Canon Digital IXUS 200 IS Download Drivers

SLOVENSKY
Užívate lská príru cka k fotoaparátu
• Túto príru cku si pre cítajte, skôr ako za cnete používa t fotoaparát.
• Príru cku skladujte na bezpe cnom mieste, aby ste ju mohli používa t aj v budúcnosti.2
Skontrolujte, ci sa v balení s fotoaparátom nachádzajú nasledujúce položky.
Ak niektorá z nich chýba, obrá tte sa na predajcu, u ktorého ste si fotoaparát zakúpili.
Používanie príru ciek
Pre cítajte si aj príru cky na CD-ROM DIGITAL CAMERA Manuals Disk.
• Užívate lská príru cka k fotoaparátu (táto príru cka)
Po zvládnutí základov môžete používa t množstvo funkcií fotoaparátu na snímanie náro cnejších fotografií.
• Osobná príru cka tla ce
Pre cítajte si ju, ak chcete fotoaparát pripoji t k tla ciarni
(predáva sa samostatne) a tla ci t.
• Príru cka k softvéru
Pre cítajte si ju, ak chcete používa t dodaný softvér.
• S fotoaparátom sa nedodáva pamä tová karta.
• Na zobrazenie príru ciek vo formáte PDF sa požaduje program
Adobe Reader. Ak chcete zobrazi t príru cky vo formáte programu Word, môžete si nainštalova t program Microsoft Word alebo Word Viewer
(požaduje sa iba v prípade príru ciek pre Blízky východ).
Kontrola obsahu balenia
Fotoaparát Akumulátor NB-6L
(s krytom konektorov)
Prepojovací kábel
IFC-400PCU
Kábel AV
AVC-DC400
Prídržný reme n
WS-DC10
Nabíja cka
CB-2LY/CB-2LYE
Úvodná príru cka Brožúra záru cného systému Canon
CD-ROM DIGITAL
CAMERA Solution Disk3
Skúšobné zábery
Zhotovením a prehratím úvodných skúšobných záberov skontrolujte, ci sa tieto zábery správne zaznamenali. Spolo cnos t Canon Inc., jej dodávatelia, pobo cky a distribútori nezodpovedajú za žiadne následné škody spôsobené poruchou fotoaparátu alebo príslušenstva vrátane pamä tových kariet, ktorá má za následok nezaznamenanie snímky alebo jej zaznamenanie spôsobom, ktorý nie je citate lný zariadeniami.
Varovanie pred porušením autorských práv
Snímky zhotovené pomocou tohto fotoaparátu sú ur cené na osobné použitie.
Bez predchádzajúceho súhlasu vlastníka autorských práv nezaznamenávajte snímky, ktoré sú v rozpore so zákonmi o autorských právach. V ur citých prípadoch snímky predstavení, výstav alebo obchodného majetku zhotovené pomocou fotoaparátu alebo iného zariadenia môžu by t v rozpore s autorskými alebo inými zákonnými právami, a to aj v prípade, že snímka bola zhotovená na osobné použitie.
Obmedzenia záruky
Informácie o záruke na fotoaparát nájdete v Brožúre záru cného systému
Canon dodanej s fotoaparátom.
Kontaktné informácie týkajúce sa zákazníckej podpory spolo cnosti Canon nájdete v Brožúre záru cného systému Canon.
Monitor LCD
Monitor LCD je vyrobený výrobnými postupmi dodržiavajúcimi vysokú presnos t. Viac ako 99,99 % pixlov funguje pod la uvedených parametrov, no nefunk cné pixle sa môžu príležitostne zobrazova t v podobe svetlých alebo tmavých bodiek. Tento jav neznamená poruchu a nemá žiadny vplyv na zaznamenávanú snímku.
Teplota tela fotoaparátu
Pri dlhodobom používaní fotoaparátu bu dte opatrní, pretože sa jeho telo môže zahria t. Nejde o poruchu.
Pamä tové karty
Rôzne typy pamä tových kariet, ktoré možno vo fotoaparáte používa t, sa v tejto príru cke súhrnne ozna cujú ako pamä tové karty.
Základné informácie4
Co chcete robi t?
