Canon Digital IXUS 200 IS Download Drivers

CESKY
Uživatelská p ríru ckak fotoaparátu
• P red použitím fotoaparátu si p re ct ete tuto p ríru cku.
• P ríru cku si poté uložte na bezpe cném míst e pro její možné budoucí použití.2
Zkontrolujte, zda balení fotoaparátu obsahuje následující položky. Pokud n ekterá z položek chybí, obra tte se na prodejce, od n ehož jste fotoaparát zakoupili.
Použití p ríru cek
Informace naleznete také v p ríru ckách na disku CD-ROM DIGITAL CAMERA Manuals Disk.
• Uživatelská p ríru cka k fotoaparátu (tato p ríru cka)
Jakmile zvládnete základy, m užete využívat spoustu funkcí, které fotoaparát nabízí, a po rizovat náro cn ejší fotografie.
• P ríru cka k tisku
Tuto p ríru cku si p re ct ete v p rípad e, že chcete propojit fotoaparát s tiskárnou (prodávaná samostatn e) a tisknout snímky.
• P ríru cka k softwaru
Chcete-li použít dodaný software, p re ct ete si p ríru cku.
• Pam etová karta není sou cástí balení.
• Pro zobrazení p ríru cek ve formátu PDF musí být nainstalovaný prohlíže c
Adobe Reader. Pro zobrazení p ríru cek ve formátu .doc si m užete nainstalovat
Microsoft Word nebo prohlíže c Word Viewer (nutný pouze pro p ríru cky ur cené pro St rední východ).
Kontrola obsahu balení
Fotoaparát Akumulátor NB-6L
(s krytkou konektor u)
Kabel rozhraní
IFC-400PCU
AV kabel
AVC-DC400
Remínek na záp estí
WS-DC10
Nabíje cka akumulátor u
CB-2LY/CB-2LYE
P ríru cka Za cínáme Brožura záru cního systému Canon
CD-ROM DIGITAL CAMERA
Solution Disk3
Zkušební snímky
Po ri dte n ekolik po cáte cních zkušebních snímk u a p rehrajte je, abyste se ujistili, že snímky byly zaznamenány správn e. Upozor nujeme, že spole cnost
Canon Inc., její dce riné firmy a pobo cky ani distributo ri nenesou žádnou odpov ednost za jakékoli následné škody vzniklé nesprávnou funkcí fotoaparátu nebo p ríslušenství (v cetn e pam etových karet), jež mají za následek poškození snímku, který má být zaznamenán a/nebo který má být zaznamenán ve strojov e citelném tvaru.
Varování p red porušováním autorských práv
Snímky po rízené tímto fotoaparátem jsou ur ceny k osobnímu využití.
Nepo rizujte snímky, na které se vztahují autorská práva jiného subjektu, bez p redchozího svolení držitele autorských práv. Upozor nujeme dále,
že kopírování snímk u zhotovených na vystoupeních, výstavách nebo v obchodních prostorách fotoaparátem nebo jiným za rízením m uže vur citých p rípadech vést k porušení autorského práva nebo jiných práv, at oi v p rípad e, že takový snímek byl po rízen pro osobní pot rebu.
Omezení záruky
Informace o záruce na fotoaparát naleznete v Brožu re záru cního systému
Canon dodávané s fotoaparátem.
Kontakty na zákaznickou podporu Canon jsou uvedeny v Brožu re záru cního systému Canon.
LCD monitor
LCD monitor je vyroben mimo rádn e složitou a p resnou technologií. Více než
99,99 % pixel u pracuje podle uvedených technických údaj u, ale cas od casu se mohou vyskytnout nefunk cní pixely v podob e sv etlých nebo tmavých bod u. Tento jev nemá žádný vliv na kvalitu zaznamenávaného snímku a nejedná se o chybnou funkci za rízení.
Teplota t ela fotoaparátu
P ri delším používání fotoaparátu dbejte ur cité opatrnosti z d uvodu možného zah rátí t ela fotoaparátu na vyšší teplotu. Nejedná se o chybnou funkci.
