (50/60Hz) kintamoji elektros srov e. Jei kištukas netinka elektros tinklo lizdui, naudokite parduotuv ese parduodam a kištuko adapter i. Užsienyje nenaudokite toki u irenginiu kaip elektros transformatoriai, kadangi jie sukels gedimus.
• Baterija gali pastor eti.
Tai normali baterijos savyb e ir n era problema. Ta ciau jei baterija pastoreja tiek, kad nebetelpa i fotoaparata, prašome kreiptis i „Canon“ pagalbos vartotojams centr a.
• Jei baterija greitai išsieikvoja net ir j a ikrovus, reiškia baig esi jos eksploatavimo trukm e.
Isigykite nauj a baterij a.
Kadru skaicius
LCD ekranas ijungtas.* 260 kadr u
LCD ekranas išjungtas. 700 kadr u
Atk urimo trukme (valandomis) 6 valandos
Ekranas Suvestine
Gera.
Šiek tiek išsieikvojusi, bet energijos yra pakankamai.

(Žybsi raudona spalva)
Beveik išsieikvojusi.
„Change the battery pack./Pakeiskite baterij a.“ Išsieikvojusi. Ikraukite baterij a.
Veiksmingas baterijos ir ikroviklio naudojimas
Dangtel i ant ikrautos baterijos uždekite taip, kad matyt usi žyme.
EC264_LT.book Page 9 Friday, January 23, 2009 7:04 PM10
I fotoaparat a id ekite pridedam a baterij a ir atminties kortel e.
Patikrinkite i kuri a padeti perjungta kortel es apsaugos nuo irašymo asel e.
Jei atminties korteleje yra apsaugojimo nuo irašymo asel e, kai asel e perjungta i padet i, neleidžian ci a irašin eti, negalesite užfiksuoti vaizd u. Stumkite asel e iki išgirsite spragtel ejim a.
Atidarykite dangtel i.
Pastumkite dangteli ir atidarykite j i .
Id ekite baterij a.
Baterij a kiškite kaip pavaizduota kol ji spragteledama užsifiksuos.
B utinai id ekite teisingai nukreipt a baterij a, priešingu atveju ji negerai užsifiksuos.
Id ekite atminties kortel e.
Atminties kortel e kiškite kaip pavaizduota kol ji spragtel edama užsifiksuos.
Isitikinkite, kad atminties kortel e teisingai nukreipta. Jeigu atminties kortel e ikišite ne ta kryptimi, galite sugadinti fotoaparata.
Baterijos ir atminties kortel es idejimas
Lizdai
Lizdai
EC264_LT.book Page 10 Friday, January 23, 2009 7:04 PMBaterijos ir atminties kortel es idejimas
11
Uždarykite dangtel i.
Uždarykite dangtel i ir stumkite j i iki jis spragteledamas užsifiksuos.
Baterijos ir atminties korteles išemimas
Išimkite baterij a.
Atidarykite dangtel i ir spauskite baterijos fiksatoriu rodykl es kryptimi.
Baterija iššoks.
Išimkite atminties kortel e.
Spauskite atminties kortel e iki išgirsite spragtel ejim a, tada l etai atleiskite j a.
Atminties kortel e iššoks.
EC264_LT.book Page 11 Friday, January 23, 2009 7:04 PMBaterijos ir atminties korteles idejimas
12
Apytikslis galim u atminties korteleje užfiksuoti kadr u skai cius
• Reikšm es pagr istos numatytosiomis nuostatomis.
• Galimu užfiksuoti kadru skaicius priklauso nuo fotoaparato nuostat u, fotografuojamo objekto ir naudojamos atminties kortel es.
Patikrinti kiek kadr u galima užfiksuoti galima tada, kai fotoaparatas perjungtas i fotografavimo režim a (18 p.).
Suderinamos atminties kortel es
• SD atminties korteles
• SDHC atminties korteles
• „MultiMediaCard“ korteles
• „MMCplus“ atminties kortel es
• „HC MMCplus“ atminties kortel es
SD ir SDHC atminties kortel ese yra apsaugojimo nuo irašymo asele. Jei ji perjungta i pad et i, neleidžian ci a irašin eti, ekrane atsiranda pranešimas [Card
Locked!/Kortel e užblokuota!] ir negal esite užfiksuoti ar trinti kadr u.
Atminties kortel e
2 GB 8 GB
Kadru skaicius 749 2994
Ar galima patikrinti, kiek kadr u galima užfiksuoti?
Kas yra apsaugojimo nuo irašymo asele?