4
? Sníma t, pri com nastavenia upraví fotoaparát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
? Sníma t v špeciálnych podmienkach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 – 58
Zhotovova t dobré zábery ludí
Zhotovova t dobré zábery krajiny
Sníma t rôzne dalšie motívy
? Zaostri t na tváre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24, 64, 82, 86
? Sníma t na miestach, kde nemožno používa t blesk
(s vypnutým bleskom) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
? Zhotovova t autoportréty (samospúš t) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63, 64, 78, 79
? Vloži t do snímok dátum a cas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
? Zhotovova t snímky objektov zblízka (makrosnímky) . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
? Zhotovova t snímky objektov zblízka pomocou transfokátora
(digitálne makrosnímky) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
? Zhotovova t snímky so sépiovým odtie nom alebo ciernobiele snímky . . . . 77
? Pridáva t po cas snímania špeciálne efekty (kreatívny svetelný efekt) . . . . 65
? Zmeni t ve lkos t zhotovovanej snímky (rozlíšenie pri zaznamenávaní) . . . 72
? Sníma t sériovo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
? Sníma t bez ú cinkov chvenia fotoaparátu (stabilizácia obrazu) . . . . . . . . 145
? Sníma t bez ú cinkov chvenia fotoaparátu aj pri slabom osvetlení
(vysoká citlivos t ISO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58, 74
? Nepretržite zaostrova t na pohybujúce sa objekty (Pomocné AF) . . . . . . . 85
? Zosvetli t tmavé objekty (Inteligentný kontrast). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
IF wP
V noci
(str. 57)
Na pláži
(str. 57)
Oproti zasneženémupozadiu
(str. 58)
V
Deti a zvieratá
(str. 57)
Portréty
(str. 56)
O U
Lístie
(str. 58)
Západ slnka
(str. 57)y
Akvárium
(str. 58)
Z
Pri slabom osvetlení
(str. 58)
Ht
Interiér
(str. 57)
Oh nostroj
(str. 57)
Sníma tCo chcete robi t?
5
1
? Prezera t snímky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
? Automaticky prehra t snímky (prezentácia). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
? Prezera t snímky na televíznej obrazovke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
? Rýchlo vyh lada t snímky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106, 108
? Vymaza t snímky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28, 119
? Chráni t snímky pred náhodným vymazaním . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Prezera t
E
? Sníma t videosekvencie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
? Prezera t videosekvencie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33, 102
Sníma t alebo prezera t videosekvencie
Tla ci t
2
? Jednoducho vytla ci t snímky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
? Uloži t snímky v po cíta ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Uloži t
3
? Vypnú t zvuky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
? Používa t fotoaparát v zahrani cí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 141
Iné6
Kapitoly c. 1 až 3 vysvet lujú základné ovládanie a casto používané funkcie fotoaparátu. Pokro cilé funkcie sú vysvetlené v kapitole c. 4 a nasledujúcich kapitolách. Pri ich cítaní sa dozviete dalšie informácie.
Kontrola obsahu balenia............................ 2
Základné informácie .................................. 3
Co chcete robi t?........................................ 4
Pravidlá používané v tejto príru cke ........... 8
Bezpe cnostné pokyny ............................... 9
Používanie dotykového panela................ 14
Nabíjanie akumulátora............................. 16
Vkladanie akumulátora a pamä tovej karty ............................. 18
Nastavenie dátumu a casu...................... 20
Nastavenie jazyka displeja ...................... 21
Formátovanie pamä tových kariet............ 22
Stla cenie tla cidla spúšte.......................... 23
Zhotovovanie snímok .............................. 24
Prezeranie snímok................................... 27
Vymazávanie snímok .............................. 28
Tla c snímok ............................................. 29
Snímanie videosekvencií......................... 31
Prezeranie videosekvencií....................... 33
Prenos snímok do po cíta ca..................... 34
Príslušenstvo........................................... 38
Samostatne predávané príslušenstvo ..... 40
Popis castí............................................... 42
Informácie zobrazené na displeji............. 44
Indikátor................................................... 46
Ponuka FUNC. – základné funkcie.......... 47
MENU – základné funkcie ....................... 48
Zmena nastavení zvuku .......................... 49
Zmena jasu displeja................................. 50
Obnovenie predvolených nastavení fotoaparátu........................................51
Formátovanie pamä tovej karty na nízkej úrovni......................................52
Funkcia úspory energie (automatické vypnutie) ...........................................53
Funkcie hodín ..........................................54
Snímanie v rôznych podmienkach........... 56
Vypnutie blesku ....................................... 59
Vä cšie priblíženie objektov