Pametové karty
R uzné typy pam etových karet použitelných ve fotoaparátu jsou v této p ríru cce spole cn e nazývány „pam etové karty“.
Ct ete jako první4
Požadovaná cinnost
4
? Fotografování s automatickým nastavením . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
? Úprava nastavení pro nestandardní podmínky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 – 58
Po rízení kvalitních snímk u osob
Po rízení kvalitních snímk u krajiny
Fotografování r uzných jiných scén
? Zaost rení na obli ceje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24, 64, 82, 86
? Fotografování na místech, kde nelze použít blesk (vypnutí blesku) . . . . . . . . .59
? Po rízení snímk u, na nichž je p rítomen i fotograf (samospouš t) . . .63, 64, 78, 79
? Vložení data a casu do snímk u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
? Fotografování objekt u zblízka (fotografování v režimu makro) . . . . . . . . . . . . .70
? Fotografování objekt u zblízka pomocí zoomu
(fotografování pomocí funkce digitální makro). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
? Po rízení sépiových nebo cernobílých snímk u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
? P ridávání zvláštních efekt u p ri fotografování (Sv etelný efekt). . . . . . . . . . . . . .65
? Zm ena velikosti po rizovaných snímk u (zaznamenávané pixely) . . . . . . . . . . . .72
? Po rízení sérií snímk u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
? Fotografování s potla cenými ú cinky chv ení fotoaparátu
(stabilizace obrazu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145
? Fotografování s potla cenými ú cinky chv ení fotoaparátu za nízké hladiny osv etlení (Auto, vysoká citlivost ISO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58, 74
? Udržení ostrosti u pohyblivých objekt u (AF servo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
? Sv etlejší zobrazení tmavých objekt u (i-Contrast) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
IF wP
V noci
(str. 57)
Snímky na plážích
(str. 57)
Na sn ehu
(str. 58)
V
D eti a zví rata
(str. 57)
Portréty
(str. 56)
O U
Stromy a listí
(str. 58)
Západy slunce
(str. 57)y
Akvária
(str. 58)
Z
Nízká hladinaosv etlení (str. 58)
Ht
Interiéry
(str. 57)
Oh nostroje
(str. 57)
FotografováníPožadovaná cinnost
5
1
? Prohlížení po rízených snímk u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
? Automatické p rehrávání snímk u (prezentace) . . . . . . . . . . . . . 109
? P rehrávání snímk u na televizoru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
? Rychlé vyhledání snímk u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106, 108
? Smazání snímk u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28, 119
? Ochrana snímk u p red náhodným smazáním . . . . . . . . . . . . . . 117
Prohlížení
E
? Záznam film u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
? Prohlížení film u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33, 102
Záznam a prohlížení film u
Tisk
2
? Snadný tisk snímk u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
? Uložení snímk u do po cíta ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Ukládání
3
? Vypnutí informa cních zvuk u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
? Použití fotoaparátu v zahrani cí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 141
Další6
Kapitoly 1 až 3 vysv etlují základní operace a casto používané funkce tohoto fotoaparátu. Kapitola 4 a další kapitoly vysv etlují pokro cilé funkce a postupn e uživatele seznamují s dalšími možnostmi p rístroje.