Galim u užfiksuoti kadru skaicius
EC264_LT.book Page 12 Friday, January 23, 2009 7:04 PM13
Pirm a kart a ijungus fotoaparat a, atsiranda datos ir laiko nuostat u ekranas.
Kadangi kartu su vaizdais irašoma data ir laikas paremtas šiomis nuostatomis, b utinai jas nustatykite.
Ijunkite fotoaparat a.
Paspauskite ON/OFF mygtuk a.
Atsiranda datos/laiko nustatymo ekranas.
Nustatykite dat a ir laik a.
Spausdami qr mygtukus pasirinkite parinkt i.
Spausdami op mygtukus nustatykite reikšm e.
Iveskite nuostatas.
Paspauskite m mygtuk a.
Nustacius dat a ir laik a, datos/laiko ekranas užsidaro.
Paspaudus ON/OFF mygtuk a fotoaparatas išsijungia.
Nustatykite tiksli a dat a ir laik a. Jei nenustat ete datos ir laiko, datos/laiko ekranas atsiras kiekvien a kart a ijungus fotoaparat a.
Datos ir laiko nustatymas
Pakartotinis datos/laiko meniu atsiradimas
EC264_LT.book Page 13 Friday, January 23, 2009 7:04 PMDatos ir laiko nustatymas
14
Datos ir laiko keitimas
Galima pakeisti esam a dat a ir laik a.
Iškvieskite meniu.
Paspauskite n mygtuk a.
3 korteleje pasirinkite [Date/Time /
Data/laikas].
Spausdami qr mygtukus pasirinkite
3 kortel e.
Spausdami op mygtukus pasirinkite
[Date/Time / Data/laikas], tada paspauskite m mygtuk a.
Pakeiskite dat a ir laik a.
Nuostatas iveskite atlikdami 2 ir 3 žingsn i, aprašyta 13 p.
Nor edami išeiti iš meniu paspauskite n mygtuk a.
• Fotoaparate yra imontuota datos ir laiko baterija (pagalbin e baterija), igalinanti išsaugoti nustatyt a data ir laik a tris m enesius po baterijos iš emimo.
• Id ejus ikraut a baterij a ar prijungus kintamosios srov es maitinimo bloko komplekt a (parduodamas atskirai, 34 p.), per maždaug 4 valandas ikraunama datos ir laiko baterija net jei fotoaparatas ir ne ijungtas.
• Jei datos ir laiko baterija išsieikvojusi, ijungus fotoaparat a atsiranda datos ir laiko meniu. Dat a ir laik a nustatykite kaip aprašyta 13 p.
Datos ir laiko baterija
EC264_LT.book Page 14 Friday, January 23, 2009 7:04 PM15
Galima pakeisti kalb a, kuria pateikiama LCD ekrane rodoma meniu informacija ir pranešimai.
Ijunkite atk urimo režim a.
Paspauskite 1 mygtuk a.
Išveskite nuostat u ekran a.
Paspauskite ir laikykite paspaud e m mygtuk a , tada paspauskite n mygtuk a .
Nustatykite ekrano kalb a.
Spausdami opqr mygtukus pasirinkite kalb a, tada paspauskite m mygtuk a.
Nustacius ekrano kalb a, kalbos meniu užsidaro.
Ekrano kalbos nustatymas
Ekrano kalba galima pakeisti ir paspaudžiant n mygtuk a, tada pasirenkant 3 kortel e ir pasirenkant meniu elementa [Language/Kalba].
EC264_LT.book Page 15 Friday, January 23, 2009 7:04 PM16
Prieš naudojant nauj a ar kituose irenginiuose naudot a atminties kortel e, kortel e reikia sužym eti šiuo fotoaparatu. Sužymint (inicijuojant) atminties kortel e ištrinami visi joje irašyti duomenys. Kadangi ištrint u duomen u atstatyti ne imanoma, prieš sužym edami atminties kortel e b ukite ypatingai d emesingi.
Iškvieskite meniu.
Paspauskite n mygtuk a.
Pasirinkite [Format/Sužym eti].
Spausdami qr mygtukus pasirinkite
3 kortel e.
Spausdami op mygtukus pasirinkite
[Format/Sužym eti], tada paspauskite m mygtuk a.
Sužym ekite atminties kortele.
Spausdami qr mygtukus pasirinkite [OK/
Gerai], tada paspauskite m mygtuk a.
Atminties kortel e sužymima.
Sužym ejus atsiranda meniu ekranas.