(Digitálny transfokátor)......................60
Vloženie dátumu a casu ..........................62
Používanie samospúšte ..........................63
Používanie samospúšte s detekciou tváre..................................64
Špeciálne efekty pre no cné pozadie
(kreatívny svetelný efekt) ..................65
Snímanie v režime naprogramovanej automatickej expozície......................68
Úprava jasu (korekcia expozície) ............69
Zapnutie blesku ....................................... 69
Zhotovovanie záberov zblízka
(Makrosnímky) ..................................70
Snímanie ve lmi vzdialených objektov
(Nekone cno) ..................................... 71
Priblíženie blízkych objektov
(Digitálne makrosnímky) ................... 71
Zmena rozlíšenia pri zaznamenávaní......72
Zmena kompresného pomeru
(kvality snímok) ................................. 72
Obsah
1 Na úvod ................................13
2 Dalšie informácie.................41
3 Snímanie v špeciálnych podmienkach a bežne používané funkcie .............. 55
4 Výber vlastných nastavení ............................. 67Obsah
7
Zmena citlivosti ISO.................................74
Nastavenie vyváženia bielej farby............75
Sériové snímanie .....................................76
Zmena odtie na snímok (Vlastné farby)....77
Snímanie pomocou dvojsekundovej samospúšte.......................................78
Prispôsobenie samospúšte......................79
Snímanie pomocou televíznej obrazovky..........................................79
Zmena kompozície pomocou pamäte zaostrenia..........................................80
Držanie fotoaparátu a snímanie v zvislej polohe (vertikálna spúš t)...................80
Zmena režimu rámu AF ...........................82
Priblíženie ohniska...................................83
Snímanie pomocou funkcie Pamä t AF ....84
Snímanie pomocou funkcie
Pomocné AF .....................................85
Výber objektu, na ktorý sa má zaostri t
(dotykové AF)....................................86
Zmena režimu merania............................87
Snímanie pomocou funkcie Pamä t AE....88
Snímanie pomocou funkcie Pamä t FE ....88
Snímanie pomocou synchronizácie s dlhými casmi uzávierky...................89
Úprava jasu a snímanie
(Inteligentný kontrast)........................90
Korekcia cervených o cí............................91
Kontrola zatvorených o cí .........................91
Snímanie s dlhou expozíciou...................92
Zmena farby a snímanie ..........................93
Zhotovovanie snímok použitím asistenta pri spájaní ..........................96
Zmena režimu videosekvencií .................98
Zmena kvality snímok ..............................99
Pamä t AE/Posun expozície...................100
Dalšie funkcie snímania .........................101
Funkcie prehrávania ..............................102
Úpravy....................................................103
Rýchle vyh ladávanie snímok .................106
Prezeranie snímok pomocou filtrovaného prehrávania .....................................108
Zobrazovanie prezentácií.......................109
Kontrola zaostrenia................................111
Približovanie snímok ..............................112
Zmena prechodov medzi snímkami .......113
Jednoduché ovládanie pomocou dotykových úkonov..........................113
Prezeranie snímok na televíznej obrazovke........................................115
Prezeranie snímok na televíznej obrazovke s vysokým rozlíšením ....116
Ochrana snímok.....................................117
Vymazanie všetkých snímok..................119
Zara dovanie snímok do kategórií
(Moja kategória) ..............................122
Ozna covanie snímok ako ob lúbených položiek ...........................................124
Otá canie snímok ....................................125
Zmena ve lkosti snímok..........................126
Orezanie ................................................127
Pridávanie efektov pomocou funkcie
Vlastné farby ...................................129
Úprava jasu (Inteligentný kontrast) ........130
Korekcia efektu cervených o cí ...............131
Tla c zo zoznamu tla ce (DPOF)..............132
Výber snímok na tla c (DPOF) ................134
5 Používanie dalších funkcií fotoaparátu ............. 81
6 Používanie rôznych funkcií na snímanie videosekvencií .....97
7 Používanie režimu prehrávania a dalších funkcií ................................ 105Obsah
8
Zmena funkcií........................................ 138
Zmena funkcií snímania ........................ 143
Zmena funkcií prehrávania.................... 146
Zmena úvodného obrázka alebo zvuku..................................... 147
Používanie domácej elektrickej zásuvky...........................................150
Riešenie problémov............................... 151
Zoznam hlásení zobrazujúcich sa na displeji........................................154
Funkcie dostupné vo všetkých režimoch snímania..........................156
Ponuky................................................... 158
Pokyny súvisiace s manipuláciou ..........162
Technické parametre............................. 163
Register ................................................. 166
• Ikony v texte zastupujú tla cidlá a prepína ce fotoaparátu.