Kontrola obsahu balení...........................2
Ct ete jako první.......................................3
Požadovaná cinnost................................4
Konvence použité v této p ríru cce............8
Bezpe cnostní upozorn ení .......................9
Použití dotykové obrazovky ..................14
Nabití baterie.........................................16
Vložení baterie a pam etové karty.........18
Nastavení data a casu ..........................20
Nastavení jazyka pro zobrazované údaje .........................21
Formátování pam etových karet............22
Stisknutí tla cítka spoušt e ......................23
Fotografování........................................24
Prohlížení snímk u .................................27
Mazání snímk u......................................28
Tisk snímk u...........................................29
Záznam film u ........................................31
Prohlížení film u .....................................33
P renos snímk u do po cíta ce ..................34
P ríslušenství .........................................38
Samostatn e prodávané p ríslušenství....40
Pr uvodce komponentami ......................42
Informace zobrazované na obrazovce..44
Indikátor ................................................46
Nabídka FUNC. – základní operace .....47
Nabídka MENU – základní operace......48
Zm ena nastavení zvuku........................49
Zm ena jasu obrazovky..........................50
Obnovení výchozích nastavení fotoaparátu.....................51
Nízkoúrov nové formátování pam etové karty.............................. 52
Funkce Úspora energie
(Automatické vypnutí) .................... 53
Funkce hodin........................................ 54
Fotografování v r uzných podmínkách ................................... 56
Vypnutí blesku...................................... 59
P riblížení objekt u pomocí zoomu
(Digitální zoom).............................. 60
Vložení data a casu.............................. 62
Použití samospoušt e............................ 63
Použití samospoušt e s detekcí tvá re.... 64
Zvláštní efekty pro no cní pozadí (Sv etelný efekt) .................. 65
Fotografování v režimu programové automatiky ................. 68
Nastavení jasu (Kompenzace expozice)........................................ 69
Zapnutí blesku...................................... 69
Fotografování snímk u zblízka
(Makro)........................................... 70
Fotografování vzdálených objekt u (Nekone cno)...................... 71
P riblížení blízkých objekt u pomocí zoomu (Digitální makro)................. 71
Zm ena po ctu zaznamenávaných pixel u.............................................. 72
Zm ena kompresního pom eru
(kvalita obrazu) .............................. 72
Obsah
1Z a cínáme ............................ 13
2 Další informace.................. 41
3 Fotografování ve speciálních podmínkách a b ežn e používané funkce .............. 55
4 Manuální nastavení fotoaparátu......................... 67Obsah
7
Zm ena citlivosti ISO..............................74
Nastavení Vyvážení bílé....................... 75
Souvislé fotografování.......................... 76
Zm ena barevného tónu snímku
(Mé barvy) ...................................... 77
Fotografování pomocí dvousekundové samospoušt e..................................78
P rizp usobení samospoušt e .................. 79
Fotografování s pomocí televizoru ....... 79
Zm ena kompozice snímku s využitím blokování zaost rení ....... 80
Svislé držení fotoaparátu a fotografování
(Vertikální spouš t).......................... 80
Zm ena nastavení režimu ráme cku AF.. 82
Zv etšení zaost rovaného místa ............. 83
Po rizování snímk u s funkcí blokování AF ..................................84
Po rizování snímk u s funkcí AF servo ...85
Výb er objektu, na který se bude zaost rovat (AF dotykem) ................ 86
Zm ena režimu merení expozice ........... 87
Po rizování snímk u s funkcí blokování AE ..................................88
Po rizování snímk u s funkcí
Blokování FE..................................88
Po rizování snímk u s funkcí Pomalá synchronizace ................................ 89
Úprava jasu a fotografování
(i-Contrast) ..................................... 90
Korekce cervených o cí .........................91
Kontrola zav rených o cí .........................91
Po rizování dlouhých expozic ................92
Po rizování snímk u se zm en enými barvami ..........................................93
Po rizování snímk u pomocí asistenta spojování snímk u ........................... 96
Zm ena nastavení režimu film u..............98
Zm ena kvality obrazu............................99
Blokování AE / Posun expozice ..........100
Další funkce záznamu.........................101
Funkce p rehrávání ..............................102
Úpravy.................................................103
Rychlé vyhledávání snímk u ................106
Prohlížení snímk u pomocí filtrovaného p rehrávání ....108
Prohlížení prezentací ..........................109
Kontrola zaost rení...............................111
Zv etšování snímk u..............................112
Zm ena p rechod u mezi snímky............113
Snadné úkony pomocí akcí ovládání dotykem .....113
Prohlížení snímk u na televizoru..........115
Prohlížení snímk u na televizoru s vysokým rozlišením ...116
Ochrana snímk u..................................117
Smazání všech snímk u.......................119
Uspo rádání snímk u podle kategorie
(Má kategorie) ..............................122
Ozna cení snímk u jako oblíbených ......124
Otá cení snímk u...................................125
Zm ena velikosti snímk u ......................126
Vý rez...................................................127
P ridání efekt u pomocí funkce Mé barvy ..............129
Úprava jasu (i-Contrast)......................130
Korekce efektu cervených o cí.............131
Tisk snímk u ze seznamu tisk u (DPOF).................................132
Výb er snímk u pro tisk (DPOF) ............134
5 Maximální využití možností fotoaparátu.........81
6P o rizování filmových záznam u s využitím r uzných funkcí....................97
7 Použití funkcí p rehrávání a dalších funkcí ................105Obsah
8
Zm ena nastavení funkcí......................138
Zm ena funkcí režimu fotografování ....143
Zm ena funkcí režimu p rehrávání ........146
Zm ena úvodního obrázku nebo zvuku ...................................147
Používání napájení v domácnosti ...... 150
Rešení problém u ................................ 151
Seznam zpráv zobrazovaných na obrazovce ............................... 154
Funkce dostupné v jednotlivých režimech fotografování ................ 156
Nabídky .............................................. 158
Pokyny pro manipulaci ....................... 162
Specifikace......................................... 163
Rejst rík ............................................... 166
• Ikony použité v textu ozna cují tla cítka a p repína ce fotoaparátu.