Atminties korteli u sužym ejimas
Sužymint ar ištrinant duomenis, atminties kortel eje pakei ciama tik fail u tvarkymo informacija ir neužtikrinama, kad visas kortel eje irašytas turinys ištrinamas. Perleisdami ar išmesdami atminties kortele b ukite atsarg us.
Jei atminties kortel e išmetate, imkit es atsargumo priemoni u, pavyzdžiui, fiziškai sulaužykite kortel e, kad nenutek et u asmenin e informacija.
Sužym ejimo ekrane rodoma bendra atminties kortel es talpa gali b uti mažesn e nei nurodyta ant atminties kortel es.
EC264_LT.book Page 16 Friday, January 23, 2009 7:04 PM17
Užrakto mygtukas veikia dviem etapais. Kad užfiksuotum ete ryškius vaizdus, b utinai šiek tiek ispauskite užrakto mygtuk a (iki puses) ir nustatykite ryškum a, tada fotografuokite.
Ispauskite iki puses (šiek tiek, iki pirmo sustojimo).
Fotoaparatas nustato ryškum a ir automatiškai parenka reikiamas fotografavimo nuostatas, pavyzdžiui,
švies i.
Nustat es ryškum a fotoaparatas du kartus supypsi, indikatorius pasidaro žalios spalvos.
Paspauskite iki galo (iki antro sustojimo).
Iš fotoaparato pasigirsta užrakto garsas ir nufotografuojama.
Užrakto mygtuko paspaudimas
Jeigu užrakto mygtuk a paspausite iki galo ne ispaud e jo iki pus es, gali b uti neryškus vaizdas.
EC264_LT.book Page 17 Friday, January 23, 2009 7:04 PM18
Kadangi fotoaparatas gali nustatyti objekt a ir fotografavimo s alygas, galite leisti jam tiesiog parinkti scenai geriausiai tinkan cias nuostatas ir fotografuoti. Fotoaparatas taip pat gali aptikti veidus ir nustatyti j u ryškum a, nustatydamas optimalius spalv u ir šviesio lygius.
Ijunkite fotoaparat a.
Paspauskite ON/OFF mygtuk a.
Pasigirs isijungimo garsas ir ekrane atsiras pradinis vaizdas.
Paspaudus ON/OFF mygtuk a dar kart a, fotoaparatas išsijungia.
Pasirinkite A režim a.
Režim u jungikl i perjunkite i pad et i A.
Kai fotoaparat a nukreipiate i objekt a, iš fotoaparato pasigirsta tylus garsas, kadangi jis tuo metu nustatin eja kokia tai scena.
Fotoaparatas nustato objekto, kur i jis laiko pagrindiniu objektu, ryškum a ir ekrano viršuje kair eje atsiranda nustatytos scenos piktograma.
Kai aptinkami veidai, ant pagrindiniu laikomo žmogaus veido atsiras baltas r emelis, ant kitu aptikt u veid u atsiranda pilki r emeliai.
Net ir tuo atveju, jei aptikti veidai pajuda, fotoaparatas seks veidus tam tikrame diapazone.
Sukomponuokite kadr a.
Sukant artinimo svirtel e link i fotografuojamas objektas priartinamas ir atrodo didesnis. Sukant svirtel e link j fotografuojamas objektas atitolinamas ir atrodo mažesnis.
A Fotografavimas
EC264_LT.book Page 18 Friday, January 23, 2009 7:04 PMA Fotografavimas
19
Nustatykite ryškum a.
Nor edami nustatyti ryškum a, paspauskite užrakto mygtuk a iki pus es jo eigos.
Kai fotoaparatas nustato ryškuma, jis du kartus supypsi, ir indikatorius pradeda
šviesti žalia spalva (oranžine spalva, jei naudojama blykst e).
Žalias AF remelis atsiranda toje vietoje, kurioje buvo nustatytas ryškumas.
Jeigu fotoaparatas nustat e ryškum a keliuose taškuose, atsiras keli AF r emeliai.
Fotografuokite.
Paspauskite užrakto mygtuka iki galo.
Pasigirs užrakto garsas ir fotoaparatas nufotografuos. Silpno apšvietimo s alygomis automatiškai sužybs es blykst e.
Kol vaizdas irašin ejamas i atminties kortel e, indikatorius mirksi žalia spalva.
Užfiksuotas vaizdas ekrane rodomas maždaug 2 sekundes.
Antr a kadr a galite užfiksuoti net ir tada, kai ekrane rodomas vaizdas: reikia paspausti užrakto mygtuk a.