• Text zobrazený na displeji je ohrani cený hranatými zátvorkami [ ].
• Smerové tla cidlá, ovláda c a tla cidlo FUNC./SET zastupujú nasledujúce ikony.
• : tipy na riešenie problémov.
• : rady, ako využi t dalšie funkcie fotoaparátu.
• : veci, na ktoré by ste si mali dáva t pozor.
• : doplnkové informácie.
• (str. xx): strany s informáciami. „xx“ ozna cuje císlo strany.
• Informácie uvedené v tejto príru cke platia v prípade, ak sú vybraté predvolené nastavenia všetkých funkcií.
8 Prispôsobenie fotoaparátu ......................... 137
9U ž i t o cné informácie ......... 149
Pravidlá používané v tejto príru cke
(tla cidlo nahor)
(tla cidlo FUNC./SET)
(tla cidlo doprava)
(tla cidlo do lava)
(tla cidlo nadol)
(ovláda c)9
• Pred používaním fotoaparátu si pre cítajte nižšie uvedené bezpe cnostné pokyny. Vždy dbajte na to, aby sa s fotoaparátom správne zaobchádzalo.
• Bezpe cnostné pokyny uvedené na nasledujúcich stranách majú za cie l predís t vášmu poraneniu a poraneniu iných osôb alebo poškodeniu zariadenia.
• Pre cítajte si aj príru cky dodané so samostatne predávaným príslušenstvom, ktoré používate.
Fotoaparát
Akumulátor, nabíja cka
Varovanie Ozna cuje možnos t vážneho poranenia alebo smrti.
Upozornenie Ozna cuje možnos t poranenia.
Upozornenie Ozna cuje možnos t poškodenia zariadenia.
Varovanie
• Blesk nespúš tajte v blízkosti o cí.
Jeho intenzívne svetlo môže poškodi t zrak. Predovšetkým od detí bu dte pri používaní blesku vzdialení minimálne 1 meter.
• Zariadenie skladujte mimo dosahu detí a doj ciat.
Reme n: umiestnenie reme na okolo krku die ta ta by mohlo spôsobi t jeho zadusenie.
Pamä tová karta: jej náhodné prehltnutie je nebezpe cné. V takom prípade okamžite vyh ladajte lekára.
• Nepokúšajte sa o rozobratie ani úpravu akejko lvek casti zariadenia, ktorá nie je výslovne uvedená v tejto príru cke.
• Ak fotoaparát spadol alebo sa inak poškodil, nedotýkajte sa jeho vnútorných castí, aby nedošlo k poraneniu.
• Ak z fotoaparátu za cne vychádza t dym alebo divný zápach, prípadne sa za cne správa t iným nezvy cajným spôsobom, okamžite ho presta nte používa t.
• Na cistenie zariadenia nepoužívajte organické rozpúš tadlá, akými sú alkohol, benzín alebo riedidlo.
• Dávajte pozor, aby sa do fotoaparátu nedostali kvapaliny ani cudzie predmety.
Mohlo by dôjs t k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
Ak kvapalina alebo cudzie predmety prídu do styku s vnútornými cas tami fotoaparátu, fotoaparát okamžite vypnite a vyberte z neho akumulátor.
• Používajte iba odporú cané napájacie zdroje.
Používanie iných napájacích zdrojov by mohlo vies t k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
• Používajte iba odporú cané akumulátory.