• Jazyk pro zobrazované informace je uvád en v hranatých závorkách [ ].
• Tla cítka se šipkami, oto cný ovlada c a tla cítko FUNC./SET jsou ozna ceny následujícími ikonami.
• : Tato ikona ozna cuje tipy týkající se rešení problém u.
• : Tato ikona ozna cuje tipy pro maximální využití fotoaparátu.
• : Tato ikona upozor nuje na skute cnosti vyžadující zvýšenou pozornost.
• : Tato ikona ozna cuje dopl nující informace.
• (str. xx): Stránky s referen cními informacemi. „xx“ znamená císlo stránky.
• U všech funkcí v této p ríru cce se p redpokládá výchozí nastavení.
8 Uživatelské nastavení fotoaparátu....................... 137
9 Praktické informace ........ 149
Konvence použité v této p ríru cce
(Tla cítko Nahoru)
(Tla cítko FUNC./SET)
(Tla cítko Vpravo)
(Tla cítko Vlevo)
(Tla cítko Dol u)
(Oto cný ovlada c)9
• P red použitím fotoaparátu si nezapome nte pecliv e pro císt níže uvedená bezpe cnostní upozorn ení. Dbejte vždy na to, abyste fotoaparát obsluhovali správným zp usobem.
• Ú celem bezpe cnostních upozorn ení uvedených na následujících stránkách je zabránit zran ení uživatele ci dalších osob a poškození za rízení.
• U každého samostatn e prodávaného p ríslušenství si p red jeho použitím p re ct ete pokyny.
Fotoaparát
Baterie, Nabíje cka akumulátor u
Varování Ozna cuje možnost vážného zran ení ci smrtelného úrazu.
Upozorn ení Ozna cuje možnost zran ení.
Upozorn ení Ozna cuje možnost poškození za rízení.
Varování
• Nespoušt ejte blesk v bezprost rední blízkosti o cí.
P usobení intenzivního sv etla vytvo reného bleskem by mohlo poškodit zrak. P ri fotografování s bleskem udržujte odstup minimáln e jeden metr od malých d etí.
• Za rízení skladujte mimo dosah d etí a batolat.
Remínek: Umíst ení fotoaparátu na remínek zav ešený okolo krku dít ete m uže vést k udušení.
Pam etová karta: Hrozí nebezpe cí náhodného polknutí. Dojde-li k takovéto situaci, ihned vyhledejte léka rskou pomoc.
• Nepokoušejte se za rízení rozebírat nebo upravovat jakoukoli jeho cást, pokud to není výslovn e uvedeno v této p ríru cce.
• Abyste se neporanili, nedotýkejte se vnit rních cástí fotoaparátu v p rípad e, že došlo k jeho pádu na zem nebo jinému poškození.
• Fotoaparát p resta nte ihned používat v p rípad e, že z n eho vychází kou r nebo neobvyklý zápach, a v dalších p rípadech, kdy se p rístroj chová nestandardním zp usobem.
• K cišt ení za rízení nepoužívejte organická rozpoušt edla, jako je alkohol, benzín nebo redidla.