• Ijungus fotoaparat a ne isijungia ekranas?
Paspausdami l mygtuk a ijunkite ekran a.
• Fotoaparatas neskleidžia joki u gars u?
Kai ijungiant fotoaparat a paspaudžiamas l mygtukas, išjungiami visi garsai, išskyrus persp ejan ciuosius. Nor edami ijungti garsus, paspauskite n mygtuk a, pasirinkite 3 kortel e, tada pasirinkite [Mute/Begarsis]. qr mygtukais pasirinkite [Off/Išj.].
AF remeliai
O jeigu...
EC264_LT.book Page 19 Friday, January 23, 2009 7:04 PMA Fotografavimas
20
• Vaizdas gaunasi tamsus net ir fotografuojant su blykste?
Objektas per toli ir jo neapšvie cia blykst es skleidžiama šviesa. Fotografuokite veiksmingame blykst es apr epties diapazone nuo maždaug 30 cm iki 4,2 m, kai nustatytas maksimaliai platus kampas, ir maždaug nuo 30 cm iki 2,4 m, kai nustatyta teleobjektyvo pad etis.
• Ispaudus užrakto mygtuk a iki pus es jo eigos indikatorius žybsi oranžine spalva ir fotoaparatas supypsi vien a kart a?
Fotografuojamas objektas yra per arti. Kai nustatytas maksimaliai platus kampas, atsitraukite maždaug 3 cm ar daugiau nuo objekto ir fotografuokite. Kai nustatyta teleobjektyvo pad etis, atsitraukite maždaug 30 cm ar daugiau nuo objekto.
• Kai užrakto mygtukas paspaudžiamas iki pus es jo eigos, pradeda šviesti lempute.
Fotografuojant tamsoje, siekiant sumažinti raudon u akiu efekto padarinius ir pad eti nustatant ryškum a, gali prad eti šviesti lemput e.
• Bandant nufotografuoti žybsi h piktograma?
Kai pradeda krautis blykst e, pradeda žybs eti blykst es piktograma.
Nufotografuoti gal esite kai blykst e isikraus.
Scen u piktogramos
Fotoaparatas rodo nustatytos scenos piktogram a ir tada automatiškai nustato ryškum a ir parenka optimalias objekto šviesio ir spalv u nuostatas.
* Rodoma, kai fotoaparatas pritvirtintas prie stovo.
Fonas
Objektas
Šviesus Yra žydro dangaus
Saul ely-džiai
Tamsus
Apšvies-tas fonine
šviesa
Apšvies-tas fonine
šviesa
Naudojant stov a
Žmones –
*
Kiti objektai, išskyrus žmones
Peizažai
*
Arti esantys objektai
––
Piktogramos fono spalva
Pilka Šviesia m elyna Oranžin e Tamsiai m elyna
Tam tikromis s alygomis rodoma piktograma gali neatitikti tikrosios scenos.
Ypa c, jeigu fonas yra oranžinis ar m elynas (pavyzdžiui, siena), arba kai rodoma žydro dangaus piktograma, gali b uti ne imanoma nufotografuoti tinkamas spalvas. Jeigu taip atsitikt u, pabandykite fotografuoti G režimu (žr.
[Camera User Guide/Fotoaparato vartotojo instrukcija]).
EC264_LT.book Page 20 Friday, January 23, 2009 7:04 PM21
Užfiksuotus vaizdus galima perži ur eti ekrane.
Pasirinkite atk urimo režim a.
Paspauskite 1 mygtuk a.
Atsiras paskutinis užfiksuotas vaizdas.
Pasirinkite vaizd a.
Spaudžiant q mygtuk a nuo vieno vaizdo prie kito pereinama priešinga kryptimi nei jie buvo užfiksuoti.
Spaudžiant r mygtuk a nuo vieno vaizdo prie kito pereinama ta tvarka, kuria jie buvo užfiksuoti.
Nuo vaizdo prie vaizdo pereinama grei ciau, jei qr mygtukai laikomi nuolat paspausti, bet vaizdai bus šiurkštesni.
Jei paspausite 1 mygtuk a kai objektyvas išsikiš es, gr išite i fotografavimo ekran a.
Po maždaug 1 minut es isitrauks objektyvas. Jei paspausite 1 mygtuk a kai objektyvas isitrauk es, fotoaparatas išsijungs.
Jei 1 mygtukas paspaudžiamas kai fotoaparat

TXT / PDF

Available 55 files for Digital IXUS 95 IS View all >
HelpDrivers Since March 2000