• Akumulátor nenechávajte v blízkosti priameho oh na ani ho do n nevhadzujte.
• Nedovo lte, aby akumulátor prišiel do styku s vodou (napríklad morskou vodou) ani inými kvapalinami.
• Nepokúšajte sa o rozobratie a úpravy akumulátora ani ho nevystavujte pôsobeniu tepla.
Bezpe cnostné pokynyBezpe cnostné pokyny
10
Dalšie varovania
• Dávajte pozor, aby nedošlo k pádu akumulátora, a nevystavujte ho ani silným nárazom.
Mohol by vybuchnú t alebo vytiec t a spôsobi t požiar, poranenie osôb alebo poškodenie okolia. V prípade, že akumulátor vyte cie a dostane sa do styku s o cami, ústami, pokožkou alebo oble cením, postihnuté miesto okamžite opláchnite vodou a vyh ladajte lekársku pomoc.
Ak navlhne nabíja cka, vytiahnite ju z elektrickej zásuvky a obrá tte sa na predajcu fotoaparátu alebo na najbližšie stredisko zákazníckej podpory spolo cnosti Canon.
• Pri nabíjaní akumulátorov používajte iba na tento ú cel ur cenú nabíja cku.
• Napájací kábel neprerezávajte, nepoškodzujte, neupravujte ani na n nekla dte tažké predmety.
• Napájací kábel pravidelne vy tahujte a utierajte prach a ne cistoty nachádzajúce sa na zástr cke, na vonkajšej casti elektrickej zásuvky a na okolitých castiach.
• Nedotýkajte sa napájacieho kábla mokrými rukami.
Mohlo by dôjs t k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
• Dodané disky CD-ROM neprehrávajte v prehráva coch diskov CD, ktoré nepodporujú dátové disky CD-ROM.
Pri prehrávaní týchto diskov CD-ROM v prehráva coch zvukových diskov CD (v hudobných prehráva coch) by sa mohli poškodi t reproduktory. Ak pri prehrávaní diskov CD-ROM v prehráva ci hudobných diskov CD budete na po cúvanie hlasných zvukov používa t slúchadlá, môžete si tiež poškodi t sluch.
Upozornenie
• Dávajte pozor, aby ste fotoaparátom zaveseným na ruke neudierali ani ho nevystavovali silným nárazom alebo otrasom.
• Dávajte pozor, aby ste neudierali ani silno netla cili na objektív.
Mohlo by dôjs t k poškodeniu fotoaparátu alebo poraneniu osôb.
• Zariadenie nepoužívajte spôsobom, ktorý presahuje menovitý výkon elektrickej zásuvky alebo elektrického vedenia. Nepoužívajte ho ani vtedy, ak sú napájací kábel alebo zástr cka poškodené alebo ak zástr cka nie je úplne zasunutá do elektrickej zásuvky.
Mohlo by dôjs t k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
• Fotoaparát nepoužívajte, neukladajte ani neskladujte na nasledujúcich miestach.
- Miesta vystavené intenzívnemu slnecnému svetlu.
- Miesta vystavené teplotám nad 40 °C.
- Vlhké alebo prašné oblasti.
Mohlo by dôjs t k vyte ceniu, prehriatiu alebo výbuchu akumulátora a následnému úrazu elektrickým prúdom, požiaru, popáleniu alebo inému poraneniu. Vysoké teploty môžu tiež spôsobi t deformáciu obalu.
• Dbajte na to, aby konektory nabíja cky ani zástr cka neprichádzali do styku s ne cistotami a kovovými predmetmi (napríklad špendlíkmi alebo k lú cmi).
Mohlo by dôjs t k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo inému poškodeniu.
• Dlhodobé sledovanie prechodových efektov prezentácií môže vyvola t pocity nevo lnosti.Bezpe cnostné pokyny
11
• Blesk nepoužívajte, ak sa na jeho povrchu nachádzajú ne cistoty, prach ci iné predmety alebo ak ho zakrývate prstami ci odevom.
Mohli by ste sa popáli t alebo poškodi t blesk.
Upozornenie
• Fotoaparátom nemierte na zdroje jasného svetla (slnko a pod.).
Mohlo by to spôsobi t poruchy alebo poškodenie obrazového sníma ca.