• Zamezte vniknutí kapalin a cizích p redm et u do fotoaparátu.
Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
Pokud dojde ke kontaktu vnit rních cástí fotoaparátu s kapalinou ci cizím p redm etem, ihned fotoaparát vypn ete a vyjm ete baterii.
• Používejte pouze doporu cené napájecí zdroje.
P ri použití jiných napájecích zdroj u by mohlo dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
• Používejte pouze doporu cené baterie.
• Neumis tujte baterii do blízkosti otev reného ohn e ani ji do n ej nevhazujte.
• Zabra nte kontaktu baterie s vodou (nap ríklad mo rskou vodou) nebo jinými kapalinami.
• Baterii nerozebírejte, neupravujte, ani ji nevystavujte vysokým teplotám.
Bezpe cnostní upozorn eníBezpe cnostní upozorn ení
10
Další varování
• Chra nte baterii p red pádem a nevystavujte ji silným náraz um.
Mohlo by dojít k explozi nebo úniku elektrolytu a následnému vzniku požáru, zran ení osob nebo poškození okolí. V p rípad e, že dojde k úniku elektrolytu z baterie a k pot rísn ení o cí, úst, pokožky nebo od evu, okamžit e postižená místa opláchn ete vodu a vyhledejte léka rskou pomoc.
Pokud nabíje cka akumulátor navlhne, odpojte ji od elektrické sít e a pora dte se s distributorem fotoaparátu nebo se obra tte na nejbližší centrum zákaznické podpory Canon.
• K nabíjení baterie používejte jen k tomu ur cenou nabíje cku.
• Nezkracujte ani jinak neupravujte sí tový kabel, zabra nte jeho poškození a nepokládejte na n ej t ežké p redm ety.
• Pravideln e odpojujte sí tový kabel a otírejte prach a ne cistoty ulp elé na sí tové vidlici, vn ejších cástech zásuvky elektrické sít e a okolním prost redí.
• Nedotýkejte se sí tového kabelu mokrýma rukama.
Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
• Dodávaný(é) disk(y) CD-ROM nep rehrávejte v p rehráva cích zvukových disk CD, které nepodporují p rehrávání datových disk CD-ROM.
P rehrávání disku CD-ROM v p rehráva ci zvukových disk CD m uže vést k poškození reproduktor u. Rovn ež m uže dojít k ztrát e sluchu v d usledku poslouchání hlasitých zvuk vydávaných p rehráva cem p ri p rehrávání disku CD-ROM na p rehráva ci zvukových disk
CD s použitím sluchátek.
Upozorn ení
• P ri manipulaci s fotoaparátem zav ešeným na remínku dbejte na to, abyste p rístrojem do ni ceho neude rili nebo jej nevystavili silným náraz um nebo ot res um.
• Dejte pozor, abyste nevystavili objektiv p usobení silného nárazu nebo tlaku.
Mohli byste poškodit fotoaparát nebo se poranit.
• Nepoužívejte za rízení zp usobem, který p rekra cuje jmenovitou kapacitu elektrické zásuvky nebo elektroinstala cního materiálu. Nepoužívejte za rízení, pokud jsou napájecí kabel nebo konektor poškozené nebo nedostate cn e zasunuté do zásuvky.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
• Fotoaparát nepoužívejte, neumis tujte ani neskladujte na následujících místech.
- Místa vystavená silnému slune cnímu zá rení.
- Místa vystavená teplotám p rekra cujícím 40 °C.
- Místa s vysokou vlhkostí ci prašností.
Na výše uvedených místech m uže dojít k úniku elektrolytu, p reh rátí nebo výbuchu baterie a následnému požáru, popálení, úrazu elektrickým proudem nebo jinému úrazu. Vysoké teploty mohou zp usobit deformace pouzdra.
• Dejte pozor, aby se konektory ani vidlice nabíje cky nedostaly do kontaktu s kovovými p redm ety (jako jsou špendlíky nebo klí ce) nebo ne cistotami.
Mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem ci jinému poškození.
• P rechodové efekty mohou p ri dlouhé prezentaci vyvolat nep ríjemné pocity.Bezpe cnostní upozorn ení
11
• Nepoužívejte blesk, pokud se na jeho povrchu nachází prach nebo jiné ne cistoty a/nebo pokud je zakryt prsty nebo od evem fotografa.
Mohli byste se popálit nebo poškodit blesk.
Upozorn ení
• Nemi rte fotoaparátem do jasných sv etelných zdroj u (slunce apod.).
Mohlo by dojít k závad e nebo poškození obrazového sníma ce.
• P ri používání fotoaparátu na pláži nebo ve v etrném prost redí dbejte na to, aby se do p rístroje nedostal písek nebo prach.
Mohlo by dojít k poškození fotoaparátu.
• P ri b ežném používání m uže z blesku vycházet trochu kou re.
P rí cinou je vysoká intenzita záblesku, který spaluje prach a ne cistoty ulp elé na p rední stran e jednotky. Odstra nte z blesku bavln eným had ríkem ne cistoty, prach ci jiné látky, abyste p redešli p reh rívání a poškození jednotky.
• Po dokon cení nabíjení baterie a/nebo v p rípad e nepoužívání nabíje cky odpojte nabíje cku od elektrické sít e.
• V pr ub ehu nabíjení neumis tujte na horní stranu nabíje cky baterií žádné p redm ety
(nap ríklad textil).
Dlouhodobé nep rerušené zapojení nabíje cky do elektrické sít e m uže zp usobit p reh rátí a deformaci jednotky a následný požár.
• Pokud fotoaparát nepoužíváte, vyjm ete a uložte baterii.
Z ustane-li baterie ve fotoaparátu, m uže dojít k jeho poškození únikem elektrolytu.
• P red likvidací baterie p rekryjte její kontakty páskou ci jiným izola cním materiálem.
Kontakt s kovovými materiály mezi odpadky m uže vést k vzniku požáru nebo výbuchu.
• Neumis tujte baterii do blízkosti domácích zví rat.
Rozkousáním baterie zví retem m uže dojít k úniku elektrolytu, p reh rátí nebo výbuchu baterie a následnému požáru nebo úrazu.
• Nesedejte si s fotoaparátem vloženým do kapsy.
Mohlo by dojít k závad e nebo poškození LCD monitoru.
• P ri vkládání fotoaparátu do brašny se ujist ete, že nedochází ke kontaktu LCD monitoru s tvrdými p redm ety.
• Neupev nujte žádné p ríslušenství na remínek fotoaparátu.
Mohlo by dojít k závad e nebo poškození LCD monitoru.1213
Za cínáme
Tato kapitola vysv etluje p rípravy p red fotografováním, zp usob fotografování v režimu A a dále zp usob prohlížení, mazání a tisku po rízených snímk u. V poslední cásti této kapitoly se dozvíte, jak po rizovat a prohlížet filmové záznamy a jak p renášet snímky do po cíta ce.
Upevn ení remínku/Správné držení fotoaparátu
• Dodaný remínek p ripevn ete k fotoaparátu a navlékn ete si jej okolo zápestí, abyste b ehem používání fotoaparát neupustili.
• Fotoaparát držte pevn e ob ema rukama a paže op rete o trup. Dejte pozor, abyste prsty nezakrývali blesk nebo se nedotýkali obrazovky.
1
Remínek14
Tento fotoaparát je vybaven dotykovou obrazovkou, která umož nuje provád et operace dotykem prstu.
Základní dotykové operace
Použití dotykové obrazovky
Dotyk
Krátce se dotkn ete obrazovky prstem.
Používá se k výb eru ikon nebo zv etšení snímk u.
Poklepání
Rychle dvakrát klepn ete na obrazovku.
Používá se v režimu p rehrávání kp repnutí na zobrazení index u.
Tažení
Dotkn ete se obrazovky prstem atá hn ete jím po obrazovce.