• Pri používaní fotoaparátu na pláži alebo veternom mieste dávajte pozor, aby sa do fotoaparátu nedostal prach ani piesok.
Mohlo by to spôsobi t poruchu fotoaparátu.
• Pri pravidelnom používaní môže z blesku vychádza t malé množstvo dymu.
Prí cinou je spa lovanie prachu a cudzích materiálov prilepených k prednej casti jednotky v dôsledku vysokej intenzity blesku. Pomocou vatového tampónu odstrá nte z blesku ne cistoty, prach alebo iné cudzie objekty, aby sa neakumulovalo teplo a nepoškodila jednotka.
• Ak nabíja cku nepoužívate (alebo po dokon cení nabíjania), vytiahnite ju z elektrickej zásuvky.
• Po cas nabíjania nekla dte na nabíja cku žiadne predmety, napríklad látku.
Ak necháte jednotku dlhý cas pripojenú k elektrickej sieti, môže sa prehria t a deformova t a spôsobi t tak požiar.
• Ak fotoaparát nepoužívate, vyberte z neho akumulátor a odložte ho.
Ak akumulátor ostane vo fotoaparáte, môže vytiec t a spôsobi t poškodenie.
• Pred likvidáciou akumulátorov zakryte konektory pomocou pásky alebo iného izolantu.
Dotyk s inými kovovými predmetmi v odpadových kontajneroch by mohol vies t k požiaru alebo výbuchom.
• Akumulátor nenechávajte v blízkosti domácich zvierat.
Domáce zvieratá by mohli akumulátor prehryznú t a spôsobi t tak jeho vyte cenie, prehriatie alebo výbuch a následný požiar alebo poranenie.
• Nesadajte si, ke d máte fotoaparát vo vrecku.
Mohlo by dôjs t k poruchám alebo poškodeniu monitora LCD.
• Pri vkladaní fotoaparátu do tašky dávajte pozor, aby s monitorom LCD neprišli do styku tvrdé predmety.
• Nepripev nujte príslušenstvo k reme nu.
Mohlo by dôjs t k poruchám alebo poškodeniu monitora LCD.1213
Na úvod
Táto kapitola vysvet luje prípravy pred snímaním, spôsoby snímania v režime A a spôsoby prezerania, vymazávania a tla ce zhotovených snímok. Druhá cas t kapitoly vysvet luje spôsoby snímania a prezerania videosekvencií a prenosu snímok do po cíta ca.
Pripevnenie reme na a držanie fotoaparátu
• Pripevnením a omotaním dodaného reme na okolo zápästia zabezpe cíte, aby po cas používania fotoaparát nespadol.
• Pritla cte ramená k telu a držte pritom fotoaparát pevne z obidvoch strán.
Dávajte pozor, aby ste prstami nezakrývali blesk ani sa nimi nedotýkali displeja.
1
Reme n14
Fotoaparát je vybavený dotykovým panelom, ktorý umož nuje vykonáva t operácie dotykom prsta.
Základné dotykové operácie
Používanie dotykového panela
Dotyk
Prstom sa nakrátko dotknite displeja.
Používa sa na výber ikon alebo približovanie snímok.
Dvojité tuknutie
Dvakrát za sebou rýchlo tuknite na displej.
V režime prehrávania umož nuje prepnú t na zobrazenie zoznamu.
Posunutie
Prstom sa dotknite displeja a potom ho posu nte po displeji.
Používa sa pri operáciách prehrávania, napríklad na prepnutie na nasledujúcu snímku alebo premiestnenie zobrazenej casti priblížených snímok.Používanie dotykového panela
15
Dostupné dotykové operácie
Režim snímania
Výber objektu, na ktorý sa má zaostri t (dotykové AF)
Výber príslušného režimu snímania pre daný motív
Zmena režimu blesku
Zvislé snímanie*
*Zobrazuje sa, ke d fotoaparát držíte zvislo.
Úprava jasu (korekcia expozície)
Režim prehrávania
Prepínanie medzi obrazovkami
Priblížené zobrazenie/zobrazenie zoznamu
Uloženie bežne používaných funkcií
(dotykové úkony)
Na displej nenasadzujte komer cne dostupné chráni ce displeja. Ke dže fotoaparát používa dotykový panel citlivý na tlak, po nasadení chráni ca displeja nemusí rozpozna t dotykové operácie.
Co robi t, ak operácie nemožno dobre vykonáva t?
Ak dotyky prstom nefungujú dobre, môžete operácie vykonáva t pomocou svorky pripojenej kr e m e nu. Operácie vykonávajte len pomocou pripojenej svorky. Nepoužívajte iné predmety, napríklad perá alebo ceruzky.
Ak máte problémy s výberom položiek alebo tla cidiel, môžete nakalibrova t dotykový panel
(str. 142).16
Na nabíjanie akumulátora používajte dodanú nabíja cku. Akumulátor nabite, pretože v case kúpy nie je nabitý.
Odoberte kryt.
Vložte akumulátor.
? Zarovnajte zna cky na akumulátore an ab íja cke. Potom akumulátor zasu nte do polohy a nadol .
Nabite akumulátor.
? CB-2LY: vyklopte zástr cku a zasu nte nabíja cku do elektrickej zásuvky .
? CB-2LYE: jeden koniec napájacieho kábla zasu nte do nabíja cky a druhý do elektrickej zásuvky.
Indikátor nabíjania sa rozsvieti na cerveno a za cne nabíjanie.
? Po dokon cení nabíjania sa indikátor nabíjania rozsvieti na zeleno. Nabíjanie trvá približne 1 hodinu a 55 minút.
Vyberte akumulátor.
? Vytiahnite nabíja cku z elektrickej zásuvky a potom akumulátor vysu nte do polohy a nahor .
Nabíjanie akumulátora
CB-2LY
CB-2LYE
Ak chcete chráni t akumulátor a pred lži t jeho životnos t, nenabíjajte ho nepretržite dlhšie ako 24 hodín.Nabíjanie akumulátora
17
Približný po cet záberov, ktoré možno zhotovi t
• Po cet záberov, ktoré možno zhotovi t, vychádza z noriem merania prijatých asociáciou CIPA
(Camera & Imaging Products Association).
• V niektorých podmienkach snímania možno zhotovi t menej záberov, než je uvedené vyššie.
Indikátor nabitia akumulátora
Na displeji sa zobrazuje ikona alebo hlásenie signalizujúce stav nabitia akumulátora.
• Akumulátor nabíjajte v de n použitia alebo predchádzajúci de n.
Nabité akumulátory sa prirodzene vybíjajú, aj ke d sa nepoužívajú.
• Spôsob dlhodobého skladovania akumulátora.
Vybite akumulátor a vyberte ho z fotoaparátu. Nasa dte kryt konektorov a odložte akumulátor. Dlhodobé skladovanie nevybitého akumulátora (približne jeden rok) môže skráti t jeho životnos t alebo ovplyvni t výkon.
• Nabíja cku možno používa t aj v zahrani cí.
Nabíja cku možno používa t v oblastiach so striedavým prúdom a napätím 100 – 240 V
(50/60 Hz). Ak sa zástr cka nezhoduje s elektrickou zásuvkou, použite komer cne dostupný adaptér. Nepoužívajte elektrické transformátory na zahrani cné cesty, pretože spôsobia poškodenie.
• Akumulátor sa môže vydu t.
Ide o normálnu vlastnos t akumulátora a neznamená poruchu. Ak sa však akumulátor vyduje do takej miery, že sa už nezmestí do fotoaparátu, obrá tte sa na stredisko zákazníckej podpory spolo cnosti Canon.
• Ak sa akumulátor rýchlo vybije hne d po nabití, dosiahol koniec svojej životnosti.
Zakúpte nový akumulátor.
Po cet záberov 240
Cas prehrávania (v hodinách)
6
Zobrazenie Súhrn
Dobrý.
Mierne vybitý, no s dostato cným nábojom.
(bliká na cerveno) Takmer vybitý.
„Change the battery pack./
Vyme nte akumulátor.“
Vybitý. Nabite akumulátor.
Ú cinné používanie akumulátora a nabíja cky
Na nabitý akumulátor nasa dte kryt tak, aby bolo vidno zna cku .18
Do fotoaparátu vložte dodaný akumulátor a pamä tovú kartu.