Používá se pro operace p rehrávání, jako je p repnutí na další snímek nebo posunutí zobrazené oblasti zv etšeného snímku.Použití dotykové obrazovky
15
Dostupné dotykové operace
Režim fotografování
Vyberte objekt, na který chcete zaost rit (AF dotykem)
Výb er vhodného režimu fotografování pro scénu
Zm ena režimu blesku
Fotografování na výšku*
*Zobrazí se, pokud fotoaparát držíte svisle
Oprava jasu (kompenzace expozice)
Režim p rehrávání
P repínání zobrazení informací
Zv etšené zobrazení /
Zobrazení index u
Registrace b ežn e používaných funkcí
(Akce ovládání dotykem)
Neinstalujte b ežn e dostupné ochrany obrazovky. Fotoaparát je vybaven dotykovou obrazovkou citlivou na tlak a pokud instalujete ochranu obrazovky, nemusí rozpoznat dotykovou operaci.
Jak postupovat, když se neda rí správn e provést operaci?
Pokud nefunguje dotyk prstu, m užete k provedení operací použít kolí cek p ripevn ený k remínku.
K provád ení operací používejte pouze p ripevn ený kolí cek. Nepoužívejte jiné p redm ety, nap r. pera nebo tužky.
Pokud máte problémy s výb erem položek nebo tla cítek, m užete dotykovou obrazovku kalibrovat
(str. 142).16
K nabíjení baterie používejte dodanou nabíje cku. Nezapome nte baterii nabít, nebo t p ri prodeji není nabitá.
Sejm ete krytku.
Vložte baterii.
? Vyrovnejte zna cky na baterii an ab íje cce a následn e vložte baterii tak,
že ji zasunete do nabíje cky a stisknete sm erem dol u .
Nabijte baterii.
? Baterie CB-2LY: Vyklopte sí tovou vidlici a zapojte nabíje cku do zásuvky elektrické sít e .
? Baterie CB-2LYE: Zapojte jeden konec napájecího kabelu do nabíje cky a druhý konec do zásuvky elektrické sít e.
Kontrolka nabíjení se rozsvítí cerven e a baterie se za cne nabíjet.
? Po dokon cení nabíjení se kontrolka rozsvítí zelen e. Nabíjení trvá p ribližn e
1h5 5 m i n .
Vyjm ete baterii.
? Odpojte nabíje cku baterií od elektrické sít e a poté vyjm ete baterii tak, že ji posunete sm erem dovnit r a vyklopíte sm erem nahoru .
Nabití baterie
CB-2LY
CB-2LYE
Pro ochranu baterie a prodloužení její životnosti nenabíjejte baterii souvisle po dobu delší než 24 hodin.Nabití baterie
17
P ribližný po cet snímk u, které lze po rídit
• Po cet snímk u, které lze zaznamenat, vychází ze standardu sdružení CIPA (Camera
& Imaging Products Association).
• Za ur citých podmínek fotografování m uže být po cet snímk u, které lze zaznamenat, nižší než jaký je uveden výše.
Indikace stavu baterie
Na obrazovce se zobrazí ikona nebo zpráva indikující aktuální stav baterie.
• Baterii nabijte v den, kdy ji budete používat, nebo o den d ríve.
Nabité baterie jsou i v p rípad e ne cinnosti zatíženy samovybíjením.
• Dlouhodob ejší skladování baterie
Vybijte baterii a vyjm ete ji z fotoaparátu. P ripevn ete krytku kontakt u a baterii uschovejte. Dlouhodob ejší skladování nabité baterie (po dobu kolem jednoho roku) m uže zkrátit její životnost nebo snížit její výkonnost.
• Nabíje cku baterií lze používat i v zahrani cí.
Nabíje cku je možné používat v oblastech vybavených elektrickou sítí se st rídavým proudem o nap etí 100–240 V (50/60 Hz). Pokud sí tová vidlice neodpovídá zásuvce, použijte komer cn e dostupný adaptér. P ri cestách do zahrani cí nepoužívejte elektrické transformátory, protože by mohly zp usobit poškození.
• Baterie se m uže lehce vyboulit.
Jde o normální vlastnost baterie a nejedná se o závadu. Dojde-li však k tak velkému vyboulení baterie, že ji nelze nadále vložit do fotoaparátu, kontaktujte centru zákaznické podpory Canon.