Skontrolujte polohu plôšky na ochranu proti zápisu na pamä tovej karte.
? Ak je pamä tová karta vybavená plôškou na ochranu proti zápisu, nemôžete zaznamenáva t snímky, kým je plôška v uzamknutej polohe.
Posúvajte plôšku nahor, kým neza cujete kliknutie.
Otvorte kryt.
? Posu nte kryt a otvorte ho .
Vložte akumulátor.
? Pod la obrázka vkladajte akumulátor, kým nezapadne na miesto a neklikne.
? Akumulátor vkladajte správnym smerom, inak dôkladne nezapadne na miesto.
Vložte pamä tovú kartu.
? Pod la obrázka vkladajte pamä tovú kartu, kým nezapadne na miesto a neklikne.
? Skontrolujte, ci je pamä tová karta správne oto cená. Vloženie pamä tovej karty nesprávnym smerom môže poškodi t fotoaparát.
Zatvorte kryt.
? Zatvorte kryt a zasúvajte ho , kým nezapadne na miesto a neklikne.
Vkladanie akumulátora a pamä tovej karty
Konektory
KonektoryVkladanie akumulátora a pamä tovej karty
19
Vybratie akumulátora a pamä tovej karty
Vyberte akumulátor.
? Otvorte kryt a v smere šípky stla cte zarážku akumulátora.
Akumulátor sa vysunie.
Vyberte pamä tovú kartu.
? Zatlá cajte na pamä tovú kartu, kým neza cujete kliknutie, a potom ju pomaly uvo lnite.
Pamä tová karta sa vysunie.
Približný po cet záberov na pamä tovú kartu
• Hodnoty vychádzajú z predvolených nastavení.
• Po cet záberov, ktoré možno zhotovi t, závisí od nastavení fotoaparátu, objektu a použitej pamä tovej karty.
Po cet záberov, ktoré možno zhotovi t, sa dá skontrolova t, ke d je fotoaparát v režime snímania (str. 24).
Kompatibilné pamä tové karty
• Pamä tové karty SD
• Pamä tové karty SDHC
• Karty MultiMediaCard
• Pamä tové karty MMCplus
• Pamä tové karty HC MMCplus
Pamä tová karta 2G B 8G B
Po cet záberov 626 2505
Dá sa skontrolova t po cet záberov, ktoré možno zhotovi t?
Po cet záberov, ktoré možno zhotovi tNastavenie dátumu a casu
20
Pamä tové karty SD a SDHC sú vybavené plôškou na ochranu proti zápisu. Ak je plôška v uzamknutej polohe, na displeji sa zobrazí hlásenie [Card locked!/Karta uzamknutá!] a nemožno vymazáva t snímky.
Pri prvom zapnutí fotoaparátu sa zobrazí obrazovka s nastaveniami dátumu a casu.
Ke dže dátum a cas zaznamenaný na snímkach závisí od týchto nastavení, nezabudnite ich upravi t.
Zapnite fotoaparát.
? Stla cte tla cidlo ON/OFF.
Zobrazí sa obrazovka dátumu a casu.
Nastavte dátum a cas.
? Pomocou tla cidiel qr vyberte požadovanú možnos t.
? Pomocou tla cidiel op alebo otá caním voli ca nastavte požadovanú hodnotu.
? Ak vyberiete ikonu a pomocou tla cidiel op alebo otá caním voli ca  vyberiete možnos t , nastavíte letný cas ( cas sa posunie o jednu hodinu dopredu).
Vyberte nastavenia.
? Stla cte tla cidlo m.
Po nastavení dátumu a casu obrazovka dátumu a casu zmizne.
? Stla cením tla cidla ON/OFF vypnete fotoaparát.
Ak je akumulátor dátumu a casu vybitá alebo ak nenastavíte dátum a cas, obrazovka dátumu a casu sa bude zobrazova t pri každom zapnutí fotoaparátu. Nastavte správny dátum a cas.
Co je plôška na ochranu proti zápisu?
Nastavenie dátumu a casu
Opätovné zobr

TXT / PDF

Available 29 files for Digital IXUS 200 IS View all >
HelpDrivers Since March 2000