• Pokud se baterie po nabití rychle vybije, dosáhla konce své životnosti.
Zakupte novou baterii.
Po cet snímk u 240
Doba p rehrávání (v hodinách) 6
Indikace Stav
Baterie je v dobrém stavu.
Baterie je mírn e vybitá, ale její kapacita je dosta cující.
( cerven e bliká) Baterie je tém er vybitá.
„Vym enit akumulátor“ Baterie je vybitá. Nabijte baterii.
Efektivní používání baterie a nabíje cky
Nabitou baterii opat rete krytkou, kterou nasa dte tak, aby byla viditelná zna cka .18
Do fotoaparátu vložte dodanou baterii a pametovou kartu.
Zkontrolujte p repína c ochrany proti zápisu na kart e.
? Pokud je karta opat rena p repína cem ochrany proti zápisu, nebude možné po rizovat snímky vp rípad e, že se p repína c nachází v poloze znemož nující zápis (a mazání) dat na kartu.
V takovém p rípad e posu nte p repína c tak daleko do druhé polohy, až slyšiteln e zaklapne.
Otev rete krytku.
? Posu nte krytku sm erem a otev rete ji .
Vložte baterii.
? Zasu nte baterii vyobrazeným zp usobem tak daleko do p rístroje, až zaklapne do aretované polohy.
? Ujist ete se, že baterii vkládáte správným sm erem. V opa cném p rípad e nedojde ke správnému zajišt ení baterie v t ele fotoaparátu.
Vložte pametovou kartu.
? Zasu nte pam etovou kartu vyobrazeným zp usobem tak daleko do slotu, až zaklapne do aretované polohy.
? Dbejte na správnou orientaci vkládané karty.
Vložíte-li pam etovou kartu nesprávným sm erem, m uže dojít k poškození fotoaparátu.
Zav rete krytku.
? Zav rete krytku a posunujte ji sm erem , dokud nezaklapne do aretované polohy.
Vložení baterie a pametové karty
Kontakty
KontaktyVložení baterie a pam etové karty
19
Vyjmutí baterie a pam etové karty
Vyjm ete baterii.
? Otev rete krytku a odmá ckn ete aretaci baterie ve sm eru šipky.
Baterie se uvolní a povysune.
Vyjm ete pam etovou kartu.
? Zatla cte pam etovou kartu sm erem do t ela p rístroje, až uslyšíte klapnutí, a poté ji pomalu uvoln ete.
Pametová karta se uvolní a povysune.
P ribližný po cet snímk u, které lze uložit na pam etovou kartu
• Uvedené hodnoty jsou stanoveny s využitím výchozích nastavení fotoaparátu.
• Po cet snímk u, které lze po rídit, se liší v závislosti na nastavení fotoaparátu, objektu a použité pam etové kart e.
Po cet snímk u, které lze zaznamenat, m užete zjistit p ri nastavení fotoaparátu do režimu fotografování (str. 24).
Kompatibilní pam etové karty
• Pametové karty SD
• Pametové karty SDHC
• Pametové karty MultiMediaCard
• Pametové karty MMCplus
• Pametové karty HC MMCplus
Pam etová karta 2GB 8GB
Po cet snímk u 626 2505
Je možné zjistit po cet snímk u, které lze zaznamenat?
Po cet zaznamenatelných snímk uNastavení data a casu
20
Pam etové karty SD a SDHC jsou vybaveny p repína cem ochrany proti zápisu.
Je-li tato karta v poloze znemož nující zápis, na obrazovce se zobrazí hlášení [Karta zam cena!] a nebude možné po rizovat ani mazat snímky.
P ri prvním zapnutí fotoaparátu se zobrazí obrazovka Datum/ cas. Protože jsou hodnoty data a casu zaznamenávané se snímky založeny na t echto nastaveních, dbejte na zadání správných hodnot.
Zapn ete fotoaparát.
? Stiskn ete tla cítko ON/OFF.
Zobrazí se obrazovka Datum/ cas.
Nastavte datum a cas.
? P

TXT / PDF

Available 29 files for Digital IXUS 200 IS View all >
HelpDrivers Since March 2000